ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ОДЛУЦИ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ, ФИНАНСИРАЊУ И УСЛОВИМА РАДА САВЕТНИКА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

Важи од 02.02.2024. до 19.02.2024.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ЗАЈЕЧАР

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

IV број: сл./2024

01.02.2024. године

З а ј е ч а р

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ОДЛУЦИ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ, ФИНАНСИРАЊУ И УСЛОВИМА РАДА САВЕТНИКА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

 

            Чланом 68. ставом 4. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), прописано је да је надлежни орган општине дужан да на интернет презентацији општине, односно на други примерен начин обавести јавност да је отпочео рад на припреми прописа које доноси скупштина. Чланом 23. ставом 4. истог закона, прописано је да се одредбе овог закона које се односе на општину примењују и на град, ако овим законом није друкчије одређено. Ова обавеза надлежног органа Града, прописана је и чланом 102. Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 4/2019 и 67/2021).

 

            У складу са  наведеном обавезом, Градска управа града Зајечара, обавештава јавност на интернет презентацији Града Зајечара, да је отпочео рад на припреми Одлуке о измени Одлуке о организовању, финансирању и условима рада Саветника за заштиту права пацијената.

 

 

 

                        НАЧЕЛНИК                                                                          НАЧЕЛНИК

     ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И                                                     ГРАДСКЕ УПРАВЕ

     ДРУШТВЕНЕ  ДЕЛАТНОСТИ                                                      ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                      

                                                                                           

           Драган Вукашиновић                                                          Слободан Виденовић

Документација: