ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ОДЛУЦИ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНE РЕГУЛАЦИЈE ЗА ИЗГРАДЊУ ХИБРИДНЕ ЕЛЕКТРАНЕ “VENTUS” СА ИЗГРАДЊOM СИСТЕМА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Важи од 15.01.2024. до 29.01.2024.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ЗАЈЕЧАР

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Oдељење за урбанизам, грађевинске и

комунално-стамбене послове

IV/04 број сл/2024

15.01.2024. године

З а ј е ч а р

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ОДЛУЦИ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНE РЕГУЛАЦИЈE ЗА ИЗГРАДЊУ ХИБРИДНЕ ЕЛЕКТРАНЕ “VENTUS” СА  ИЗГРАДЊOM СИСТЕМА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА, КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ГЛОГОВИЦА, ДУБОЧАНЕ, МАЛА ЈАСИКОВА И КОПРИВНИЦА

 

            Чланом 68. ставом 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр.129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), прописано је да је надлежни орган општине дужан да на интернет презентацији општине, односно на други примеран начин обавести јавност да је отпочео рад на припреми прописа које доноси скупштина. Чланом 23. ставом 4. истог закона, прописано је да се одредбе овог закона које се односе на општину примењују и на град, ако овим законом није друкчије одређено. Ова обавеза надлежног органа Града, прописана је и чланом 102. Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара”, бр. 4/2019 и 67/2021).

 

            У складу са наведеном обавезом, Градска управа града Зајечара и Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, обавештава јавност на интернет презентацији Града Зајечара, да је отпочео рад на припреми Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације за изградњу хибридне електране „Ventus” са изградњом система за складиштење електричне енергије на територији Града Зајечара, катастарске општине Глоговица, Дубочане, Мала Јасикова и Копривница, у циљу сагледавањa просторних могућности саме локације, непосредног и ширег окружења, као и постојећих и планираних инграструктурних веза, како би се нашло оптимално просторно-програмско решење за лоцирање и изградњу хибридне електране, која се састоји из соларне и ветроелектране са припадајућом инфраструктуром.

                                               

                                       

                 НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА                                          НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ

       ЗА  УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И                           УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

      КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

                                   

                                                                       

                     Срђан Голубовић                                                      Слободан Виденовић

Документација: