ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИКА ЗА ИЗЛАГАЊЕ НА 17. САЈМУ ЕТНО ХРАНЕ И ПИЋА У БЕОГРАДУ 30.11-03.12.2023. ГОДИНЕ

Важи од 20.10.2023. до 10.11.2023.

На основу члана 9. став 1. тачка 4. Одлуке о оснивању Буџетског фонда развој пољопривреде града Зајечара („Сл.лист града Зајечара“, бр.14/2015 и 34/2017), тачке IV, став 1. подтачка 4. Решења о образовању и именовању Комисије за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара III број: 320-27/2021 од 08.09.2021. године у складу са циљевима утврђеним у тачки 2.4. Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Зајечара за 2023. годину („Сл.лист града Зајечара“, бр.14/23) Комисија за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара, на седници одржаној

 1. октобра 2023. године, донела је:

Одлуку о расписивању ЈАВНОГ ПОЗИВА

за пријаву заинтересованих пољопривредника за излагање на 17. Сајму етно хране и пића у Београду 30.11-03.12.2023. године

 1. Сврха јавног позива

 

Излагање на сајму организује се под покровитењством Привредне коморе Србије и биће по повлашћеним ценама. За наступ на групним штандовима у организацији овлашћених институција (ПК Србије, задружних савеза, општина, градова, удружења и др.), због подршке покровитеља, произвођачи могу да наступе по цени 1.600 динара по 1м2 без ПДВ-а, на стандардно обрађеним типским штандовима.

Овим јавним позивом Град Зајечар врши прикупљање пријава заинтересованих пољопривредних произвођача са територије града Зајечара којима ће бити плаћени трошкови пута као и наступ на штандовима на 17. Сајму етно хране и пића који се организује У Београду од 30.11-03.12.2023. године. Овим јавним позивом предвиђено је да се одлазак на сајам организује за 4 пољопривреднa произвођача.

 

 1. Подносиоци пријаве

 

Право на подношење пријаве по овом Jавном позиву имају сви заинтересовани пољопривредни произвођачи, (физичка лица-носиоци или чланови регистрованог пољопривредног газдинства) на територији града Зајечара.

 

 1. Потребна документација

Општа документација

 • Пријава (налази се у услужном центру ГУ)
 • Извод из регистра пољопривредног газдинства (Потврда о активном статусу)
 • Фотокопија личне карте (подносиоца пријаве)

Посебна документација

За излагаче анималних производа потребно је:

 • Решење Управе за ветерину да су уписани у централни регистар
 • Потврда о здравственој исправности производа који се излаже

За излагаче биљних производа потребна је:

 • Потврда о здравственој исправности производа који се излаже

За излагаче жестоких алкохолних пића потребна је:

 

 • Решење о регистрацији дестилерије и јаких алкохолних пића (за јака алкохолна пића)
 • Поступак спровођења Јавног позива

 

Испуњеност услова по овом Јавном позиву (комплетна и благовремено поднета документација) утврђује Комисија за подстицање развоја пољопривреде, на основу приложене документације. Уколико се пријави више произвођача, Комисија ће одабрати 4 произвођача за које утврди да испуњавају услове прописане конкурсом, а у складу са критеријумима који су утврђени чланом 6. Правилника о критеријумима за расподелу средстава буџетског фонда за развој пољопривреде града Зајечара у 2023. години (IV/03 број 320-14/2023). Након прегледа документације Комисија објављује листу пољопривредника који су испунили услове јавног позива. Из једног пољопривредног газдинства могу се пријавити највише два члана пољопривредног газдинства.

 

 1. Рокови и начин подношења пријава

 

Пријава са документацијом се доставља:

-Услужном центру Градске управе Зајечар или поштом на адресу: Град Зајечар - Комисија за подстицање развоја пољопривреде, Трг ослобођења број 1, 19000 Зајечар са назнаком “Пријава за сајам етно хране и пића у Београду 2023“.

Комисија доноси Одлуку о броју пољопривредних произвођача за које се организује превоз и наступ (закуп штанда) на београдском сајму етно хране и пића 2023. године. Одлука ће бити објављена на званичној интернет страници града Зајечара, као и на огласној табли Градске управе Зајечар.

Конкурс је отворен до 10.11.2023. год. Уколико се предвиђена средства по предметном конкурсу не утроше у потпуности, преостали део ће се усмерити на наредни Конкурс Буџетског фонда за пољопривреду који ће се расписати до краја године.

Овај конкурс објавити на интернет страници града Зајечара: www.zajecar.info и на огласној табли Градске управе Зајечар.

IV/03 број 320-91/2023

У Зајечару, 20.10.2023. године

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Документација: