ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ОДЛУЦИ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЗОНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ „ВЛАШКА” У КО МАЛИ ИЗВОР

Важи од 18.09.2023. до 25.09.2023.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ЗАЈЕЧАР

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Oдељење за урбанизам, грађевинске и

комунално-стамбене послове

IV/04 број сл/2023

18.09.2023. године

З а ј е ч а р

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ОДЛУЦИ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЗОНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ВЛАШКА” У КО МАЛИ ИЗВОР

 

 

 

            Чланом 68. ставом 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр.129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), прописано је да је надлежни орган општине дужан да на интернет презентацији општине, односно на други примеран начин обавести јавност да је отпочео рад на припреми прописа које доноси скупштина. Чланом 23. ставом 4. истог закона, прописано је да се одредбе овог закона које се односе на општину примењују и на град, ако овим законом није друкчије одређено. Ова обавеза надлежног органа Града, прописана је и чланом 102. Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара”, бр. 4/2019 и 67/2021).

 

            У складу са наведеном обавезом, Градска управа града Зајечара и Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, обавештава јавност на интернет презентацији Града Зајечара, да је отпочео рад на припреми Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације за зону експлоатације „Влашка” у КО Мали Извор, у циљу контролисане планске експлоатације уз спречавање и минимизирање негативних ефеката и утицаја на животну средину, како на деградацију природног пејзажа, воде и ваздуха, тако и земљишта и шумских површина, као и планског и рационалног коришћења минералних сировина.

                                               

                                       

          ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОДЕЉЕЊА                                НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ

          ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И                             УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

         КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

                                                                                                           

                          Биљана Рубежић                                            Слободан Виденовић

 

                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                               

Документација: