ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 09.02.2023. до 24.02.2023.

            На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС”, бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. Закон, 95/2018, 95/2018 – др. Закон, 86/2019 – др.  закон, 157/2020 – др. закон и 123/2021) и члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 95/2016), оглашава се

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

 

I

            Организациони облик у коме се попуњава радно место:

            Градска управа града Зајечара, са седиштем у Зајечару, ул. Трг ослобођења бр. 1.

 

II 

            Радно место које се попуњава:

            Послови извршења решења, у звању млађи саветник - 1 извршилац, у  Одељењу за комуналну милицију и инспекцијске послове, у Одсеку за инспекцијски надзор из области просветног инспекцијског надзора, комуналног уређења, грађевине, локалних јавних прихода и послови безбедности и заштите на раду.      

            Општи опис посла: Обавља средњи ниво сложености стручних послова из надлежности Одељења; прати прописе и обавља послове који се односе на  израду нацрта општих и појединачних аката из надлежности Одељења; организује и прати извршење извршних или коначних решења из делокруга Одељења; непосредно организује и присуствује извршењу и сачињава записник; води потребне евиденције; сарађује са инспекторима, другим органима и организацијама у циљу ефикасног обављања послова; обавештава и даје информације непосредним извршиоцима о потреби извршења решења; по потреби обезбеђује присуство полиције код  извршења решења; уручује странкама решења или закључке из делокруга Одељења; обавља административне послове у складу са прописима о канцеларијском пословању; обавља и друге послове које му одреди шеф Одсека, заменик начелника Одељења, начелник Одељења, заменик начелника Градске управе и начелник Градске управе.

            Услови: VII степен стручне спреме, Правни факултет, односно стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и потребне компетенције за обављање послова радног места.

            Положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца.

            Број извршилаца: 1

            Стручне оспособљености, знања и вештине кандидата које се проверавају у изборном поступку:

            Стручне оспособљености вреднују се тако што се проверавају способности кандидата за успешан рад на оглашеном радном месту. Стручне оспособљености проверавају се увидом у податке из пријаве и питањима која се усмено постављају кандидатима кроз разговор – усмено.

            Знање се вреднује тако што се проверава познавање области из делокруга органа и стручно знање из области рада на радном месту, постављањем питања из законских прописа који се примењују у раду на радном месту које се попуњава и то познавање прописа из Закона о комуналној милицији и Закона о општем управном поступку  - усмено.

            Вештине кандидата вреднују се тако што се проверавају аналитичко резоновање и логично размишљање, вештина комуникације и способност за рад са људима, кроз симулацију типичног проблема који се јавља на радном месту, а који кандидат треба да реши - усмено.

У изборном поступку у оквиру знања и вештина вршиће се провера посебних функционалних компетенција које су утврђене за то радно место и то посебне функционалне компетенције у одређеној области рада - стручно оперативни послови  (Уредба о одређивању компетенција за рад службеника у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе) - усмено.

 

III

            Место рада: Зајечар, Градска управа града Зајечара, ул. Трг ослобођења бр. 1.

 

IV

            Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама Вечерње новости.

 

V

            Датум оглашавања: 10.02.2023. године.

 

VI 

            Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Славољуб Ничић, телефон 019/444-600, е-mail: slavoljub.nicic@zajecar.info.  

 

VII 

            Адреса на коју се подносе пријавe на јавни конкурс: Градска управа града Зајечара, Трг ослобођења бр 1, 19000 Зајечар, са назнаком „За јавни конкурс“ и навођењем назива радног места за које се пријава подноси.

 

VIII

            Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

1.    Потписана пријава са биографијом, бројем телефона за контакт, адресом становања, а по могућности и е-mail адресом;

2.    Копирана или очитана лична карта;

3.    Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;

4.    Оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима;

5.    Оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном правосудном испиту (овај доказ подносе само кандидати који имају положен правосудни испит и ти кандидати не подносе доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима);

6.    Уверење о подацима о осигурању (стажу осигурања) које издаје Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање;

7.    Кандидати који у горе наведеном Уверењу (под редним бројем 6.) имају евидентиран стаж осигурања неопходно је да доставе све доказе односно потврде, решења и друге акте из којих се види са којим степеном стручне спреме и у ком периоду су стекли радни стаж, односно стаж осигурања - само за оне кандидате који имају евидентиран стаж осигурања;

8.    Оригинал или фотокопија извода из матичне књиге рођених;

9.    Оригинал или фотокопија уверења о држављанству;

10. Оригинал или оверена Потврда/уверење из казнене евиденције, да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци;

11. Оригинал или оверена фотокопија Потврде/уверења да кандидату раније није престао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине, односно јединици локалне самоуправе због теже повреде дужности из радних односа - само за кандидате који су били у радном односу у државном органу, органу аутономне покрајине, односно јединици локалне самоуправе. Кандидати који нису били у радном односу у државном органу, органу аутономне покрајине, односно јединици локалне самоуправе наводе у својој пријави да нису били у радном односу у наведеним органима.

Законом о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3.), да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција кад је то неопходно за одлучивање (члан 103. став 3).

           Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: Извод из матичне књиге рођених и Уверење о држављанству.

           Кандидат у својој пријави уколико тако жели, мора изричито да наведе да је орган дужан да по службеној дужности прибави податке о чињеницама о којима се води службена евиденција (Извод из матичне књиге рођених и Уверење о држављанству).

           У циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка, кандидат може и сам, уз своју пријаву да достави и податке о чињеницама о којима се води службена евиденција (Извод из матичне књиге рођених и Уверење о држављанству).

 

IX

            Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

            Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашенo раднo местo, обавиће се провера стручне оспособљености, знања и вештина, у просторијама Градске управе града Зајечара.

            О тачном датуму и времену провере стручне оспособљености, знања и вештина кандидати ће бити благовремено обавештени писаним путем, телефонским путем на бројеве телефона које су доставили у својим пријавама или путем е-mail адресе.

 

X 

            Напомена:

            За наведено радно место радни однос се заснива на неодређено време.

            У радни однос, као службеник на извршилачком радном месту, може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит.

            Кандидати који немају положен државни стручни испит, дужни су да га положе у року од 6 месеци од заснивања радног односа.

            Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органима аутономне покрајине, органу јединице локалне самоуправе, или градској општини, подлежу пробном раду од 6 месеци.

            Службеник на пробном раду који је радни однос засновао на неодређено време полаже државни стручни испит до окончања пробног рада.

            Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају  услове јавног конкурса, односно нису доставили/е све потребне доказе, биће одбачене.

            Јавни конкурс спроводи Kомисија за спровођење јавног конкурса образована од стране начелника Градске управе града Зајечара.

            Овај конкурс објављује се на званичној интернет презентацији града Зајечара www.zajecar.info, а обавештење о јавном конкурсу у дневним новинама Вечерње новости.

            Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом јавном конкурсу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

IV број: 111-____/2023

У Зајечару, 09.02.2023. године

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

 

                                                                                                                        НАЧЕЛНИК

                                                                                                              Слободан Виденовић