ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР

Важи од 03.12.2022. до 03.01.2023.

            На основу члана 36. став 3. и става 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“,15/16 и 88/19), члана 40. тачка 12. Статута Града Зајечара („Сл.лист Града Зајечара“, бр. 4/19 и 67/21), Скупштина  Града Зајечара, расписује

 

ОГЛАС

О ЈАВНОМ КОНКУРСУ

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ  КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР

 

I. Јавно предузеће:

            Јавно комунално-стамбено предзеће „Зајечар“ Зајечар,19 000 Зајечар, ул. Николе Пашића  бр.68

II. Функција за коју се врши избор:

            Директор Јавног комунално-стамбеног предузећа  „Зајечар“ Зајечар.

III. Послови Директора и услови за именовање:

            Послови директора: представља и заступа јавно предузеће; организује и руководи процесом рада; води пословање јавног предузећа; одговара за законитост рада јавног предузећа; предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје; извршава одлуке надзорног одбора; бира представника јавног предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник јавно предузеће, доноси акт о систематизацији и врши друге послове одређене Законом, Оснивачким актом и Статутом јавног предузећа.

           Услови за именовање:

           -   да је учесник конкурса пунолетан и пословно способан;

            -     да је држављанин Републике Србије

-      да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године,односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким акедемским студијама или специјалистичким струковним студијама;

-      да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање;

-      да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;

-      да познаје област корпоративног управљања;

-      да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;

-       да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

-        да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

-      да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,

2.  обавезно психијатријско лечење на слободи,

3. обавезно лечење наркомана,

4.  обавезно лечење алкохоличара,

5. забрана вршења позива, делатности и дужности.

            Радни однос директор заснива на одређено време. Радни однос на одређено време може да траје до истека рока на који је директор именован, односно до његовог разрешења.

            Директор има право на накнаду за рад и друга права, обавезе и одговорности у складу са уговором.

             Изборни поступак може да се спроведе у више делова,  писменом провером , усменим разговором или на други одговарајући начин, о чему одлучује комисија.

Мандат директора и место рада: мандат директора траје 4 године, а место рада је Зајечар.

IV. Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријава:

            Рок за подношење пријава је 30 (тридесет  дана)  од дана објављивања јавног конкурса у “Службеном гласнику Републике Србије “.

            Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања ( лична и радна биографија). 

 

V. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:  

           Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:

           -   оверена фотокопија личне карте

            - доказ о пословној способности (уверење Основног суда да није лишен пословне способности и да није покренут поступак за лишење пословне способности);

-      лекарско уверење о здравственој способности;

      -   доказ о стручној спреми ( оригинал или оверена фотокопија дипломе);

   -  оверена фотокопија радне књижице и уговор о раду којим се доказује рад са високим образовањем;

    - уговор о раду или други уговор којим се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;

     - одговарајући писани доказ о радном искуству на руководећим позицијама;

    - доказ да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке (изјава оверена од стране органа за оверу потписа да лице није члан органа ни једне политичке странке, односно акт надлежног органа политичке странке да је лицу одређено мировање функције у органу политичке странке);

    - оригинал уверења или потврде да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци од Полицијске управе;

    -  оригинал уверења или потврде да лицу није изречена мера безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела од Основног суда, Вишег суда, Прекршајног суда и Привредног суда;

   - предлог Програма  развоја и повећања добити за ЈKСП “Зајечар” Зајечар, својеручно потписан од стране кандидата ( оригинал и 5 копија).

 

VI. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:

 

            Пријаве на јавни конкурс са потребном документацијом и доказима из става V овог Огласа, подносе се Комисији за именовање директора јавних предузећа препорученом пошиљком путем поште или лично преко пријемне канцеларије Градске управе Града Зајечара, у затвореној коверти на адресу:

 

Скупштина Града Зајечара

Комисија за именовање директора јавних предузећа

са назнаком :Пријава на јавни конкурс – именовање

Директора Јавног комунално – стаменог предузећа "Зајечар" Зајечар - НЕ ОТВАРАЈ

Трг ослобођења број 1

19 000 Зајечар

 

VII. Лице задужено за давање информације  о спровођењу  јавног конкурса:

            Дејан Станојевић, контакт телефон 019-444-717.

 

VIII. Напомене:

            Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни  докази, комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.

            Јавни конкурс спроводи Комисија за именовање директора јавних предузећа  коју је образовала Скупштина Града Зајечара Решењем I бр. 02-97/2020 од 31.08.2020. године ( „Службени лист града Зајечара“ број 50/2020)

I Број: 02-176/2022-1

У Зајечару, 28.11.2022. године.

 

 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                      Стефан Занков,с.р.


Оглас објављен у Службеном гласнику РС број 134/2022 од 02. децембра 2022. године