ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 31.08.2022. до 15.09.2022.

            На основу Одлуке Градског већа о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима III број 011-20 од 31.08.2022. године и члана 15. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22  („Сл. лист града Зајечара“, број 14/22 и 26/22), Градско веће града Зајечара дана 31.08.2022. године расписује,

Јавни позив

за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  стамбених објеката на територији града Зајечара

            У оквиру реализације Програма 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, Пројекат 0501-7001 Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова, функција 530, економска класификација 454 - Субвенције приватним предузећима, Града Зајечара за 2022. годину, а у циљу финансијске подршке домаћинствима у процесу енергетске санације за 2022. годину (у даљем тексту Програм), а у складу са чланом 15. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по Јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22 („Сл. лист града Зајечара“, број 14/22 и 26/22), (у даљем тексту Правилник), расписује се Јавни позив ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката. Мере енергетске санације у домаћинствима предвиђене Програмом, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници  бесповратних средстава су домаћинства на територији града Зајечара. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног конкурса.

 

            Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији града Зајечара.

 

I ПРЕДМЕТ

Предмет Јавног конкурса је спровођење следећих мера енергетске ефикасности:

 

1) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за станове и куће

Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида

 

2) постављање и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће и стамбене заједнице, осим кровног покривача и таваница за породичне куће и стамбене заједнице.

 

3) постављање и набавка материјала за  термичку изолацију испод кровног покривача за породичне куће

Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен кровни покривач и хидроизолациони кровни систем, грађевинске радове на замени хидроизолације и других слојева кровног покривача, као и лимарске радове, али не и радове на замени конструктивних елемената крова

 

4) набавка и  инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће, станове и стамбене заједнице.

 

5) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне куће, станове и стамбене зграде.

 

6) набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће.


7) набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће.

     

 

Критеријуми енергетске ефикасности морају да задовоље следеће минималне услове:

 1. Спољна столарија са следећим минималним техничким карактеристикама (U-коефицијент прелаза топлоте):

      - U≤ 1,5 W/m2K за прозоре и балконска врата

      - U ≤ 1,6 W/m2K за спољна врата

 1. Спољни зид на породичним кућама/стамбеним зградама следећих карактеристика:

- минимална дебљина за термичку изолацију износи 10 cm, осим уколико нема        техничких могућности да се постави та дебљина изолације.

 1. Минимални степен корисности котла (грејача простора) на  биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка) износи 85%;
 2. Минимални степен корисности котла (грејача простора) на  природни гас износи 90%;

 

II ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

 

На јавном конкурсу могу учествовати привредни субјекти који врше испоруку и радове на уградњи материјала, опреме и уређаја  и испуњавају следеће услове:

-       да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање  шест месеци од дана подношења пријаве,

-       да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације,

-       да имају атесте за материјале и производе.

           

III ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ ПРИ ПОДНОШЕЊУ

ПРИЈАВЕ

 

Пријава коју на јавни позив подноси привредни субјект садржи пријавни образац са приложеном документацијом.

Пријавни образац се налази у прилогу јавног позива и садржи нарочито:

1)    опште податке о привредном субјекту;

2)    податке о законском заступнику;

3)    профил привредног субјекта;

4)    ценовни преглед роба и услуга;

            За предузетнике је потребно да изјаву достави лице које је регистровало обављање делатности као предузетник. За задруге потребно је доставити изјаву директора. Ова изјава мора бити дата након датума објављивања јавног конкурса.

            У случају да је оснивач привредног субјекта страно правно лице, узима се изјава коју ће дати законски заступник привредног субјекта подносиоца захтева. Уколико постоји више законских заступника подносиоца захтева потребно је да сви доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара.

            У случају да је оснивач привредног субјекта страно физичко лице потребно је да сви законски заступници привредног субјекта подносиоца захтева доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара.

IV ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ КОНКУРС

            Конкурсна документација за Јавни конкурс може се преузети на интернет страници града Зајечара http://www.zajecar.info/ или лично у просторијама Градске управе града Зајечара, Трг ослобођења бр. 1, на шалтеру бр. 2, Градског информативно-услужног центра и садржи:

− Комплетан текст Јавног конкурса,

− Прилог 1 - Пријавни образац,

− Прилог 2 - Изјава подносиоца пријаве број 1.,

− Прилог 3 - Изјава подносиоца пријаве број 2.,

− Прилог 4 - Критеријуми за оцену Пријаве.

 

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

Критеријуми за рангирање директних корисника обухватају следеће:

1)    цене кључних добара  заједно са уградњом за меру за коју конкуришу;

2)    рок важења цена за меру коју конкуришу;

У Прилогу 4 Јавног позива детаљно је дефинисан начин бодовања по наведеним критеријуми за избор привредних субјеката.

Јавним позивом се одређује максимални број бодова по сваком од критеријума и број бодова по поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих критеријума.

Укупан максимални број бодова по свим критеријумима и поткритеријумима примењеним на поједини Програм не може прећи 100.

VI МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

            Подносиоци пријаву за учешће на јавном конкурсу попуњавају на српском језику, ћириличним писмом.

            Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком: „Пријава за јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима – не отварати“, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

            Комплетна конкурсна документација се доставља у затвореној коверти.

            Пријаве доставити поштом на адресу Градске управе града Зајечара, Трг ослобођења бр. 1, 19000 Зајечар - Комисија за реализацију мера енергетске санације или лично на шалтеру Градског информативно-услужног центра, у згради Градске управе града Зајечара.

            Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа. Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) неће бити узете у разматрање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

            Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања закључно са 15.09.2022. године.

            За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива можете се обратити на контакт телефон 019/444-600 локал 134 или електронску адресу: е-mail: lidija.petkovic@zajecar.info и dragan.mincic@zajecar.info.

 

            Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници Града линк.

VII ОДБАЦИВАЊЕ ПРИЈАВЕ

            Непотпуна, неуредна и неблаговремена пријава се неће разматрати.

VIII ОЦЕНА, ИЗБОР И ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

            Оцењивање и рангирање приспелих пријава привредних субјеката врши се применом критеријума из одељка V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА и Правилника.

            Оцењивање и избор привредних субјеката врши Комисија за реализацију мера енергетске санације (у даљем тексту Комисија) на основу прегледа поднетих пријава.

            Комисија разматра пријаве и у складу са условима Јавног позива, утврђује прелиминарну листу директних корисника.

            Прелиминарну листу директних корисника Комисија објављује на огласној табли Градске управе града Зајечара и званичној интернет страници Града Зајечара.

           

            Учесници Јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе директних корисника, у року од три дана од дана објављивања листе.

 

            На прелиминарну листу директних корисника учесници конкурса имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања.

 

            Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на прелиминарну листу директних корисника као и да донесе  Одлуку о приговору, која мора бити образложена,  у року од 15 дана од дана његовог пријема.

 

            О спроведеном поступку Комисија води записник и сачињава Предлог коначне Одлуке о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације и исте доставља Градском већу на усвајање.

 

            Градско веће града Зајечара доноси  Одлуку о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације.

            Одлука Градског већа града Зајечара о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације објављује се на огласној табли Градске управе и званичној интернет страници Града Зајечара.

 

IX. ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

 

            Град ће закључити технички споразум о спровођењу мера енергетске санације  са привредним субјектима који буду изабрани. Предмет споразума ће бити обавезе обеју страна у Јавном позиву.

 

            Након потписивања Уговора о сарадњи са привредним субјектима, Град спроводи поступак одабира крајњих корисника (домаћинстава и стамбених заједница). Обавеза је да крајњи корисник приликом пријаве предмере/предрачуне узме само  од директних корисника који су одабрани у претходној фази.

 

            Након избора појединачних пројеката грађана и утврђивања коначног броја корисника по привредном субјекту, потписују се тројни уговори између града Зајечара, директног корисника и крајњег корисника о реализацији мера енергетске санације.

            Град ће вршити пренос средстава искључиво директним корисницима не крајњим корисницима, након што појединачни крајњи корисник изврши уплату директном кориснику целокупну  своју обавезу и након завршетка реализације мере.

            Услов да се пренесу средства директном кориснику је потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин предао када се пријавио за меру као и у складу са записником Комисије о обављеном изласку на терен, а након извршених радова.

            Град ће вршити пренос средстава изабраним привредним субјектима у складу са закљученим уговором.

            Контролу извршења уговорених обавеза извршиће надлежни органи који су задужени за урбанизам односно заштиту животне средине, у сарадњи са Комисијом.

            Привредни субјекти су дужни да Комисији за праћење реализације мера енергетске санације (у даљем тексту Комисија), у сваком моменту, омогуће контролу реализације активности и увид у сву потребну документацију.

            Контролу извршења уговорених обавеза извршиће Комисија.

            Привредни субјекти достављају Градској управи захтев за исплату средстава за суфинансирање мера енергетске санације по основу обављених радова или извршених услуга. Уз захтев достављају фотокопију издатог рачуна за извршене радове и услуге. 

 

            Пренос средстава врши се у складу са прописима којима се уређује пренос средстава, а након што:

 1. Комисија провери да ли су активности стварно реализоване, и то констатује записником;
 2. крајњи корисник директном кориснику исплати испоручена добра/извршене услуге у износу умањеном за одобрена бесповратна средства;
 3. директни корисник достави захтев за исплату средстава.
 4. директни корисник достави потврду да је крајњем кориснику предао све потребне атесте и сву пратећу документацију (гаранција).

 

            На основу захтева за исплату и записника Градска управа врши исплату из буџета. 

 

  III бр. 011-20/1

У Зајечару, 31.08.2022. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                         

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                        Бошко Ничић

             


                                                                                  

            ПРИЛОГ 1

 

 

Број пријаве

(попуњава јединица локалне самоуправе)

 

 

 

 

Спровођење мера енергетске санације у домаћинствима

у 2022. години

 

 

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР

 

 

 

 

 

Назив привредног субјекта

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЈАВА

на јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима

 

 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ

1.

Пун назив привредног субјекта

 

2.

Правна форма

 

3.

Скраћени назив правног лица

 

4.

Матични број

 

5.

Порески идентификациони број

 

6.

Седиште

Место

 

Јединица локалне самоуправе

 

Поштански број

 

7.

Адреса за слање поште

(навести и поштански број)

 

8.

Број телефона

 

9.

Број факса

 

10.

Електронска пошта

 

11.

Интернет адреса

 

 

  2. ПОДАЦИ О ЗАКОНСКОМ ЗАСТУПНИКУ

12.

Име и презиме

 

13.

Пол

 •   мушки             женски

14.

Телефон

 

15.

Мобилни телефон

 

16.

Електронска пошта

 

 

  3. ПРОФИЛ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА

17.

Година оснивања

 

18.

Назив и шифра делатности

 

 

19.

Према подацима из финансијског извештаја за 2021. годину привредни субјект је разврстан у:

 

 микро

 

 мало

 

 средње

 

 остало
 

21.

Опис делатности

 

 

 

4. ВРСТЕ МЕРА ЗА КОЈЕ СЕ НУДИ УСЛУГА (Испред појединачне мере за коју се конкурише уписати Х. Могуће је конкурисати за више мера)

 

Заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за станове и куће. Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида

 

Постављање и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће и стамбене заједнице, осим кровног покривача и таваница за породичне куће и стамбене заједнице

 

Постављање и набавка материјала за  термичку изолацију испод кровног покривача за породичне куће

 

Набавка и  инсталација котлова на природни гас, грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће, станове и стамбене заједнице

 

Набавка и  инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће, станове и стамбене заједнице

 

Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне куће, станове и стамбене зграде

 

Набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће

 

Набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће

 

5. Критеријум „Рок важења цена за меру за коју конкуришу“ исти је за свих осам мера и максимални број бодова по мери који може добити подносилац пријаве је 40

 

 

Назив мере         

Рок важења цена

 

 

 

 

 

 

6. Критеријум „Цене кључних добара и услуга“ различит је за сваку од осам мера и максималан број бодова по мери који може добити подносилац пријаве је 60

 

 

Назив производа и услуга наведених у Прилогу 4 за меру за коју конкурише привредни субјекат

Цена производа и услуга

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ 2

 

ИЗЈАВА

 

 

Ја, _____________________________________________, број ЛК __________________

                                       (име и презиме)                                                (број личне карте)

 

законски заступник привредног субјекта__________________________________________,

                                                                                           (назив привредног субјекта)

матични број: _____________, изјављујем да прихватам све услове наведене у Јавном позиву за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији града Зајечара.

 

Такође изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да:

·      су сви дати наводи у пријави и пратећој документацији истинити, потпуни и одговарају стварном стању,

·      привредном субјекту није изречена ни трајна, ни привремена правоснажна мера забране обављања делатности у последње две године и

 • власници/оснивачи и законски заступници нису правноснажно осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривична дела против права по основу рада, кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, кривично дело преваре и друга кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да се против њих не води истрага нити кривични поступак.

 

 

У ____________,

 

Датум ____________                                                           

                                                                                                Потпис законског заступника

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ 3

ОБРАЗАЦ 1

 

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

 

Поступак покрећем код Града Зајечара - Пријава за Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима које се финансирају из буџета града Зајечара за 2022. годину и тим поводом дајем следећу

 

И З Ј А В У

 

Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обради податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити податке неопходне за одлучивање.

 

Упознат/а сам да уколико не поднесем  податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним, и да мој захтев неће бити разматран од стране комисије коју решењем образује градско  веће.

 

           

..........................................                                                      

                          (место)

 

..........................................                                                

                  (датум)   

                                                                             .........................................................................

                                                                                                     (потпис и печат одговорног лица)

 

 

ОБРАЗАЦ 2

 

 

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

 

 

Поступак покрећем код Града Зајечара - Пријава за Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима које се финансирају из буџета града Зајечара за 2022. годину и тим поводом дајем следећу

 

 

И З Ј А В У

 

 

Сагласaн/а сам да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција[1], а који су неопходни у поступку одлучивања.

                 

..........................................                                                      

                          (место)

                      

..........................................                                                

                  (датум)   

                                                                             .........................................................................

                                                                                                      (потпис и печат одговорног лица)

 

 

 

ПРИЛОГ 4

КРИТЕРИЈУМИ И НАЧИН БОДОВАЊА ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВЕ

 

Избор привредних субјеката се врши у две фазе.

Прва фаза је процесне природе и односи се на проверу да ли је пријава уредна и да ли је садржина пријаве у складу са Јавним позивом за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији града Зајечара.

 

Критеријуми

ДА/НЕ

Статус

Пријава је благовремена

 

Ако је одговор „не“ – пријава се не разматра

Пријава је достављена у штампаном облику

 

Ако је одговор „не“ – пријава се не разматра

Пријавни образац је попуњен у дефинисаној форми – Прилог 1

 

Ако је одговор „не“ – пријава се не разматра

Пријава садржи сву потребну документацију:

 • Прилог 1 – Пријавни образац
 • Прилог 2 – Потписана изјава

 

Ако је одговор „не“ – пријава се не разматра

Подносилац пријаве је правно лице (привредни субјект), уписан у регистар АПР-а, најмање  шест месеци од дана подношења пријаве

 

Ако је одговор „не“ – пријава се не разматра

Над подносиоцем пријаве није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације

 

Ако је одговор „не“ – пријава се не разматра

Пријава је потписана од стране овлашћеног представника привредног субјекта

 

Ако је одговор „не“ – пријава се не разматра

Подносилац пријаве доставио атесте за материјале и производе ( за меру за коју конкурише)

 

Ако је одговор „не“ – пријава се не разматра

Подносилац пријаве је измирио доспеле обавезе по основу јавних прихода

 

Ако је одговор „не“ –

Документација: