ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА

Важи од 31.08.2022. до 15.09.2022.

            На основу Одлуке Градског већа о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима III број 011-21 од 31.08.2022. године и члана 15. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатског вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова ЈП 1/22  („Сл. лист града Зајечара“, број 14/22 и 26/22), Град Зајечар дана 31.08.2022. године расписује,

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ  У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ,  ТЕРМОСТАТСКИХ  ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

 

            У оквиру реализације Програма 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, Пројекат 0501-7001 Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова, функција 530, економска класификација 454 - Субвенције приватним предузећима о финансијској подршци домаћинствима у процесу енергетске санације  за 2022. годину (у даљем тексту Програм), а у складу са чланом 15. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатског вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова ЈП 1/22 („Сл. лист града Зајечара“, број 14/22 и 26/22), (у даљем тексту Правилник), расписује се Јавни позив ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребe и унапређењу термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља. Eнергетскa санација у домаћинствима спроводи се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве радовима уградње соларних панела за производњу електричне енергије и радовима на унапређењу термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља, а крајњи корисници  бесповратних средстава су домаћинства на територији града Зајечара. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног конкурса.

            Циљ спровођења мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређења термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији града Зајечара.

 

I ПРЕДМЕТ

 

            Предмет Јавног позива јесте избор привредних субјеката за спровођење активности на реализацији радова на: уградњи соларних панела, пратећих носача панела, инвертера и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије, уградњи двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије, изради извештаја извођача радова о уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије, као и извештаја о уградњи мерног места који је у складу са законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем и уградња електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће, опремање система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили за станове). 

 

II ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

 

            Право учешћа на овом конкурсу имају сви заинтересовани привредни субјекти који испуњавају законом утврђене услове за обављање делатности и који испуњавају услове дефинисане Правилником и овим Јавном позивом.

На јавном конкурсу могу учествовати привредни субјекти који врше набавку, радове и  уградњу материјала, опреме и уређаја.

 

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

 

            На јавном конкурсу могу учествовати привредни субјекти који врше испоруку и радове на уградњи материјала, опреме и уређаја  и испуњавају следеће услове:

 • да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање шест месеци од дана подношења пријаве,
 • да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације,
 • да имају атесте за материјале и производе,
 • да имају запосленог или на неки други начин ангажованог инжењера електротехнике који поседује лиценцу у складу са законом којим се уређује изградња објеката, а који ће бити задужен за израду извештаја за уграђену инсталацију соларних панела за производњу електричне енергије 
 • да дају гаранцију на инвертер од минимално 5 година и на соларне колекторе од минимално 10 година.

IV. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ ПРИ ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВЕ

 

Подносилац пријаве је потребно да достави следећу документацију:

 

 1. Пријавни образац (Прилог 1) у три примерка (оригинал и две копије);
 2. Потписану изјава (Образац 1);
 3. Потписане сагласности (Образац 2 и Образац 3);
 4. Атести за материјале и производе;
 5. Решење о  упису у регистар привредних субјеката;
 6. Изјава о гаранцији на инвертер и соларне панеле (за меру уградња соларних панела).

 

            За предузетнике је потребно да изјаву достави лице које је регистровало обављање делатности као предузетник. За задруге потребно је доставити изјаву директора. Ова изјава мора бити дата након датума објављивања јавног позива.

 

            У случају да је оснивач привредног субјекта страно правно лице, узима се изјава коју ће дати законски заступник привредног субјекта подносиоца захтева. Уколико постоји више законских заступника подносиоца захтева потребно је да сви доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара.

 

            У случају да је оснивач привредног субјекта страно физичко лице потребно је да сви законски заступници привредног субјекта подносиоца захтева доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара.

 

 

V. ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ

 

            Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Града Зајечара, линк: _____________ или лично у просторијама Градске управе града Зајечара, Трг ослобођења бр. 1, на шалтеру бр. 2, Градског информативно-услужног центра и садржи:

− Комплетан текст Јавног позива,

− Прилог 1 - Пријавни образац,

− Прилог 2 - Изјава подносиоца пријаве,

− Прилог 3 - Критеријуми и начин бодовања за оцену Пријаве.

 

VI. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

Критеријуми за рангирање привредних субјеката обухватају следеће:

 1. цену за:

- опрему и кровну уградњу за соларну електрану  капацитета 6 kW инсталисане снаге соларних панела, укључујући и уградњу и пратеће инсталације за производњу електричне енергије,

- набавку  и уградњу  двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије,

- израду предмера и предрачун, као и извештаја о уградњи соларних панела и уградњи мерног места који је у складу са законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем.

  Цене дати по наведним ставкама а потребну опрему предвидети по Правилима о раду дистрибутивног система ОДС-а.

            Критеријум носи максимално 70 бодова.

            Начин бодовања:

 

                                        најнижа понуђена цена

            Број бодова = 70 x --------------------------------------

                                               понуђена цена

 

 

 1. рок важења цена;

 

            Критеријум носи максимално 15 бодова.

            Начин бодовања:

 

           

Рок важења цена

Број бодова

6 месеци и више

15

3-6 месеци

10

Мање од 3 месеца

5

 

 

 1. рок важења гаранције на инвертер (минимално 5 година) и соларне панеле (минимално 10 година) и процењени износ производeне електричне енергије у периоду од три године (за инсталисану снагу соларних панела 6 kW очекиван износ је 15.000 kWh)

 

            Критеријум носи максимално 15 бодова.

            Начин бодовања:

 

 

Гаранција на инвертер

Бодови

5 година

2,5

Више од 5 година

5

 

 

Гаранција на панеле

Бодова

10 година

2,5

Више од 10 година

5

 

 

Процењени износ произведене електричне енергије у периоду од три године за инсталисану снагу соларних панела 6 kW

Број бодова

Мање од 15.000 kWh

2,5

15.000 kWh и више

5

 

 

Критеријуми за рангирање директних корисника који врше набавку и радове на уградњи електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће, опремање система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили за станове) обухватају следеће:

 1. цене кључних добара  заједно са уградњом за меру за коју конкуришу;
 2. рок важења цена за меру коју конкуришу;

 

Јавним позивом се одређује максимални број бодова по сваком од критеријума и број бодова по поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих критеријума.

Укупан максимални број бодова по свим критеријумима и поткритеријумима примењеним на поједини Програм не може прећи 100.

 

VII. МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

 

            Подносиоци пријаву за учешће на јавном конкурсу попуњавају на српском језику, ћириличним писмом.

 

            Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком:

 

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ,  ТЕРМОСТАТСКИХ  ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА У ДОМАЋИНСТВИМА

– НЕ ОТВАРАТИ“,

са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

 

Пријава се предаје лично на шалтеру Градског информативно - услужном центра, Градске управе града Зајечара, Трг ослобођења, бр. 1 или препоручено поштом на адресу:

 

Градска управа града Зајечара

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОБЈЕДИЊЕНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ/ Комисија за реализацију мера енергетске санације

 

ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА БР. 1

 

Рок за подношење пријава је до 15.09. 2022. године.

 

            Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа. Пријаве послате на било који други начин неће бити узете у разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

            За све додатне информације и обавештења подносилац пријаве се може обратити на контакт телефон: 019/444-600 локал 134.

За информације у вези Јавног позива можете се обратити на електронску адресу: Е-mail: lidija.petkovic@zajecar.info и dragan.mincic@zajecar.info

 

            Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници Града Зајечара, линк: _____________

 

VIII. НЕУРЕДНА ПРИЈАВА

 

            Пријава ће се сматрати неуредном ако у достављеној писаној форми недостаје било који документ из одељка IV. Јавног позива и у том случају се неће разматрати.

 

 

 

IX. ОЦЕНА, ИЗБОР И ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

 

            Оцена и избор привредних субјеката врши се у складу са Јавним позивом и Правилником.

            Оцењивање и избор привредних субјеката врши Комисија за реализацију мера енергетске санације  (у даљем тексту  Комисија) на основу прегледа поднетих пријава.

 

            Пријаве са документацијом чија садржина није у складу са Јавним позивом се не оцењују и неће се разматрати.

 

            У току поступка оцене и избора привредних субјеката Комисија може да од Подносиоца пријаве, према потреби, затражи додатну документацију и информације.

 

            Комисија разматра, оцењује и рангира приспеле пријаве.

            Прелиминарна листа изабраних привредних субјеката се објављује на огласној табли Градске управе града Зајечара и званичној интернет страници Града Зајечара у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.

 

            Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе изабраних привредних субјеката, у року од три дана од дана објављивања листе. На прелиминарну листу изабраних привредних субјеката учесници конкурса имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања.

 

            Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на прелиминарну листу изабраних привредних субјеката као и да донесе  Одлуку о приговору, која мора бити образложена,  у року од 15 дана од дана његовог пријема.

 

            О спроведеном поступку Комисија води записник и сачињава Предлог коначне Одлуке о избору привредних субјеката  у спровођењу мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе  и исте доставља Градском већу на усвајање.

            Градско веће града Зајечара доноси Одлуку о избору привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и мере  унапређења термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.

            Одлука Градског већа града Зајечара о избору привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и мере унапређења термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља објављује се на огласној табли Градске управе града Зајечара и званичној интернет страници Града Зајечара.

 

X. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА

 

            Град ће закључити Споразум о техничкој сарадњи у спровођењу мере са привредним субјектима који буду изабрани.

 

            Након потписивања Споразума о техничкој сарадњи са привредним субјектима, Град расписује јавни конкурс за појединачне пројекте грађана. Грађани су у обавези да приликом конкурисања доставе профактуру/предрачун издат од стране привредних субјеката са листе.

            Бесповратна средства се додељују грађанима за соларне панеле капацитета до и једнако 6 kW, а разлику за соларне панеле капацитета преко 6 kW до укупне вредности радова према предрачуну изабраног привредног субјекта сносиће грађанин.

            Након избора појединачних пројеката грађана и утврђивања коначног броја корисника по привредном субјекту, град потписује тројни Уговор о реализацији мера енергетске санације са привредним субјектима и грађанима.

 

            Привредни субјекти су дужни да комисији, у сваком моменту, омогуће контролу реализације активности и увид у сву потребну документацију.

 

            Град ће вршити пренос средстава искључиво привредним субјектима, као директном кориснику, а не грађанима као крајњим корисницима, али тек након што појединачни крајњи корисник изврши уплату директном кориснику целокупну  своју обавезу и након завршетка реализације мере.

            Услов да се пренесу средства привредном субјекту је потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин предао када је поднео пријаву за суфинансирање уградње соларних панела, као и у складу са записником Комисије о обављеном изласку на терен, а након извршених радова.

            Град ће вршити пренос средстава изабраним привредним субјектима у складу са закљученим уговором. Грађанин ће сам сносити трошкове изведених радова који буду већи од износа субвенције наведене у члану 6. Правилника (максималног износа учешћа ЈЛС).

 

            Привредни субјекти до достављају Градској управи града Зајечара захтев за исплату средстава за суфинансирање мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе по основу обављених радова или извршених услуга. Уз захтев достављају фотокопију издатог рачуна за извршене радове и услуге. 

 

Пренос средстава врши се након што:

 1. се изда Потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин предао када се пријавио на јавни позив.
 2. грађанин потпише уговор о потпуном снабдевању са нето мерењем са ЕПС снабдевањем (за меру уградње соларних панела)
 3. ОДС изда Акт о прикључењу, прикључи купца-произвођача на дистрибутивни систем  и упише га у регистар купца-произвођача.(за меру уградње соларних панела)
 4. Крајњи корисник бесповратних средстава привредном субјекту исплати извршене радове/извршене услуге у износу умањеном за одобрена повратна средства

 

Средства која се одобре за реализацију појединачних пројеката преносе се привредним субјектима у складу са одредбама  Уговора.

На основу захтева за исплату и записника Комисије, Одељење за финансије Градске управе града Зајечара врши исплату из буџета.

 

III бр. 011-21/1

У Зајечару, 31.08.2022. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                         

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК

                                                                                        Бошко Ничић

БРОЈ ПРИЈАВЕ

(попуњава јединица локалне самоуправе)

 

 

СПРОВОЂЕЊЕ МЕРЕ  ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ ,  ТЕРМОСТАТСКИХ  ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА

у 2022 години

 

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР

 

 

 

 

 

НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА

 

 

 

 

ПРИЈАВА

НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ ,  ТЕРМОСТАТСКИХ  ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА

 

 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ

1.

Пун назив привредног субјекта

 

2.

Правна форма

 

3.

Скраћени назив правног лица

 

4.

Матични број

 

5.

Порески идентификациони број

 

6.

Седиште

Место

 

Јединица локалне самоуправе

 

Поштански број

 

7.

Адреса за слање поште

(навести и поштански број)

 

8.

Број телефона

 

9.

Број факса

 

10.

Електронска пошта

 

11.

Интернет адреса

 

 

  2. ПОДАЦИ О ЗАКОНСКОМ ЗАСТУПНИКУ

12.

Име и презиме

 

13.

Пол

 •   мушки             женски

14.

Телефон

 

15.

Мобилни телефон

 

16.

Електронска пошта

 

 

 

 3. ПРОФИЛ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА

17.

Година оснивања

 

18.

Назив и шифра делатности

 

 

19.

Према подацима из финансијског извештаја за 2021. годину привредни субјект је разврстан у:

 

 микро

 

 мало

 

 средње

 

 остало
 

21.

Опис делатности

 

 

4. ЦЕНОВНИК

Напомена – све цене морају бити дате у РСД са ПДВ-ом

 

*Уградња соларних панела капацитета 6 kW инсталисане снаге, пратећих носача панела, инвертера и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије, уградња двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије,  израда извештаја извођача радова о уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије, као и извештаја о уградњи мерног места који је у складу са законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем 

Назив производа

Цена материјала

Цена уградње

 

Укупна цена

 

Опрема и кровна уградња  за соларну електрану  капацитета 6 kW инсталисане снаге соларних панела, инвертер и остала пратећа инсталације за производњу електричне енергије која је неопходна приликом прикључења на дистрибутивни систем

 

 

 

Набавка и  уградња двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије

 

 

 

Израда предмера и предрачун, као и извештаја о уградњи соларних панела и уградњи мерног места који је у складу са законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем

(унети укупну цену)

* Цене дати по наведним ставкама а потребну опрему предвидети по Правилима о раду дистрибутивног система ОДС-а

 

* Уградња електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће, опремање система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте објекту(калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили за станове)

Назив производа

Цена материјала

Цена уградње

 

Укупна цена

 

Уградња електронски регулисане циркулационе пумпе за породичне куће 

 

 

 

Опремање система грејања за регулацију и мерење предате количине топлоте на објекту(калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили за станове)

 

 

 

*Навести у оквиру опремања система грејања са којим уређајем се конкурише и цену

 

5. Рок важења цена и гаранције

 

Рок важења цена наведених под тачком 4 износи_____________дана

 

Рок важења гаранције на инвертер________________(минимално 5 година)

 

Рок важења гаранције на соларне панеле___________(минимално 10 година)

 

Процењени износ произведене електричне енергије у периоду од три године__________ (оквирно 15.000 kWh)

 

 

 

 

 

Потпис и печат подносиоца

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 1

 

ИЗЈАВА

 

 

Ја, _____________________________________________, број ЛК __________________

                                    (име и презиме)                                                   (број личне карте)

 

законски заступник привредног субјекта____________________________________,

                                                                                  (назив привредног субјекта)

матични број: _____________, изјављујем да прихватам све услове наведене у Јавном позиву за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребe и и унапређењу термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља на територији града Зајечара.

 

Такође изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да:

·      су сви дати наводи у пријави и пратећој документацији истинити, потпуни и одговарају стварном стању,

·      привредном субјекту није изречена ни трајна, ни привремена правоснажна мера забране обављања делатности у последње две године и

 • власници/оснивачи и законски заступници нису правоснажно осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривична дела против права по основу рада, кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, кривично дело преваре и друга кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да се против њих не води истрага нити кривични поступак.

 

 

У ____________,

 

Датум ____________                                                            Потпис законског заступника

 

 

 

ОБРАЗАЦ 2

 

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

 

Поступак покрећем код Града Зајечара -  Пријаве за Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребe и и унапређењу термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља које се финансирају из буџета града Зајечара за 2022. годину и тим поводом дајем следећу

 

И З Ј А В У

 

Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обради податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити (заокружити):

 

1.     Решење о упису у одговарајући регистар

 

Упознат/а сам да уколико не поднесем наведене податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним, и да мој захтев неће бити разматран од стране комисије коју решењем образује градско веће.

 

           

..........................................                                                      

                          (место)

 

..........................................                                                

                  (датум)   

                                                                             .........................................................................

                                                                                                     (потпис и печат одговорног лица)

ОБРАЗАЦ 3

 

 

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако

Документација: