СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА УРБАНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА И ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ, БОЉЕВАЦ И СОКОБАЊА


ЦИЉ ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ

Циљ израде Стратегије је да допринесе одрживом развоју територије заснованом на подстицању: иновативне, паметне, нискоугљеничне и циркуларне економије; прелаза на чисту и праведну енергију, зелених и плавих улагања, ублажавања и прилагођавања климатским променама, спречавања и управљања ризицима, бољег снабдевања водом и управљања отпадом, одрживе и мултимодалне урбане мобилности; јачања социјалне компоненте у домену запошљавања, образовања, социоекономске укључености и интеграције, становања, социјалне и здравствене заштите, јавног здравља, културе, одрживог туризма, социјалних иновација и иновација у области дигиталних технологија; примене интегралног и партиципативног приступа развоју друштва и привреде, развоју предела, културног и градитељског наслеђа, природне баштине, одрживог туризма, и јачању урбано-руралних веза. Стратегија поставља приоритете одрживог територијалног развоја, доприноси максимизирању вредности финансирања и развијању веза унутар и изван окружења.

Полазну основу за формулисање Стратегије представљају дефинисани правци развоја Републике Србије и Европске уније и територије урбаног подручја града Зајечара и општина Књажевац, Сокобања и Бољевац, кроз сагледавање Европских, националних и локалних развојних докумената и докумената јавних политика, и програма и пројекта који се реализују на територији урбаног подручја.

Кроз процесе израде Стратегије промовисаће се интегрални и партиципативни приступ планирању развоја, међусекторска сарадња и размена информација, укључивање и координација јавног, приватног, цивилног сектора и научно-истраживачког сектора у процесу одлучивања, и партнерство међу институцијама.


ТЕРИТОРИЈАЛНИ ОБУХВАТ СТРАТЕГИЈЕ


УПИТНИК О КВАЛИТЕТУ ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА И ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ, БОЉЕВАЦ И СОКОБАЊА.

Град Зајечар, у партнерству са општинама Књажевац, Бољевац и Сокобања и Регионалном агенцијом за развој источне Србије РАРИС, приступио је изради Стратегије развоја урбаног подручја града Зајечара и општина Књажевац, Бољевац и Сокобања.

Циљ израде ове стратегије јесте да допринесе одрживом развоју територије заснованом на подстицању: иновативне, паметне, нискоугљеничне и циркуларне економије; прелаза на чисту и праведну енергију, зелених и плавих улагања, ублажавања и прилагођавања климатским променама, спречавања и управљања ризицима, одрживе и мултимодалне урбане мобилности, јачања социјалне компоненте у домену запошљавања, образовања, социоекономске укључености и интеграције, становања, социјалне и здравствене заштите, културе, спорта, социјалних иновација и иновација у области дигиталних технологија; примене интегралног и партиципативног приступа развоју друштва и привреде, развоју предела, културног и градитељског наслеђа, природне баштине, одрживог туризма, као и јачању урбано-руралних веза. Стратегија поставља приоритете одрживог територијалног развоја, доприноси максимизирању вредности финансирања и развијању веза унутар и изван окружења.

Позивају се сви заинтересовани грађани и грађанке да дају свој допринос у изради Стратегије одговором на упитник о различитим aспектима квалитета живота на територији на којој живе.

Подаци добијени кроз овај упитник користиће се за израду анализе постојећег стања, сагледавање развојних потенцијала и изазова, као и у процесу дефинисања развојних потреба и биће представљени на серији тематских округлих столова који ће бити организовани у наредном периоду.

Попуњавање упитника је анонимно. Упитник се може попунити ОВДЕ, најкасније до 13. Јануара 2023. године.

Израду Стратегије развоја урбаног подручја града Зајечара и општина Књажевац, Бољевац и Сокобања. финансира Европска унија у партнерству са Владом Републике Србије преко програма ЕУ ПРО Плус.


Документа:


Сва питања, примедбе и коментаре у поступку израде Стратегије, заинтересовани могу доставити путем електронске поште office.ler@zajecar.info

Израду Стратегије развоја урбаног подрчја града Зајечара и општина Књажевац, Бољевац и Сокобања финансира Европска унија у партнерству са Владом Републике Србије преко програма ЕУ ПРО Плус. Садржај је искључива одговорност Града Зајечара и не одражава нужно ставове Европске уније.


Организација тематских округлих столова

Тематски округли столови који се реализују у оквиру процеса израде Стратегије развоја урбаног подручја града Зајечара и општина Књажевац, Бољевац и Сокобања, одржани су 30. и 31. јануара 2023. године. Уз учешће свих релевантних актера и заинтеросаваних страна дискусија је обухватила следеће теме:

  • Урбана обнова и регенерација (урбане структуре, јавни простори, и др.), културно и градитељско наслеђе, заштита природе и развој предела, одрживи туризам и јачање урбано-руралних веза
  • Енергија (чиста и праведна), зелена и плава улагања, ублажавање и прилагођавање климатских промена, спречавање и управљање ризицима, одржива и мултимодална урбана мобилност
  • Економски развој (иновативна, паметна, нискоугљенична и циркуларна економија)
  • Друштвено благостање - запошљавање, образовање, становање, социјална и здравствена заштита, култура, социо-економска укљученост и интеграције, социјалне иновације
  • Управљање развојем

Учесницима/цама округлог стола су презентовани резултати контекстуалне анализе као и резултати прелиминарне SWOT анализе и предлога потреба, док је током другог дела сесије свака тематска област појединачно дискутована са учесницима округлог стола и том приликом су потврђени налази SWOT анализе и предлога потреба али и прикупљени додатни подаци и сугестије за допуну анализе.

Округли столови су организовани како би различити заинтересовани субјекти, представници институција и појединциа, могли равноправно да дискутују о проблемима у оквиру задате теме и да договором дођу до заједничких решења. Кроз овакав партиципативни приступ, дефинисана решења добијају на квалитету и стичу подршку шире заједнице.


Радионица за дефинисање циљева и мера

Радионица посвећена дефинисању циљева и мера одржана је 3. априла 2023. године. Циљ радионице је био да се, у оквиру пет тематских области стратегије, презентује SWOT анализа и предлози потреба, који су консолидовани након тематских округлих столова, затим да се дефинишу општи и специфични циљеви, као и одговарајуће мере. Поред тога, учесници су радили на идентификацији пројектних идеја по тематским областима.

Радионици су присуствовали чланови радне групе за израду стратегије као и представници институција, установа, организација цивилног друштва и остали релевантни актери и заинтересоване стране.