Јавна набавка добара - канцеларијског материјала за потребе реализације пројекта Helping Hand

Важи од 13.03.2014. до 13.04.2014.

Назив и адреса наручиоца:Град Зајечар

Врста наручиоца:друштвена својина

Интернет страна наручиоца: www.zajecar.info
   
На основу члана 60. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” , број 124/2012) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-95/1 од  12.03.2014. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

1. За јавну набавку добара-канцелариског материјала  за потребе реализације пројекта “ХЕЛПИНГ ХАНД“
2. Јавна набавка се не обликује по партијама.
3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом
4. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
5. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
6. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
7. Понуде се могу поднети непосредно:
- у пословним просторијама наручиоца Градске управе  Зајечар
- путем поште на адресу Градска управа   Зајечар,Трг ослобођења бр.1,19000 Зајечар
8. Понуде се подносе у затвореној коверти.
9. Рок за подношење понуде је 21.03.2014.године, до 11 часова, без обзира на начин доставе.
10. Отварање понуда ће се обавити дана  21.03.2014. године у  11,30 часова, у просторијама наручиоца у Зајечар,Трг ослобођења бр.1.
11. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је достави овлашћење за присуствовању отварању  понуда
12. Одлука о додели уговора биће донета у року до  10  дана отварања понуда.
13. Лице за контакт:Саша Матијевић 064-8510255 или мејл sasa.matijevic@zajecar.info

Документација: