Вести

 ЈАВНИ ПОЗИВ за финансирање пројеката идентификованих кроз „Одговорне локалне финансије и учешће грађана“

ЈАВНИ ПОЗИВ за финансирање пројеката идентификованих кроз „Одговорне локалне финансије и учешће грађана“

На основу Одлуке о буџету града Зајечара за 2023.годину („Сл. лист града Зајечара“ број 39/2022 и 13/2023) и Плана активности за укључивање грађана у процесе доношења одлука о трошењу средстава из сопственог буџета на територији града Зајечарау 2022-2025. („Сл. лист града Зајечара“ број 2/2023 ) године, дана 10.08.2023. године, Одељење за обједињене јавне набавке и локални економски развој расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за финансирање пројеката идентификованих кроз „Одговорне локалне финансије и учешће грађана“

 1. Опште напомене

Град Зајечар финансираће у 2023. години пројекте од јавног интереса кроз спровођење акције „Одговорне локалне финансије и учешће грађана“ која омогућава непосредно учешће грађана, у сарадњи са Градом, у решавању дела проблема локалних заједница (мањих захвата на уређењу јавних површина), као и унапређење положаја осетљивих група, а нарочито особа са инвалидитетом, корисника права или услуга социјалне заштите, припаднике ромске популације и друго.

Локална заједница је појам који укључује одређени део насеља- улица, део улице, блок зграда, стамбена заједница или месна заједница као најшире подручје, као и неформалне групе особа са инвалидитетом, кориснике права или услуга социјалне заштите, припаднике ромске популације и друго.

Пројекти који се предлажу могу се односити искључиво на мање захвате као што је уређење и/или опремање паркова, постојећих дечијих игралишта, постојећих спортских терена, дрвореда, шеталишта, неуређених зелених површина, уређење прилаза за лица са инвалидитетом, уклањање мањих дивљих депонија и слично. Пројекти који се предлажу за унапређење положаја лица из осетљивих група могу се односити и на набавку неопходне опреме.

Све предложене активности у оквиру пројекта (уређење јавних површина) се морају спроводити на земљишту које је у јавној својини града Зајечара, а изузетно Републике Србије, уз сагласност носиоца јавне својине, односно корисника земљишта. Пројекти намењени унапређењу положаја лица из осетљивих група могу се реализовати и у јавним објектима чији су корисници лица из осетљивих група.

Право учествовања на јавном позиву имају неформалне групе грађана са територије града Зајечара окупљене око поднете иницијативе – пројекта. Потписници (покретачи) иницијативе, тј. Пројекта су грађани са измиреном пореском обавезом по основу пореза на имовину (до дана подношења пријаве), а који имају пребивалиште, имовину или су из других разлога заинтересовани да се одређена акција спроведе у том делу града, као и унапреди положај лица из осетљивих група.

 1. Циљеви јавног позива

Циљеви Акције „Одговорне локалне финансије и учешће грађана“:

 • Подстицање грађана да активно учествују у решавању проблема локалних заједница, унапређење положаја младих, као и припадника осетљивих група;
 • Развој партнерских односа између грађана и града Зајечара у решавању дела проблема кроз заједничку реализацију пројекта и омогућавање грађанима да учествују у планирању расподеле дела буџетских средстава обезбеђених кроз наплату пореза на имовину;
 • Омогућавање брже реализације пројекта којима се решава део проблема за оне групе грађана које су исказале спремност на додатно лично ангажовање и активно учествовање у реализацији пројекта;
 • Подстицања вредности волонтирања и друштвено отвореног понашања у локалној заједници.

 1. Финансирање пројекта

Пројекат се финансира са укупно 1.650.000,00 динара Одлуком о буџету града Зајечара за 2023. годину, у оквиру посебне буџетске линије (Програм 3 – локални економски развој), пројекат 4003 „Одговорне локалне финансије и учешће грађана“ град Зајечар определио је средства за ову намену у висини од 1.000.000,00 динара, обезбеђена кроз наплату пореза на имовину, а средства у износу од 650.000,00 динара за ове намене, обезбеђена су као подршка Програма „Општински економски развој у Источној Србији, фаза III – Одговорне локалне финансије и учешће грађана“ који финансира швајцарска влада, а спроводи HELVETAS SWISS INTERCOOPERATION SRB.

Пројекте уређења и опремања јавних површина Град Зајечар финансира са максимално 90% оправданих трошкова пројекта, с тим да тај износ не може бити већи од 500.000,0 динара, док износ од минимално 10% оправданих трошкова пројекта обезбеђује подносилац пројекта (група грађана) из сопствених средстава, волонтерским радом или кроз нефинансијску подршку локалних привредника у виду донације у делу материјала, алата или опреме.

Сопствена средства и нефинасијска подршка локалних привредника се могу користити за пројектно техничку документацију (идејно решење, идејни пројекат...) за набавку дела материјала, алата или опреме

Учешће је потребно приказати јасно и реално буџетом пројекта, док се допринос волонтерског рада вреднује рачунајући вредност 125 динара по сату по сату.Волонтерски рад се приказује и рачуна на следећи начин: број волонтера x број сати x 125 = номинална вредност волонтерског рада.

(Пример: 10 волонтера x 80 сати ( 10 дана по 8 сати) x 125= 100.000,00 динара; у буџету пројета све ово писете у опису трошкова-прве колона, у другој колони, јединица мере, уписујете „број радних сати“ затим у трећој уписујете количник броја волонтера и броја сати и у четвртој колони уписујете износ накнаде у динарима 125.)

Пројекте за унапређење положаја лица припадника осетљивих група Град може да финансира и до 100% оправданих трошкова пројекта.

Минимално 20% средстава биће одређено за финансирање пројеката који су у интересу осетљивих група (особе ромске националне припадности, особе са инвалидитетом и корисници новчане социјалне помоћи)

Група грађана може предложит само један предлог пројекта.

Сви предложени пројекти који испуњавају конкурсне услове биће рангирани.

Уколико буде предложено више пројеката са територије једне месне заједнице (пројекти уређења јавних повершина), а испуњавају услове предвиђене Јавним позивом, Град ће финансирати пројекте узимајући у обзир прво критеријум да све месне заједнице буду равномерно заступљене.

Прихватљиви трошкови за финансирање из буџета града Зајечара укључују:

 • трошкове пројектних активности које се спроводе искључиво на земљишту које је у јавној својини града Зајечара, а изузетно Републике Србије, уз сагласност носиоца односно корисника права јавне својине, или у јавним објектима чији су корисници лица из осетљивих група,
 • трошкове радова и услуга у оквиру пројектних активности,
 • трошкове набавке опреме,
 • трошкови који директно произилазе из реализације пројекта,
 • остале трошкове.

Неприхватљиви трошкови – трошкови који неће бити финансирани јаним конкурсом из буџета града Зајечара:

 • зараде и хонорари за управљање реализацијом пројекта,
 • активности које се спроводе на земљишту које није у јавној својини,
 • пројекти са комерцијалним ефектима,
 • пројектне активности који су претходне године већ били финансирани,
 • инвестициона улагања у изградњу и одржавање комуналне инфраструктуре,
 • инвестициона улагања у изградњу и одржавање пословног простора, куповина земље или зграда,
 • активности путовања, студије, учешће на конференцијама, предавања стручњака и сличне активности,
 • организација манифестација,
 • пројекти чије су активности награде и спонзорства појединцима и другим организацијама,
 • покривање губитка или дуговања,
 • трошкови настали пре почетка реализације пројекта (пре потписивања Уговора о реализацији),
 • активности пројекта који се већ финансирају из других извора.

Подносилац предлога пројекта чији пројекат буде прихваћен за финансирање неће имати могућност управљања финансијским средствима, већ ће све процедуре и планирања плаћања вршити Градска управа града Зајечара.

4. Право учешћа и услови јавног позива

Право на учешће на јавном позиву имају неформалне групе грађана са територије града Зајечара окупљене око поднете иницијативе – пројекта најмање 8 потписа грађана у селима, односно 10 потписа грађана у граду Зајечару који су измирили пореске обавезе по основу пореза на имовину до дана подношења пријаве.

За пројекте који су у интересу осетљивих група (особе ромске националне припадности, особе са инвалидитетом и корисници новчане социјалне помоћи ) право учествовања на јавном позиву имају неформалне групе грађана са подручја града Зајечара окупљене око поднете иницијативе – пројекта, најмање 5 потписа грађана који су измирили пореске обавезе по основу пореза на имовину до дана подношења пријаве.

Потписници могу бити грађани који имају пребивалиште, имовину или су из других разлога заинтересовани да се одређена акција спроведе на одређеној територији града Зајечара.

Потврду о измиреним обавезама по основу пореза на имовину не подносе грађани, већ их прибављаГрадска управа.

Све предложене активности у оквиру пројекта (уређење јавне површине) се морају спроводити на земљишту које је у својини града Зајечара, а изузетно Републике Србије. Уз сагласност носиоца јавне својине, односно корисника земљишта

Пројекти намењени унапређењу положаја лица из осетљивих група могу се реализовати и у јавним објектима чији су корисници лица из осетљивих група.

Надлежне службе Града ће на захтев групе грађана, у фази припреме предлога пројекта извршити проверу власништва.

Финансијску подршку Града Зајечара могу добити искључиво пројекти који:

 • доводе до позитивних и видљивих промена на подручју локалне заједнице,
 • укључују допринос заједнице (волонтерски рад, нефинансијску и финансијску подршку локалних привредника и слично)
 • непосредно доприносе унапређењу квалитета живота у локалној заједници,
 • имају реалан приступ у решавању проблема локалне заједнице,
 • на одржив начин дугорочно утичу на постизању позитивне друштвене промене.

Примери прихватљивих пројеката:

 • уређење паркова (израда стаза, набавка мобилијара, набавка садница, паркови за псе)
 • уређење дечјих игралишта ( поправка постојећих игралишта, изградња нових игралишта, а у складу са тренутно важећим стандардима),
 • уређење шеталишта (израда стаза, набавка мобилијара, набавка садница, ),
 • уређење излетишта (израда стаза, набавка мобилијара, набавка садница),
 • уређење неуређених зелених површина,
 • уређење постојећих спортских терена,
 • уклањање мањих дивљих депонија,
 • уређење прилаза за лица са инвалидитетом,
 • набавка опреме намењене унапређењу положаја лица из осетљивих група,
 • и сличне активности.

Пројекти се морају реализовани до 31.12.2023. године.

5. Процес подношења предлога пројекта

Подносилац предлога (група грађана) доставља следећа документација:

 • Попуњен формулар за пријаву предлога пројекта са Листом потребног броја пунолетних грађана потписника/иницијатора пројекта – у складу са условима Јавног позива (може се преузети са сајта)
 • Буџет пројекта (може се преузети са сајта)

Подносилац предлога пројекта (неформална група грађана) попуњава документа на српском језику, ћириличном писму, електронски. Предлог пројекта написан руком неће се сматрати важећим.

Пријаве се предају путем поште (препоручено) на адресу: Град Зајечар, Градска управа Канцеларија за локално економски развој, Трг Ослобођења бр. 1, са назнаком „ЈАВНИ ПОЗИВ – ОДГОВОРНЕ ЛОКАЛНЕ ФИНАНСИЈЕ И УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА“ у ЗАТВОРЕНОЈ КОВЕРТИ, са напоменом на предњој страни:

„НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ САСТАНКА КОМИСИЈЕ“

На задњој страни затворене коверте обавезно навести назив пројекта и име и презиме особе за контакт.

Конкурс траје до 15.09.2023. године.

Додатне инфомације у вези са учествовањем на Конкурсу могу се добити на број телефона 019/315-00-39, сваког радног дана у времену од 8,00 до 14,00 часова, особа за контакт: Ивана Живић. Питања се могу поставити и путем електронске адресе: ivana.zivic@zajecar.info

6. Вредновање и рангирање предлога пројекта

Конкурни поступак спроводи Комисија за доделу средстава коју чине представници градских управа и служби одговарајуће струке, а коју посебним решењем образује Градоначелник.

Након истека рока за подношење пријава, Комисија разматра поднете пријаве, Закључком одбацује неблаговремене и пријаве поднете од стране неовлашћеног лица, а уколико је пријава неуредна, односно није разумљива и није потпуна, Комисија налажеподносиоцу да уреди пријаву у року који не може бити краћи од осам дана.

Уколико подносилац не уреди поднесак у остављеном року, Комисија ће закључком одбацити пријаву.

Комисија разматра благовремено поднете пријаве, као и пријаве које су уређење у остављеном року, и у складу са условима јавном позива врши избор и сачињава предлог ранг-листе и средстава.

Процес вредновања и селекција предлога пројеката врши се у два корака.

Први корак обухвара административни проверу. Комисија врши административну проверу по следећим критеријумима:

АДМИНИСТРАТИВНИ КРИТЕРИЈУМИ

Предлог пројекта поднесен у року

Информације о називу пројекта, као и име и презиме особе за контакт су јасно наведене на задњој страни коверта

Предлагач пројекта је неформална група грађана

Сва документа захтевана овим конкурсом су поднета и потписана

Предлог пројекта је написан на српском језику, ћириличним писмом

Обезбеђено је суфинансирање пројекта- за пројекте уређења јавних површина (минимум 10% од укупне вредности пројекта изражено кроз волонтерски рад или финансијску и нефинансијску подршку локалних привредника)

Пројекат траје максимално 31. 12. 2023. године

Предлог пројекта мора испунити све горе наведене критеријуме (сви одговори морају бити „ДА“)како би пројекта био прихваћен за наредни круг вредновања.

Други корак је техничко вредновање квалитета предлога пројекта, као и његовог утицаја на локалну заједницу. Технички критеријуми су подељени у 2 групе – прва група оцењује квалитет предлога пројекта, док друга група оцењује утицај предлога пројекта на локалну заједницу. Број бодова се додељује по следећој скали: 1=незадовољавајуће, 2 =лоше, 3=прихватљиво, 4=добро, 5=одлично. Ово вредновање се врши по следећим критеријумима:

ТЕХНИЧКИ КРИТЕРИЈУМИ

Максимални број бодова које додељује оцењивач

Максималан укупан број бодова

Квалитет предлога пројекта

Пројекат је у складу са циљевима Конкурса и односи се на мање захвате уређења јавних површина/унапређење положаја лица из осетљивих категорија

У пројекту су јасно описани проблеми и потребе корисника из локалне заједнице који се решавају предлогом пројекта

Предложене активности су одговарајуће за постављене циљеве пројекта

Пројекат има детаљно разрађен план реализације и технички је изводљив

Висина трошкова у буџету пројекта је прихватљива, оправдана и тржишно утемељена

Утицај пројекта на локалну за једницу

Пројекат доводи до позитивних и видљивих промена на подручју локалне заједнице

Пројекат промовише волонтерски рад и/или друштвено одговорно пословање

Пројекат доводи до дугорочног одрживог утицаја на кориснике

Постоји иновативност у приступу решавања проблема, односно задовољања потребе локалне заједнице

УКУПНО БОДОВА:

Након вредновања и рангирања пројеката од стране Комисије, Предлог прелиминарне ранг-листе објављује се на званичном сајту града Зајечара.

Учесници конкурса имају право приговора Комисији на предлог ранг-листе, у року од осам дана од дана објављивања Предлога на званичном сајту града Зајечара. Комисија разматра поднете приговоре на прелиминарну листу и доноси Одлуку о приговору са образложењем у року од 8 дана од дана његовог пријема.

Након истека наведеног рокова, Комисија утврђује Предлог суфинансирања пројекта у спровођењу акције “ОДГОВОРНЕ ЛОКАЛНЕ ФИНАНСИЈЕ И УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА“, и заједно са записником о спровођељу поступку, доставља га Градском већу на усвајање.

На основу Предлога Комисије, Градско веће доноси Решење о суфинансирању пројеката у спровођењу Акције “ОДГОВОРНЕ ЛОКАЛНЕ ФИНАНСИЈЕ И УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА“.

Решење о суфинансирању пројеката објављује се на званичном сајту града Зајечара.

На основу Решења, Градоначелник у име града Зајечара закључује уговор о суфинансирању.

Надлежно Одељење Градске управе према својој надлежности ће обезбедити стручни надзор у извођењу пројекта који обухвата:

 • предходни договор на месту радова са руководиоцем пројекта и договори по појединим етапама спровођења пројекта.
 • увођење у посао извођача/извођаче радова
 • непосредни надзор над радовима у оквиру извођења пројекта
 • оцену и прихватање изведених радова, добављеног материјала, опреме и услуга који се финансирају у оквиру пројекта

8. Обавезе подносилаца предлога пројеката након додељених буџетских средстава

Комисија прати реализацију пројеката и врши контролу њихове реализације.

У циљу транспарентности доделе и утрошка буџетских средстава, корисници средстава током реализације Пројекта, морају на јасан и недвосмислен начин, у свим медијима и видовима оглашавања, да истичу да је њена делатност финансирана из буџета града Зајечара.

* Сви медији који преузму вест или фотографију (или и једно и друго) са портала Града Зајечара у обавези су да наведу извор. Уколико је пренета интегрална вест, у обавези су да наведу извор и поставе линк ка тој вести.

Сличне вести

 • 22
  мај
  У Зајечару и ове године "Михољски сусрети села"

  У згради Палате ,,Србија“ у Београду, данас је у име Града Зајечара Весна Станковић градска већница за пољопривреду потписала Уговор са Министарством за бригу о селу за доделу бесповратних средстава за организовање манифестације ,,Михољски сусрети села“ за 2024. годину.

  Више
 • 22
  мај
  ЗАЈЕЧАР И ОВЕ ГОДИНЕ У ПРОГРАМУ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА

  Министарка рударства и енергетике Дубравка Ђедовић Хандановић, уручила је у Новом Саду уговоре локалним самоуправама које су добиле средства у овогодишњем програму енергетске санације породичних кућа и станова, међу којима је и град Зајечар.

  Више
 • 16
  мај
  Зајечар: Одржана 22.седница Скупштине града

  Одлука о усвајању Плана детаљне регулације за зону експлоатације „Влашка“ у Малом Извору била је повод окупљања групе грађана предвођене зајечарском опозицијом испред зграде Градске управе, којима су се обратили народни посланици Александар Јовановић Ћута и Срђан Миливојевић.

  Више
 • 10
  мај
  У Зајечару обележен Дан победе над фашизмом у Другом светском рату

  У присуству делегација амбасада Руске Федерације и Азербејџана, делегације Града Зајечара, Војске Србије, СУБНОР-а, Удружења ратних војних инвалида, потомака ратника од 1912–1918. године, делегације Удружења резервних војних старешина и војних пензионера, минутом ћутања одата је пошта палим борцима НОР-а.

  Више

Пошаљите коментар

Коментари који су увредљиви по било кога и на било којој основи, као и коментари који садрже рекламе или линкове ка спољним сајтовима, неће бити одобрени.