ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-239 - НАБАВКА ГЕОДЕТСКИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 22.06.2020. до 30.06.2020.

Назив и адреса наручиоца: Градска управа Зајечар
Адреса наручиоца: Трг ослобођења 1, 19000 Зајечар
Врста наручиоца: градска и општинска управа
Интернет страна наручиоца: www.zajecar.info

 

            На основу члана 60. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” , број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-239/1 од 18.06.2020. године, наручилац објављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

1.     За јавну набавку геодетских услуга за потребе Градске управе града Зајечара

2.     Јавна набавка се не обликује по партијама.

3.     Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

4.     Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

5.     Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

6.     Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

7.     Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www.zajecar.info и са Портала јавних набавки.

8.     Понуде се могу поднети непосредно:

◦      у пословним просторијама наручиоца Градске управе Зајечар;

◦      путем поште на адресу Градска управа Зајечар, Трг ослобођења бр. 1, 19000 Зајечар.

9.     Понуде се подносе у затвореној коверти.

10.  Рок за подношење понуда је 30.06.2020. године до 08.00 часова, без обзира на начин доставе.

11.  Отварање понуда ће се обавити дана 30.06.2020. године у 08.30 часова, у просторијама наручиоца у Зајечару, Трг ослобођења бр. 1.

12.  Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је достави овлашћење за присуствовању отварању  понуда.

13.  Одлука о додели уговора биће донета у року до 10 дана отварања понуда.

14.  Лице за контакт: Иван Живковић, Одељење за обједињене јавне набавке и локални економски развој, javne.nabavke@zajecar.info.

 

Документација: