Остали документи

до
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА IV/04 број сл./2022
Остали документи
Поставља се Милена Аврамовић, дипл.правник из Зајечара, улица Трг Ослобођења бб, за привременог заступника доле наведеним лицима из ове тачке Решења, као недоступним за предузимање радњи у овом поступку ради заштите њихових права и интереса, у поступку прибављања сагласности власника
Преузмите:
16.01.2023.
КАД ЖЕНЕ ВОДЕ – ФАЗА II
Остали документи
Град Зајечар је расписао конурс за доделу материјала и/или опреме у оквиру пројекта "Кад жене воде - фаза II".
Преузмите:
23.11.2022.
ИНФОРМАТОР О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Остали документи
ИНФОРМАТОР О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "ЗАЈЕЧАР" У ЗАЈЕЧАРУ
Преузмите:
03.03.2022.
ИНФОРМАТОР УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ 2022. ГОДИНЕ
Остали документи
Информатор објављује Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, улица Светозара Марковића број 6, Зајечар. За тачност и потпуност података одговоран директор Ана Петковић, дипломирани социолог, а у складу са чланом 38. став 3. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Преузмите:
17.01.2022.
РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Остали документи
ОДРЕЂУЈЕ СЕ Ана Васиљевић, запослена на пословима јавне набавке - истраживање тржишта у Одељењу за обједињене јавне набавке и локални економски развој Градске управе града Зајечара, телефон број: 019/444-600 лок
Преузмите:
08.12.2021.
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ
Остали документи
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ
Преузмите:
23.11.2021.
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА IV/04 број 465-1/2018-60
Остали документи
Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове Градске управе града Зајечара, у поступку експропријације, односно административног преноса непокретности по предлогу Правобранилаштва Града Зајечара Р. 46/18 од 09.10.2018. године
Преузмите:
24.09.2021.
Impact of illegal landfills in the City of Zajecar
Остали документи
Project CB007.1.31.304 “Prevention and mitigation of man-made cross border disasters in the region Vidin-Zaječar“
Преузмите:
16.09.2021.
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА - 465-1/2018-46-2
Остали документи
Поставља се Милић Зорана Миљан, дипл.правник из Зајечара, улица Ивана Мажуранића 9, за привременог заступника доле наведеном лицу из ове тачке Решења, ради заштите његових права и интереса у поступку експропријације, односно административног преноса непокретности
Преузмите:
09.07.2021.
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА - 465-1/2018-46
Остали документи
Поставља се Милић Зорана Миљан, дипл.правник из Зајечара, улица Ивана Мажуранића 9, за привременог заступника доле наведеним лицима из ове тачке Решења, ради заштите њихових права и интереса у поступку експропријације, односно административног преноса непокретности, за потребе изградње заштитног система за одбрану града
Преузмите:
09.07.2021.
РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА - ЖИВАНОВИЋ РАДОМИР
Остали документи
ОДБИЈА СЕ захтев Живановић Радомира, из Зајечара, ул. Генерала Гамбете бб за озакоњење стамбеног објекта са ID74507309341 (незаконито реконструисан, дограђен и надграђен објекат бр.1 уписан у катастар непокретности са површином од 38м2)
Преузмите:
08.04.2021.
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА - ЈОВАНОВИЋ СТОЈАНА ЈОВАНКЕ
Остали документи
оставља се Милић Зорана Миљан, дипл.правник из Зајечара, улица Ивана Мажуранића 9, за привременог заступника доле наведеним лицима из ове тачке Решења, ради заштите њихових права и интереса у поступку експропријације, односно административног преноса непокретности за потребе изградње улице Василија Ђуровића - Жарког и дела улице Сокобањске у Зајечару
Преузмите:
05.04.2021.
ИНФОРМАТОР УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ 2021. ГОДИНЕ
Остали документи
Информатор објављује Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, улица Светозара Марковића број 6, Зајечар. За тачност и потпуност података одговоран директор Ана Петковић, дипломирани социолог, а у складу са чланом 38. став 3. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Преузмите:
14.01.2021.
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА - ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА НЕПОКРЕТНОСТИ КО ЗВЕЗДАН ПРИВРЕДНА ЗОНА "ЗАПАД"
Остали документи
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА - ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА НЕПОКРЕТНОСТИ КО ЗВЕЗДАН ПРИВРЕДНА ЗОНА "ЗАПАД"
Преузмите:
13.10.2020.
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА - СЛАВУЛОВИЋ ЈОВАН, ГРЉАН
Остали документи
I Поставља се Милић Зорана Миљан, дипл.правник из Зајечара, ул. Ивана Мажуранића бр.9 за привременог заступника Славуловић Јована из Гљана, ради заштите његових права и интереса у управној ствари озакоњења дограђеног димњака на стамбеном објекту, на кп. бр. 3724 КО Грљан
Преузмите:
23.09.2020.
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА - ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА НЕПОКРЕТНОСТИ КО ЗВЕЗДАН
Остали документи
I - Поставља се Милић Зорана Миљан, дипл.правник из Зајечара, улица Ивана Мажуранића 9, за привременог заступника Шпилман Глиша Јиргена из Републике Аустрије (привремени идентификациони број лица:0000000060580) и Кочић Глиша Данијела из Инзбрука – Република Аустрија (привремени идентификациони број лица:0000000060579),
Преузмите:
09.09.2020.