Вести

Расписан Јавни позив за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте

Расписан Јавни позив за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте

На основу Одлуке Градског већa града Зајечара о расписивању Јавног позива за учешће домаћинстава у спровођењу мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте број 011-34 од 01.11.2022. године и члана 21. Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу Јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП1/22 („Службени лист града Зајечара“, број 14/22 и 26/22), Градско веће града Зајечара дана 01.11.2022. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији града Зајечара за 2022. годину

I ПРЕДМЕТ

Предмет финансирања обухвата следеће:

1) набавку и уградњу соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије, и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем. Снага соларних панела не може бити већа од одобрене снаге мерног места, која је наведена у рачуну за утрошену електричну енергију, а максимално до и једнако 6 kW и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије и прикључење на дистрибутивни систем у складу са Прилогом 4 из Јавног позива;

2) уградњу електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће,

3) опремање система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили) за станове.

Домаћинстава (породичне куће и станови) не могу да конкуришу за више од једне мере енергетске ефикасности из овог одељка.

Укупна средства које Град заједно са средствима Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности Републике Србије додељује путем овог позива износе за меру из одељка I. став 1. тачка 1) Јавног позива 4.000.000,00 динара, а за мере из одељка I. став 1. тач 2. и 3. Јавног позива 2.000.000,00 динара.

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Kорисници бесповратних средстава су домаћинства изузев:

 1. власника посебних делова стамбено-пословног објеката који не служе за становање;
 2. власника стамбених објеката који су у претходне две године после достављања Решења о додели бесповратних средстава за сличне активности одустали од спровођења активности.

III УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

Право учешћа на конкурсу имају домаћинства која испуњавају следеће услове:

 1. да је подносилац пријаве:

1) власник објекта за који подноси пријаву и да је подносилац пријаве

власник или носилац права над бројилом, или

2) уколико подносилац пријаве није власник објекта за који се подноси пријава, неопходно је да има пријаву боравка на адреси објекта за који подноси пријаву и уз пријаву да поднесе писану сагласност власника објекта оверену од стране јавног бележника да се за објекат може поднети пријава;

 1. да је прикључен на дистрибутивну мрежу електричне енергије и да је на последњем рачуну за потпрошњу електричне енергије регистрована потрошња од минимум 30 kWh.;
 2. држављанин Републике Србије (Комисија за реализацију мера енергетске санације врши увид у податке из службене евиденције);
 3. да је објекат легалан, односно да поседује један од следећих доказа за стамбени објекат:

(1) доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи,

(2) грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења

дозволе,

(3) грађевинску дозволу добијену из поступка легализације или

(4) решење о озакоњењу или доказ да је могуће озаконити објекат,

(5) употребна дозвола добијена у редовном поступку и у поступку легализације, или

(6) извод из листа непокретности у ком је видљиво да је објекат легалан.

Уколико има више од једног власника породичне куће, потребно је доставити сагласност осталих власника приликом пријаве.

Уколико подносилац пријаве није власник породичне куће, потребно је доставити сагласност власника.

IV МАКСИМАЛНА ВИСИНА СРЕДСТАВА СУФИНАНСИРАЊА

Максимални износ средстава подстицаја који се додељује:

1) за меру из одељка I, тачка 1) која се односи на набавку и уградњу соларних панела , представља мањи износ од:

- 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом, а максимално 420.000,00 динара са ПДВ-ом, и;

- износа који се добија множењем снаге у kW соларних панела из достављене профактуре, са износом од 70.000,00 динара са ПДВ-ом;

2) за меру из одељка I, тачка 2) која се односи на уградњу електронски регулисаних циркулационих пумпи 50% од износа предрачуна за радове и опрему са ПДВ-ом, а максимално 15.000,00 динара са ПДВ-ом по циркулационој пумпи;

3) за меру из одељка I, тачка 3) која се односи на опремање система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте објекту износи 50% од износа предрачуна за радове и опрему са ПДВ-ом, а максимално:

-15.000,00 динара са ПДВ-ом по калориметару

-1.000,00 динара са ПДВ-ом по делитељу топлоте

-1.500,00 динара са ПДВ-ом по термостатском вентилу

V НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ

У неприхватљиве трошкове спадају:

 • трошкови који су у вези са набавком опреме (царински и административни трошкови);
 • рефундацију трошкова за већ набављену опрему и извршене услуге (плаћене или испоручене), односно, не прихватају се трошкови радова, набавке материјала и опреме који настану пре првог обиласка Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката енергетске ефикасности;
 • трошкови у вези са одобравањем и спровођењем кредитног задужења: трошкови одобравања кредита, трошкови камата, трошкови кредитног бироа, трошкови осигурања кредита;
 • набавка опреме коју подносилац захтева за бесповратна средства сам производи или за услуге које подносилац захтева сам извршава;
 • други трошкови који нису у складу са мерама енергетске санације.

VI ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ ПОЗИВ

Пријава мора да садржи:

 1. потписан и попуњен Пријавни образац (Прилог 1) за суфинансирање мера енергетске ефикасности;
 2. доказ о власништву објекта - извод из листа непокретности (Комисија прибавља податке из евиденције РГЗ – Службе за катастар непокретности) или, уколико власник није уписан у РГЗ, Службе за катастар непокретности Зајечар, доставити уговор који је оверен од стране надлежног органа, односно оставинско решење;
 3. документ којим се доказује легалност објекта:

- доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи,

- грађевинска дозвола добијена кроз редован поступак обезбеђења дозволе,

- грађевинска дозвола добијена из поступка легализације,

- решење о озакоњењу или потврда/уверење надлежног органа да је могуће озаконити објекат,

- употребна дозвола добијена у редовном поступку и у поступку легализације, или

-извод из листа непокретности у ком је видљиво да је објекат легалан.

 1. фотокопија личне карте или очитана лична карта подносиоца захтева и за лица која живе на адреси породичне куће за коју се подноси пријава. За малолетна лица доставити фотокопије здравствених књижица;
 2. предрачун (профактура) са количином и ценом за опрему, наведену у одељку I Јавног позива, са уградњом коју грађанин добија од једног од привредних субјеката (извођача радова) са листе (Прилог 2) коју је објавио Град, а коју грађанин изабере са листе;
 3. фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију, за последњи месец, за стамбени објекат за који се конкурише;
 4. фотокопија пореског решења за текућу годину;
 5. Изјава о члановима домаћинства са фотокопијом личних карата за сваког члана домаћинства са јасно видљивом адресом становања (Прилог 8);
 6. Изјава да нису коришћене субвенције за енергетску санацију (средства града/републике) у последње три године и да нису у претходне две године после достављања Решења о додели бесповратних средстава за сличне активности одустали од спровођења активности (Прилог 9);
 7. потписана Изјава о сагласности да се за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања (Прилог 10);
 8. Изјава да Град може да прибави за грађанина из катастра потврду о власништву (Прилог 11);
 9. ако подносилац пријаве није власник, онда подносилац пријаве мора да има пријаву боравка на адреси објекта за који подноси пријаву, и тада је потребно уз пријаву поднети писану сагласност власника објекта оверену од стране јавног бележника да се за објекат може поднети пријава

(Прилог 12);

 1. Сагласност осталих власника (сувласника) уколико има више од једног власника породичне куће (Прилог 13);
 2. уколико у породичној кући постоји више од једног бројила онда је потребна сагласност свих лица који су власници осталих бројила (Прилог 14);
 3. Сагласност о обради података о личности (Прилог 15).

VII ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ

Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Града Зајечара, http://www.zajecar.info/, или лично у просторијама Градске управе града Зајечара, Трг ослобођења бр. 1, на шалтеру бр. 2, Градског информативно-услужног центра и садржи:

 1. Комплетан текст Јавног позива,
 2. Прилог 1 - за грађане - Пријавни образац и образац о стању породичних кућа
 3. Прилог 2 - Листа фирми/привредних субјеката са које грађани бирају једну фирму од које морају да прибаве предрачун са ценом и количином опреме и уградње.
 4. Прилог 3 - Kритеријуми за избор пројеката.
 5. Прилог 4 - Општи услови за прикључење фотонапонских модула на

унутрашње инсталације постојећег објекта купца за:

Индивидуална домаћинства са директним мерењем;

Издати од стране Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, 03.12.2021. године.

 1. Прилог 5 - Брошура Министарства рударства и енергетике „Корак по корак – Како да постану купци – произвођачи електричне енергије“.
 2. Прилог 6 – пример рачуна за електричну енергију са обележеном одобреном снагом
 3. Прилог 7 – модел уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем
 4. Прилог 8 - Изјава о члановима домаћинства
 5. Прилог 9 - Изјава о коришћењу средстава
 6. Прилог 10 – Потписана изјава о сагласности
 7. Прилог 11 – Изјава да Град може да прибави за грађанина из катастра потврду о власништву
 8. Прилог 12 – Сагласност власника
 9. Прилог 13 – Сагласност сувласника
 10. Прилог 14 – Сагласност власника осталих бројила
 11. Прилог 15 – Сагласност о обради података о личности

VIII МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања на званичној интернет страници и огласној табли града Зајечара.

Конкурс је отворен закључно са даном 01.12..2022. године.

Попуњени, потписани и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком:

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У СПРОВОЋЕЊУ МЕРE ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ТЕРМОСТАТСКИХ ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ - НЕ ОТВАРАТИ”, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Пријава се предаје лично на шалтеру бр. 2, Градског информативно-услужног центра, Градске управе града Зајечара, или препоручено поштом на адресу:

Градска управа града Зајечара, Трг ослобођења бр. 1, 19000 Зајечар,

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОБЈЕДИЊЕНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ / Комисија за реализацију мера енергетске санације.

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива можете се обратити на контакт телефон 019/444-600 локал 134 и електронску адресу: e-mail: lidija.petkovic@zajecar.info и dragan.mincic@zajecar.info.

Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници Града Зајечара, http://www.zajecar.info/.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Пријаве послате на било који други начин неће бити узете у разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Више информација на линку: http://www.zajecar.info/tenderi/1052-javni-poziv-za-sufinansiranje-ugradnje-solarnih-panela-za-proizvodnju-elektricne-energije-na-porodicnim-kucama

* Сви медији који преузму вест или фотографију (или и једно и друго) са портала Града Зајечара у обавези су да наведу извор. Уколико је пренета интегрална вест, у обавези су да наведу извор и поставе линк ка тој вести.

Сличне вести

Пошаљите коментар

Коментари који су увредљиви по било кога и на било којој основи, као и коментари који садрже рекламе или линкове ка спољним сајтовима, неће бити одобрени.