Вести

Расписан Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора

Расписан Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора

На основу Одлуке Градског већa града Зајечара о расписивању Јавног позива за доделу бесповратних средстава домаћинствима за енергетску санацију стамбених (породичних) кућа и станова III број 011-33 од 01.11.2022. године и члана 21. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22 („Сл. лист града Зајечара“, број 14/22 и 26/22), Градско веће града Зајечара дана 01.11.2022. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији града Зајечара за 2022. годину

I ПРЕДМЕТ И МАКСИМАЛНА ВИСИНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ

Предмет суфинансирања обухвата следеће МЕРЕ енергетске ефикасности:

1) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ.

Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида

Удео средства подстицаја износи максимално 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 140.000,00 динара са ПДВ-ом.

Неопходно је да буду испуњени следеће критеријуми енергетске ефикасности:

1) Спољна столарија са следећим минималним техничким карактеристикама (U-коефицијент прелаза топлоте):

- U≤ 1,5 W/m2K за прозоре и балконска врата

- U ≤ 1,6 W/ m2K за спољна врата

2) постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору, осим термичке изолације за таваницу и испод кровног покривача за ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ.

Укупан износ средстава подстицаја која се додељују за ову меру, представља мањи износ од:

 1. 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ ом, а максимално 210.000,00 динара са ПДВ-ом, и;

 2. износа који се добија множењем површине из достављене профактуре, са износом од 2.000,00 динара са ПДВ-ом.

Неопходно је да буде испуњен следећи критеријум енергетске ефикасности:

Спољни зид на породичним кућама следећих карактеристика:

- минимална дебљина за термичку изолацију износи 10 cm, осим уколико нема техничких могућности да се постави та дебљина изолације. Боја спољашњег омотача/фасаде треба да буде усклађена са традиционалном локалном архитектуром, избегавајући тренд јарких и рефлектујућих неадекватних колорита.

3) постављање и набавка материјала за термичку изолацију таванице и испод кровног покривача ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ (за ову меру се може конкурисати и заједно са мером постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће из става 1. тачка 2., овог одељка).

Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен кровни покривач и хидроизолациони кровни систем, грађевинске радове на замени хидроизолације и других слојева кровног покривача, као и лимарске радове, али не и радове на замени конструктивних елемената крова.

Укупан износ средстава подстицаја која се додељују за ову меру, представља мањи износ од:

 1. 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ ом, а максимално 150.000,00 динара са ПДВ-ом, и;

 2. износа који се добија множењем површине из достављене профактуре, са износом од 1.500,00 динара са ПДВ-ом.

Неопходно је да буде испуњен следећи критеријум енергетске ефикасности:

- минимална дебљина за термичку изолацију износи 10 cm.

4) набавка и инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ.

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 110.000,00 динара са ПДВ-ом за котлове на биомасу (пелет и сечка).

Неопходно је да буде испуњен следећи критеријум енергетске ефикасности:

- минимални степен корисности котла (грејача простора) на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка) износи 85%.

5) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ (за ову меру се може конкурисати само заједно са мером замене постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим из става 1. тачка 4), овог одељка).

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 120.000,00 динара са ПДВ-ом.

6) набавка и уградњa топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ.

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 250.000,00 динара са ПДВ-ом.


7) набавка и уградњa соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ.

Укупан износ средстава подстицаја која се додељују за ову меру, представља мањи износ од:

 1. 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ ом, а максимално 140.000,00 динара са ПДВ-ом, и;

 2. износа који се добија множењем количине топле воде из достављене профактуре, са износом од 650,00 динара са ПДВ-ом.

Домаћинства (за породичне куће и станове) не могу да конкуришу за више од једне мере енергетске ефикасности из овог одељка, осим за мере из става 1. тач. 3) и 5) овог одељка.

Укупно планирана средства које Град заједно са средствима Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности додељује путем овог позива износе 14 милиона динара.

Додатни услови за доделу средстава подстицаја за енергетску санацију стамбених објекта:

 1. За мере из става 1. тачка 2. овог одељка, средства подстицаја за термичку изолацију неће се одобравати за појединачне етаже стамбених објеката. Уколико стамбени објекат има два или више власника, пријаву подноси један од власника уз писмену сагласност осталих власника. Сутерени чији је фасадни зид обложен каменом или сличним материјалом не морају се термички изоловати.

 2. Двојни објекти различитих власника као и објекти у низу третирају се као засебни објекти.

За мере из става 1. тач 1) овог одељка средства се неће одобравати за набавку и уградњу појединачних прозора и врата. Средства се неће одобравати за набавку улазних врата стамбених објеката која нису у директној вези са грејаним простором.

За стамбене објекте са више етажа једног власника, средства се могу користити за замену столарије на једној или свим етажама с тим да замена столарије на свакој од етажа мора бити комплетна.

Власници појединачних етажа у стамбеном објекту подносе појединачне пријаве за замену столарије.

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Kорисници бесповратних средстава су домаћинства изузев:

 1. власника посебних делова стамбено-пословног објеката који не служе за становање;

 2. власника стамбених објеката који су у претходне две године после достављања Решења о додели бесповратних средстава за сличне активности одустали од спровођења активности.

III УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

Право учешћа на конкурсу имају домаћинства која станују у породичним кућама и становима и испуњавају следеће услове:

 1. да је подносилац пријаве:

  - власник објекта, или

  - ако подносилац пријаве није власник, онда да подносилац пријаве има пријаву боравка на адреси објекта за који подноси пријаву, и тада је потребно уз пријаву поднети писану сагласност власника објекта оверену од стране јавног бележника да се за објекат може поднети пријава;

  - држављанин Републике Србије (Комисија за реализацију мера енергетске санације врши увид у податке из службене евиденције).

 2. да је објекат настањен и уз пријаву приложити копију рачуна за електричну енергију где се види да је потрошња електричне енергије у објекту у претходном месецу минимално 30 kwh.

 3. да је објекат легалан, односно да поседује један од следећих доказа за стамбени објекат:

(1) доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи,

(2) грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења

дозволе,

(3) грађевинску дозволу добијену из поступка легализације,

(4) решење о озакоњењу или доказ да je могуће озаконити објекат,

(5) употребна дозвола добијена у редовном поступку и у поступку легализације, или

(6) извод из листа непокретности у ком је видљиво да је објекат легалан.

Уколико има више од једног власника породичне куће, потребно је доставити сагласност осталих власника приликом пријаве.

Уколико подносилац пријаве није власник породичне куће, потребно је доставити сагласност власника.

IV НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ

Не прихватају се трошкови радова, набавка материјала и опрема који настану пре првог обиласка Комисије за реализацију мера енергетске санације града Зајечара.

Неприхватљиви трошкови – Трошкови који неће бити финансирани јавним конкурсом из буџета Града Зајечара су:

 1. Трошкови који су у вези са набавком опреме: царински и административни трошкови;

 2. Трошкови у вези са одобравањем и спровођењем кредитног задужења: трошкови одобравања кредита, трошкови камата, трошкови кредитног бироа, трошкови осигурања кредита и сл.;

 3. Рефундација трошкова за већ набављену опрему и извршене услуге (плаћене или испоручене);

 4. Набавка опреме коју подносилац захтева за бесповратна средства сам производи или за услуге које подносилац захтева сам извршава;

 5. Други трошкови који нису у складу са мерама енергетске санације.

V ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ КОНКУРС

Пријава коју на јавни конкурс подносе домаћинства (за породичне куће и станове) нарочито садржи:

 1. потписан и попуњен Пријавни образац за суфинансирање мера енергетске ефикасности (Прилог 1) са попуњеним подацима о мери за коју се конкурише и о стању грађевинских (фасадних) елемената и грејног система објекта;

 2. фотокопије личних карата или очитане личне карте за сва физичка лица која живе на адреси породичне куће за коју се подноси пријава. За малолетна лица доставити фотокопије здравствених књижица;

 3. фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат за који се конкурише за последњи месец, ради доказа да се живи у пријављеном стамбеном објекту (минимална потрошња не може бити мања од 30 kWh месечно);

 4. предмер и предрачун/профактура за опрему са уградњом издата од привредног субјекта са листе директних корисника (привредних субјеката) (Прилог 2) коју је објавио Град;

 5. документ којим се доказује легалност објекта:

  - доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи,

  - грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења дозволе,

  - грађевинску дозволу добијену из поступка легализације,

  - решење о озакоњењу или потврда/уверење надлежног органа да je могуће озаконити објекат,

  - употребну дозволу добијену у редовном поступку и у поступку легализације, или

  - извод из листа непокретности у ком је видљиво да је објекат легалан.

 6. доказ о власништву објекта – извод из листа непокретности (Комисија прибавља податке из евиденције РГЗ – Службе за катастар непокретности) или, уколико власник није уписан у РГЗ, Службе за катастар непокретности Зајечар, доставити уговор који је оверен од стране надлежног органа, односно оставинско решење;

 7. фотокопију пореског решења за текућу годину;

 8. потписану Изјаву о сагласности да се за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања (Прилог 3);

 9. Изјава о члановима домаћинства са фотокопијом личних карата за сваког члана домаћинства са јасно видљивом адресом становања (Прилог 5);

 10. Изјава да нису коришћене субвенције за енергетску санацију (средства града/републике) у последње три године и да нису у претходне две године после достављања Решења о додели бесповратних средстава за сличне активности одустали од спровођења активности (Прилог 6);

 11. ако подносилац пријаве није власник, онда да подносилац пријаве има пријаву боравка на адреси објекта за који подноси пријаву, и тада је потребно уз пријаву поднети писану сагласност власника објекта оверену од стране јавног бележника да се за објекат може поднети пријава (Прилог 7);

 12. Сагласност осталих власника (сувласника) уколико има више од једног власника породичне куће (Прилог 8);

 13. Сагласност о обради података о личности (Прилог 9);

 14. Изјава о сагласности да се могу прибавити подаци о чињеницама које води РГЗ – Служба за катастар непокретности, а који су неопходни у поступку одлучивања (Прилог 10);

VI ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ КОНКУРС

Конкурсна документација за Јавни конкурс може се преузети на интернет страници града Зајечара или лично у просторијама Градске управе града Зајечара, Трг ослобођења бр. 1, на шалтеру бр. 2, Градског информативно-услужног центра, и садржи:

 1. Комплетан текст Јавног конкурса

 2. Прилог 1 - за грађане - Пријавни образац и образац о стању породичних кућа и станова

 3. Прилог 2 - Листа привредних субјеката/извођача радова са које грађани бирају једног извођача и од којег морају да прибаве предрачун са ценом за опрему и уградњу

 4. Прилог 3 - Потписана изјава о сагласности

 5. Прилог 4 - Критеријуми за избор пројеката

 6. Прилог 5 - Изјава о члановима домаћинства

 7. Прилог 6 - Изјава да нису коришћене субвенције за енергетску санацију и да се није одустало од спровођења активности, након доделе средстава

 8. Прилог 7 – Сагласност власника објекта уколико подносилац пријаве није власник

 9. Прилог 8 – Сагласност осталих власника (сувласника)

 10. Прилог 9 – Сагласност о обради података о личности

 11. Прилог 10 – Изјава о сагласности

VII МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања на званичној интернет страници и огласној табли Градске управе града Зајечара.

Конкурс је отворен закључно са даном 01.12.2022. године.

Попуњени, потписани и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком:

ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде - НЕ ОТВАРАТИ”, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Пријава се предаје лично на шалтеру бр. 2, Градског информативно-услужног центра, Градске управе града Зајечара, или препоручено поштом на адресу:

Градска управа града Зајечара, Трг ослобођења бр. 1, 19000 Зајечар,

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОБЈЕДИЊЕНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ / Комисија за реализацију мера енергетске санације.

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива можете се обратити на контакт телефон 019/444-600 локал 134 и електронску адресу: e-mail: lidija.petkovic@zajecar.info и dragan.mincic@zajecar.info.

Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници Града Зајечара: http://www.zajecar.info/

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Пријаве послате на било који други начин неће бити узете у разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Више информација на линку http://www.zajecar.info/tenderi/1051-javni-poziv-za-sufinansiranje-mera-energetske-sanacije-porodicnih-kuca-i-stanova-koje-se-odnose-na-unapredjenje-termickog-omotaca

* Сви медији који преузму вест или фотографију (или и једно и друго) са портала Града Зајечара у обавези су да наведу извор. Уколико је пренета интегрална вест, у обавези су да наведу извор и поставе линк ка тој вести.

Сличне вести

Пошаљите коментар

Коментари који су увредљиви по било кога и на било којој основи, као и коментари који садрже рекламе или линкове ка спољним сајтовима, неће бити одобрени.