ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

Важи од 21.03.2022. до 04.04.2022.

            У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09,99/11-др. Закон и 44/2018 – др. закон), чланом 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/2018) и чланом 9. Oдлуке о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Града Зајечара за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења („Службени лист града Зајечара“, бр. 4/19), Градско веће града Зајечара, на предлог Комисије за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у Граду Зајечару, доноси одлуку о расписивању јавног конкурса за доделу средстава за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката из буџета Града Зајечара:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ КОНКУРСА

 

            Предмет јавног конкурса су пројекти у областима од јавног интереса на територији града Зајечара, у складу са Правилником о утврђивању јавног интереса („Службени лист града Зајечара“, бр. 4/19) и Одлуком о приоритетним областима од јавног интереса града Зајечара за 2021. и 2022. годину у којима ће се подстицати пројекти од јавног интереса које реализују удружења („Службени лист града Зајечара“, бр. 40/21):

 •  1. Социјална заштита;
 •  2. Борачкo-инвалидска заштита;
 •  3. Заштита лица са инвалидитетом;
 •  4. Друштвена брига о деци и младима;
 •  5. Друштвена брига о старијим особама;
 •  6. Заштита и промовисање/унапређење људских и мањинских права;
 •  7. Култура;
 •  8. Развој културно-уметничког стваралаштва;
 •  9. Очување и подстицање народног стваралаштва и народних обичаја;
 • 10. Заштита животиња;
 • 11. Промовисање волонтерског рада;
 • 12. Верске заједнице;

ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

 

            Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења која су регистрована на територији града Зајечара, односно друге општине или града Републике Србије, с тим да пројектне активности реализују на територији града Зајечара.

            Комисија за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у Граду Зајечару (у даљем тексту: Комисија), по службеној дужности, утврђује да ли је удружење предлагач пројекта/учесник конкурса уписано у регистар надлежног органа, да ли се, према статутарним одредбама, циљеви тог удружења остварују у области у којој се пројекат реализује, као и да ли је рачун тог удружења у блокади.

            Право учешћа на јавном конкурсу немају удружења која:

 • Нису поднела извештај о реализацији пројеката/програма и/или нису оправдала средства додељена на прошлогодишњем конкурсу;
 • Нису предузела све потребне мере за избегавање сукоба интереса на прошлогодишњем конкурсу;
 • Су ненаменски трошила буџетска средства која су им била додељена на прошлогодишњем конкурсу, па је покренут поступак раскида уговора;
 • Се не придржавају мера о антикорупционој политици;
 • Нису поднела одговарајућа средства обезбеђења на прошлогодишњем конкурсу;
 • Нису омогућила Комисији и стручњацима за оцену успешности пројеката финансираних на прошлогодишњем конкурсу - праћење реализације пројекта и увид у сву потребну документацију;
 • Су средства за реализацију одобреног пројекта/програма већ обезбедила на други начин;
 • Имају текући рачун у блокади, пореске дугове и дугове према организацијама социјалног осигурања;
 • Су брисана из  регистара надлежног органа, или су у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом мером забране делатности;
 • Имају у последње две године казну правоснажном одлуком за прекршај или привредни преступ везан за њихову делатност;
 • Нису јавно назначила да је реализацију конкретног пројекта/програма подржао град Зајечар.
 • Имају дуговања и неизмирене обавезе према граду Зајечару
 • Су у судском спору са градом Зајечаром

            Град Зајечар неће финансирати:

 • Политичке и страначке организације, верске организације, групе и секте и њихове активности;
 • Активности у виду додељивања награда и спонзорстава појединцима и другим организацијама;
 • Активности који доносе профит удружењу;
 • Активности које заговарају нетолерантност и насиље или било коју врсту дискриминације.

 

ОБИМ СРЕДСТАВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ДОДЕЛУ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ

 

            Средства за реализацију пројеката/програма из става 1. овог јавног конкурса обезбеђена су у буџету града Зајечара за 2022. годину, на основу Одлуке о буџету града Зајечара за 2022. годину, у укупном минималном износу од 50.000,00 динара, односно максималном износу од 11.000.000,00 динара, и то:

 • средства у износу од   1.040.000,00 динара за програме/пројекте у области: Социјална заштита; Борачкo-инвалидска заштита;  Заштита лица са инвалидитетом;  Друштвена брига о старијим особама;
 • средства у износу од 800.000,00  динара за програме/пројекте у области: Култура; Развој културно-уметничког стваралаштва;  Очување и подстицање народног стваралаштва и народних обичаја; Заштита и промовисање/унапређење људских и мањинских права;
 • средства у износу  300.000,00 од динара за програме/пројекте у области: Заштита животиња;
 • средства у износу  240.000,00 од динара за програме/пројекте у области: Промовисање волонтерског рада;  Друштвена брига о деци и младима;
 • средства у износу   11.000.000,00 од динара за програме/пројекте у области: Верске заједнице;

            Средства која нису расподељена на јавном конкурсу, биће пренамењена.

            Доњи лимит буџета по једном програму/пројекту износи 50.000,00 динара., а горњи лимит по једном програму/пројекту износи 11.000.000,00 динара.

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

 

            Јавни конкурс траје 15 дана од дана објављивања Конкурса.

            Удружење предлагач пројекта/учесник конкурса подноси пријаву Комисији у току трајања конкурса.

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

 

            Удружење предлагач пројекта/учесник конкурса предлог пројекта доставља на српском језику.

            Пријаве на конкурс подносе се Комисији на посебним обрасцима који су саставни део конкурсне документације и чине саставни део Одлуке о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Града Зајечара за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења.

            Пријаве на конкурс подносе се у електронској форми или у пошиљци предатој пошти, и то најкасније до истека последњег дана утврђеног за подношење пријаве на конкурс.

            Неблаговремене пријаве неће бити разматране, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним.

            Удружење предлагач пројекта/учесник конкурса може поднети само једну пријаву на јавни конкурс, са једним предлогом пројекта.

            Конкурсна документација се може преузети са званичне интернет странице града Зајечар (www.zajecar.info).

            Конкурсна документација, потписана од стране овлашћеног лица, са попуњеним пратећим обрасцима, доставља се у електронској форми или у пошиљци у затвореној коверти на писарници Градске управе града Зајечара или поштом, са назнаком: Пријава по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката/програма од јавног интереса које реализују удружења грађана средствима из буџета града Зајечара за 2022. годину - не отварати". На полеђини коверте потребно је обавезно написати пуно име и адресу удружења.

 

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

 

            Пројекат може трајати најмање 3 месеца, а најдуже годину дана и мора бити реализован најкасније до истека буџетске године.

 

ПРЕГЛЕД КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ

            Конкурсна документација садржи:

 • Попуњен пријавни образац;
 • Попуњен образац предлога пројекта;
 • Попуњен образац буџета пројекта;
 • Попуњен образац наративног буџета пројекта;
 • Писмену изјаву о обезбеђивању сопственог финансирања или суфинансирања;
 • Писмене изјаве партнера о сарадњи на пројекту, ако се пројекат реализује на тај начин;
 • Изјаву сагласности да Комисија за потребе поступка јавног конкурса може извршити увид, прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција;
 • Другу документацију која је, по процени удружења предлагача пројекта/учесника конкурса, од значаја за доделу средстава.

            У случају да удружење предлагач пројекта/учесник конкурса пријављује на јавни конкурс предлог програма свог рада на територији града Зајечара у 2022. години, а корисници програмских активности удружења су особе са инвалидитетом са територије града Зајечара које су уједно и чланови удружења, и програмске активности се спроводе у циљу већег укључивања ових чланова удружења у друштвене токове на територији града Зајечар, ово удружење приликом пријаве на јавни конкурс, подноси и свој план и програм за 2022. годину, са прегледом програмских активности које ће спровести у циљу већег укључивања својих чланова у друштвене токове на територији града Зајечар.

 

ОСНОВНИ И ДОПУНСКИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА БОДОВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

 

            Комисија оцењује пријаве пристигле у складу са условима конкурса, према критеријумима прописаним Одлуком о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Града Зајечара за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења („Службени лист града Зајечара“, бр. 4/19)

            Оцена и избор пројеката који ће се финансирати средствима из буџета града Зајечара врши се применом следећих основних критеријума:

Критеријуми

Објашњење критеријума

Број бодова

Усаглашеност пројекта са стратешким оквиром града Зајечара

Да ли је и у којој мери је пројекат стратешки утемељен, односно у складу са важећим стратешким опредељењем града Зајечара?

 

20

Дефинисани циљеви пројекта, циљна група и корисници пројекта, број директних и индиректних корисника пројекта и њихове потребе

Да ли су циљеви пројекта јасно дефинисани, достижни у предвиђеном времену трајања пројекта и да ли недвосмислено представљају решење уочених проблема у локалној заједници, односно могу да задовоље јавни интерес?

Да ли су циљна група и корисници јасно дефинисани?

Да ли је представљена процена броја директних и индиректних корисника пројекта?

У ком обиму ће потребе циљне групе и корисника пројекта бити задовољене – обим задовољења јавног интереса?

 

 

 

 

 

 

 

15

Одрживост пројекта

Да ли је ће се активности пројекта наставити и после финансирања пројекта средствима из буџета града Зајечара и на који начин ће се спроводити и финансирати активности пројекта по престанку финансирања средствима из буџета града Зајечара?

Да ли је пројекат одржив у институционалном и развојном смислу – да ли ће пројектне активности бити спровођене и по истеку времена за спровођење пројекта у оквиру којег ће се финансирати/суфинансирати средствима из буџета града Зајечара?

 

 

 

 

 

 

20

Очекивани резултати и ефекти пројекта

Да ли су резултати и ефекти пројекта мерљиви?

Да ли ће очекивани позитивни ефекти бити далекосежни – у ком року се очекују позитивни ефекти на директне и индиректне кориснике пројекта?

 

 

 

15

Економичност буџета пројекта и однос трошкова и очекиваних резултата и ефеката

Да ли су трошкови усклађени са предложеним пројектним активностима?

Да ли су трошкови пројекта реални?

Да ли ће очекивани позитивни ефекти надмашити потенцијалне негативне ефекте спровођења пројекта и његове трошкове - Да ли је однос између процењених трошкова и очекованих резултата и ефеката задовољавајући?

 

 

 

 

15

Суфинансирање пројекта из других извора

Да ли је удружење предлагач пројекта/учесник конкурса обезбедило сопствено новчано учешће или други вид учешћа и/или суфинансирање пројекта из других извора?

 

 

15

УКУПНО:

 

100

 

БЛИЖА УПУТСТВА О УСЛОВИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

 

            Ради потпунијег сагледавања квалитета предлога пројеката, Комисија може тражити појашњења предлога пројекта и/или обавити интервју са удружењем предлагачем пројекта/учесником конкурса, као и предложити корекцију предлога пројекта.

            Уколико се износ одобрених средства разликује од тражених средства за финансирање пројекта, Комисија може захтевати од подносиоца предлога пројеката евентуално усклађивање буџета пројекта односно рокова реализације пројекта.

            Уколико подносилац предлога пројекта не пристане на предложене корекције од стране Комисије, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

            Чланови комисије појединачно бодују сваки пројекат на основу критеријума. Просечан број бодова представља коначан број бодова за тај предлог пројекта.

            Пројекат који је вреднован са мање од 60 бодова и који није подржала већина чланова Комисије неће бити предмет избора за доделу средстава из буџета града Зајечара.

            О спроведеном поступку јавног конкурса Комисија води записник.

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА

            Комисија, у складу са условима јавног конкурса и критеријумима, утврђује прелиминарну листу изабраних пројеката и сачињава предлог одлуке о избору пројеката који ће се финансирати или суфинансирати из буџета града Зајечара, са наведеним износима новчаних средстава, и исти доставља Градском већу града Зајечара најкасније 30 дана од дана истека рока за подношење пријаве на јавни конкурс.

            Прелиминарна листа објављује се на званичној интернет страници и огласној табли града Зајечар и на порталу е-Управа, без одлагања, по достављању предлога одлуке о избору пројеката који ће се финансирати или суфинансирати из буџета града Зајечара Градском већу граду Зајечара.

            Удружење предлагач пројекта/учесник конкурса има право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања прелиминарне листе.

 

ЖАЛБЕНИ РОК

            На прелиминарну листу удружења учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања.

            Одлуку о приговору, која мора бити образложена, Градско веће града Зајечара доноси у року од 8 дана од дана истека рока за подношење приговора.

            По окончању поступка по приговорима, Комисија сачињава коначни предлог одлуке о избору пројеката који ће се финансирати или суфинансирати из буџета града Зајечара у року од 3 дана од доношења одлуке о приговору и подноси га Градском већу града Зајечара.

 

 

НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКТА

 

            Одлуку о избору пројеката доноси Градоначелник града Зајечара, на основу записника о спроведеном јавном конкурсу и коначног предлога одлуке Комисије, у року од 8 дана од дана подношења коначног предлога одлуке од стране Комисије.

            Одлука о избору пројеката биће објављена на званичној интернет страници и огласној табли града Зајечара и на порталу е-Управа, без одлагања по њеном доношењу.

 

 

 

 

 

 

 

 

СКЛАПАЊЕ УГОВОРА О ФИНАНСИРАЊУ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА

 

            Након Одлуке о избору пројеката са изабраним подносиоцима пријаве закључују се појединачни уговори о финансирању или суфинансирању пројекта, којим ће прецизно бити дефинисана права и обавезе уговорних страна.

            Детаљне информације о конкурсу могу се добити на телефон 019/444-600.

           

 

Јавни конкурс је објављен на званичној интернет страници града Зајечара, огласној табли града Зајечара, на локалним медијима и на порталу е-Управа.

 

 

III бр. 401-28 /2022                                                    

У Зајечару, 16. 03. 2022. године

                                                                                                                                                                                                                          

 

                          ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА                                                                     

 

 

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                         Бошко Ничић, с.р.

                                                                                                                                               

Документација: