ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 17.12.2021. до 31.12.2021.

            Градска управа града Зајечара Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 5. став 1. тачка 1) Уредбе о учешћу јавности у изради одређених планова и програма у области заштите животне средине ("Службени гласник РС", бр. 117/21), а у вези члана 31. став 1. Закона о заштити ваздуха (“Службени гласник РС”, бр. 36/09, 10/13 и 26/21 - др.закон)

 

О б а в е ш т а в а

о доношењу Одлуке о приступању изради Плана квалитета ваздуха на територији Града Зајечара

 

            Обавештава се јавност, заинтересована јавност и заинтересовани органи и организације да је Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 09.12.2021. године, донела Одлуку о приступању изради Плана квалитета ваздуха на територији Града Зајечара („Службени лист града Зајечара“, бр.70/21). Саставни део ове Одлуке је Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину предметног Плана, донето од стране Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове Градске управе града Зајечара, на основу члана 9. став 3. и 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, бр.135/04 и 88/10).  

            Увид у наведену документацију, може се извршити у просторији Градске управе града Зајечара, Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларије за заштиту животне средине, ул. Крфска бр.4 (изнад Уреда, канцеларија бр. 7), у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, радним даном од 12 до 15 часова, као и на званичном сајту града Зајечара www.zajecar.info.

Документација: