ОГЛАС ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА О ДОДЕЛИ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА - БИЛБОРДА

Важи од 03.12.2021. до 17.12.2021.

 ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

о б ј а в љ у ј е

 ОГЛАС

 

 ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА О ДОДЕЛИ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ

 РЕКЛАМНИХ ПАНОА - БИЛБОРДА

 

            Локација 1 -  у улици Хајдук Вељковој  ( преко пута Поштанске штедионице) кп.бр 11113 КО Зајечар,  у површини од 8,25м2 - почетни износ накнаде износи  6.237,00 динара

            Локација 2.-   у улици Љубе Нешића ( зелена површина поред „ Техномедије“), кп.бр.  11069/1 КО Зајечар, у површини од 8,25м2 - почетни износ накнаде износи  5.197,50 динара

           Период на који се локације издају: 5  година.

            Намена објекта: Саржај рекламног паноа (билборда) не може се користити на начин којим се вређа јавни ред и морал, изазива расна и верска мржња или друга нетрпељивост, позива на штрајк и слично.

            Закупац је у обавези да плаћа накнаду за коришћење јавне површине.

           Учесници су дужни да уплате гарантни износ у висини почетног месечног износа накнаде за сваку од локација за коју конкуришу, на депозитни рачун 840-602804-87.

            Право учешћа  имају сва правна лица и предузетници, осим оних који имају неизмирене финансијске обавезе према локалној самоуправи.

            Понуде се подносе у року од 15 дана од дана објављивања огласа у средствима информисања, истицања на огласној табли ГУ града Зајечара и сајту града Зајечара.

           Учесник огласа, у случају одустанка, губи право на повраћај гарантног износа.

            Уз пријаву се подноси  решење о регистрацији и доказ о уплати гарантног износа.  

            Понуде се подносе у затвореној коверти на адресу: Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове Градске управе града Зајечара, ул. Трг ослобођења бр. 1, 19 000 Зајечар,  са назнаком: Понуда на оглас за закуп локација -

 „ НЕ ОТВАРАТИ“.

            Отварање понуда ће се одржати 17.12.2021. године у малој сали Градске управе града Зајечара, са почетком у 12 часова.      

Контакт телефон - (019/ 444-712).