ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА О ПОТРЕБИ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА БАЗНУ СТАНИЦУ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ - NI4117_01 ZА_Gamzigrad

Важи од 03.12.2021. до 19.12.2021.

Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 10., чланом 29. и чланом 30. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09)

О б а в е ш т а в а

            o доношењу Решења којим је одлучено да није потребна израда Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину за  постављену базну станицу мобилне телефоније „NI4117_01 ZА_Gamzigrad“ на кп.бр.727/2 КО Гамзиград, на брду Дудица на територији Града Зајечара, носиоца пројекта „A1 SRBIJA“ д.о.о. Београд, Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд. Aнтенски систем је тросекторски и састоји се од три dual band антене типа Kathrein 739630 (GSM900), Kathrein 742236 (UMTS2100 и LTE1800) и Kathrein 80010305v02 (LTE800). Висине  панел антена типа  Kathrein 739630 и Kathrein 742236 су 43,5m, док висина панел антене Kathrein 80010305 износи 40,5m. Азимути су 100°/210°/320° респективно по секторима.

            Овим Решењем одређени су услови и мере заштите животне средине, у складу са посебним прописима.

            Заинтересована јавност може остварити увид у Решење, приложену документацију и разлоге за доношење оваквог Решења у просторији Канцеларије за заштиту животне средине Градске управе града Зајечара, ул. Крфска бр.4. (изнад Уреда, соба бр. 7 ), радним даном од 12 до 15 часова.

            Жалбу против овог Решења заинтересована јавност може изјавити Министарству заштите животне средине  Републике Србије у року од 15 дана од дана обавештавања.