КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА МЛАДИ У БИЗНИСУ

Важи од 21.10.2021. до 03.11.2021.

На основу Правилника о условима и начину додељивања подстицајних средстава у оквиру пројекта „Млади у бизнису“, Комисија за доделу субвенција у оквиру пројекта „Млади у бизнису“  Града Зајечара на седници одржаној 18.10.2021. године, расписује

 

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА МЛАДИ У БИЗНИСУ

 

ПРЕДМЕТ KOНКУРСА

Конкурсом се уређују услови, начин и критеријуми за доделу субвенција у оквиру пројекта „Млади у бизнису“ у 2021. години.

Подстицаји који се додељују на основу овог Правилника представљају наменска бесповратна средства, односно субвенцију, која су, као таква, изузета од принудне наплате, сходно члану 48. Закона о платном промету („Службени лист СРЈ”, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС”, бр. 43/04, 62/06, 111/09 - др. закон, 31/11 и 139/14 - др. закон).

Изрази којима се означавају лица у овом програму односе се подједнако на лица мушког и женског пола без обзира на то у којем су граматичком роду изражени.

Укупан износ додељених средстава за реализацију пројеката “Млади у бизнису“ (у даљем тексту: Пројекат) износи 2,420,898.00 динара од чега је, према одобреном буџету Пројекта, 1,700,000.00 динара намењено за доделу подстицајних средстава за реализацију предузетничких идеја.

Износ бесповратних средстава не може бити мањи од 75.000,00 динара нити већи од 300.000,00 динара.

Уколико је инвестиција већа од 300.000,00 рсд корисник је дужан да разлику обезбеди из својих средстава.

Конкурс је отворен од 20.10.2021. године до 03.11.2021. године

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА

Право на доделу подстицајних средстава могу остварити лица која закључно са даном објављивања Конкурса имају од 18 до навршпених 30 година (у даљем тексту: Млади), привредни субјекти на територији града Зајечара, чији су оснивачи, већински власници, суоснивачи, млада лица која су у било каквом радном односу и желе да се остваре као предузетници/це или млада незапослена лица.

ПРАВО УЧЕШЋА

      Право учешћа на Конкурсу имају:

  1. Млади од 18-30 година кojи имају регистровану привредну делатност код АПР-а, а који су прошли обуку у оквиру пројекта „Млади у бизнису“,
  2. Млади од 18-30 година са предузетничким идејама, а који су прошли обуку у оквиру пројекта „Млади у бизнису“,

Један учесник  пројекта може конкурисати само са једним бизнис планом.

 

ОПШТИ УСЛОВИ

Услови за учешће на Конкурсу:

1.         Да се привредна делатност обавља на територији града Зајечара,

2.         Да подносилац захтева има пребивалиште на територији града Зајечара,

3.         Завршена обука у оквиру Пројекта „Млади у бизнису“,

4.         Попуњен захтев за доделу бесповратних средстава са неопходном документацијом која је прописана Конкурсом.

НАМЕНА СРЕДСТАВА

Подстицајна средстава ће се додељивати за:

 

1.         Самозапошљавање, односно покретање сопственог бизниса,

2.         Унапређење пословања свим привредним субјектима чији су власници/це младе особе до 30 година старости,

3.         Адаптацију, санацију, инвестиционо одржавање производног или пословног простора или простора за складиштење сопствених производа, сировина и репроматеријала,

4.         Куповину нових или половних (не старијих од пет година уз гаранцију и писмену изјаву продавца да се опрема може користити минимум 3 године) машина и опреме, укључујући алате,

5.         Трајна обртна средства, која могу да чине највише (20%) укупног инвестиционог улагања,

6.         Набавку софтвера и рачунарске опреме.

7.         Средства се могу користити и за машине и опрему за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката пословања,

8.         Извођач радова и добављач опреме не може бити повезано лице са корисником субвенције у смислу Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19) и Закона о банкама („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 91/10 и 14/15). Извођачи радова и добављачи опреме морају бити предузетници или привредна друштва,

9.         Средства по овом програму се могу одобрити искључиво уколико се на основу расположивих информација може закључити да подносилац захтева и сва повезана лица имају добру пословну репутацију.

 

Средства по овом програму не могу бити употребљена ради обављања следећих делатности:

 

1.         Примарна пољопривредна производња,

2.         Производња дуванских производа,

3.         Извођење грађевинских радова од стране привредних субјеката који не поседују своју грађевинску оперативу потребну за извођење радова;

4.         Саобраћај и транспорт,

5.         Штампање и умножавање аудио и видео записа, осим штампарских услуга,

6.         Организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности,

7.         Производња и продаја наоружања и војне опреме,

8.         Производња и промет нафте и деривата нафте,

9.         Производња и промет свих производа или активности, које се према домаћим прописима или прихваћеним међународним споразумима, сматрају забрањеним. Изузетно, привредни субјекти који обављају делатност припреме и послуживања хране и пића, могу користити средства по овом програму, али само за набавку опреме за обављање делатности (искључујући ситан инвентар),

10.       Средства по овом програму не могу се користити за набавку опреме превасходно намењене даљем изнајмљивању или опреме која ради на принципу самоуслуживања, као ни у сврху шпекулативних радњи,

11.       Покривање било каквог постојећег дуга или губитка, обрачунате банкарске камате, односно казне,

12.       За трошкове који су већ покривени из других извора,

13.       Све трошкове настале пре почетка пројекта.

14.       За рефундирање трошкова у оквиру активности које су биле започете или завршене пре одлуке о додели бесповратних средстава у складу са Правилником.

ВИСИНА ДОДЕЛЕ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

•           Износ бесповратних средстава не може бити мањи од 75.000,00 динара нити већи од 300.000,00 динара.

•           Подносиоци захтева имају и могућност да део вредности бизнис плана финансирају сопственим средствима. Уколико је инвестиција већа од 300.000,00 рсд корисник је дужан да разлику обезбеди из својих средстава.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

На  Конкурс се доставља следећа документација:

1.         Образац пријаве за доделу подстицајних средстава

2.         Копија личне карте

3.         Попуњен образац бизнис плана

4.         Копија Сертификата о завршеној обуци у оквиру Пројекта „Млади у бизнису“

5.         Профактура за метеријал, опрему или услуге потребних за реализацију предузетничке идеје.

6.         Бизнис план

7.         Решење из АПР за оне који имају регистровану делатност

8.         Доказ да привредни субјект/удружење није у блокади

9.         Број рачуна за уплату средстава – (Новоосновани предузетници ће имати обавезу да приликом потписивања Уговора доставе Решење из АПР-а и број рачуна).

10.                   Kандидати који имају већ региситроване фирме  су обавезни да осим Решења из АПР, поднесу и следеће:

•           Доказ да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације

•           Доказ да имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса.

•           Доказ да нису у блокади.

 

            Напомена: Један учесник пројекта може конкурисати само са једним бизнис планом.

Пријава се може преузети са званичне интернет странице Града Зајечара www.zajecar.info или на шалтеру број 1 у Градској управи – градски услужни центар.

У поступку одобравања подстицајних средстава, Комисија је у обавези да провери наводе у конкурсној документацији, утврди и провери тачност приложене документације  и по потреби тражи доставу додатне документације релевантне за одлучивање.

 

KРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Комисија најпре врши техничку проверу документације. Захтеви који су потпуни бодују се по следећим критеријумима:

КРИТЕРИЈУМИ                                                БОДОВИ

Врста делатности уколико се подносиоци пријава баве производном делатношћу

максимално 10 поена

Врста делатности уколико се подносиоци пријава баве услужном делатношћу

максимално 5 поена

Иновативност идеје

максимално 20 поена

Повећање броја запослених након реализације пројекта

максимално 10 поена

Време поврата инвестиције

максимално 10 поена

УКУПНО:

 

 

Комисија сачињава ранг листу корисника подстицајних средстава основу броја бодова, доноси предлог Одлуке о додели бесповратних средстава у року од 15 дана и доставља  је Градоначелнику који доноси коначну Одлуку.

Уговори са корисницима закључиће се у року од 15 дана од дана доношења коначне Одлуке.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

Поступак спровођења конкурса одређен је о условима и начину додељивања подстицајних средстава у оквиру пројекта „Млади у бизнису“.

Пријава са комплетном документацијом се доставља у једној затвореној коверти. Пријаве се предају:

- услужном центру Градске управе Зајечар или

- поштом на адресу: Град Зајечар – Канцеларија за локални економски развој, Трг Oслобођења број 1, 19000 Зајечар.

Коверат на предњој страни треба да садржи назнаку: „ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ИДЕЈА – ГРАДА ЗАЈЕЧАРА“ У КОВИРУ ПРОЈЕКТА „МЛАДИ У БИЗНИСУ“, а на полеђини коверте име, презиме и адресу подносиоца пријаве.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата поштинајкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурснедокументације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Комисија утврђује Листу подносилаца пријавa и доноси Одлуку о доделиподстицајних средстава у року од 5 дана. Одлука ће бити објављена на сајту града www.zajecar.info, на огласној табли Градске управе и инстаграм страници Канцеларије за младе.

Начин реализације и обавезе корисника којима се одобре средства прецизираће се Уговором корисника са Градом а у складу са законом.

Конкурс је отворен од 20.10.2021. године до 03.11.2021. године.

Овај конкурс објавити на интернет страници града Зајечара: www.zajecar.info, на огласној табли Градске управе Зајечар и facebook страници Канцеларије ЛЕР.

ДУЖНОСТИ КОРИСНИКА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Корисници средстава дужни су да:

-  доставе доказ о утрошку средстава добијених по основу Конкурса (уговор, рачун, отпремница, извод са рачуна) у року дефинисаним Уговором.

 - обављају делатност за коју им је одобрена субвенција у складу са поднетим захтевом са бизнис планом и измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање годину дана од доделе подстицајних средстава, да врши ревизију пословања и да о томе доставе извештај јединици локалне самоуправе након истека прве године од датума отпочињања пословања;

- омогући праћење реализације и достави доказе о реализацији;

- обавести Град Зајечар о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

Да добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица при чему се повезаним лицима, у смислу овог Правилника, сматрају: супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица.

Број II 401-117/2021

У Зајечару 18.10.2021. године

 

Председник комисије

Зоран Миловановић

 

 

           

Документација: