ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ЦЕТИН ДОО БЕОГРАД

Важи од 07.10.2021. до 18.10.2021.

            Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 10., чланом 29. и чланом 30. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09)

 

О б а в е ш т а в а

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби 

процене утицаја затеченог стања на животну средину

 

            Обавештава се јавност да је носилац пројекта „CEТIN“ д.о.о. Београд, Омладинских бригада 90, поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања базне станице мобилне телефоније на животну средину на локацији „Зајечар 4“ на хотелу „Србија Тис“ на кп.бр.9446 КО Зајечар, ул. Николе пашића бр.2, на територији Града Зајечара. Tросекторски антенски систем ради са системима LTE800/UMTS900/GSM900/LTE1800/GSM1800/UMTS2100 са азимутима од 10°/135°/260°. Панели базне станице су инсталирани на постојећим носачима, на бочним странама објекта (хотела) на висинама од 28,2m и 28,5m .

            Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторији Градске управе града Зајечара, Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларије за заштиту животне средине, ул. Крфска 4. (изнад Уреда, канцеларија бр. 7), током десет дана почев од дана објављивања овог обавештења, радним даном од 12 до 15 часова.

            У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења  заинтересована јавност може писмено доставити мишљење о поднетом захтеву овом надлежном органу.