ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СРПСКОГ ПРАВОСЛАВНОГ ХРАМА СВЕТОГ ПРОРОКА ИЛИЈЕ, НА КП.БР.3833 КО ШИПИКОВО У ШИПИКОВУ

Важи од 22.03.2021. до 05.04.2021.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС и 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019, 37/19 – др.закон и 9/20) и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС”, бр.32/19)


о г л а ш а в а
Ј А В Н И   П О З И В   З А   П Р Е З Е Н Т А Ц И Ј У
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СРПСКОГ ПРАВОСЛАВНОГ ХРАМА СВЕТОГ ПРОРОКА ИЛИЈЕ, НА КП.БР.3833 КО ШИПИКОВО У ШИПИКОВУ


1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за изградњу Српског православног храма Светог Пророка Илије, на кп.бр.3833 КО Шипиково у Шипикову, који је урађен од стране Агенције и пројектног бироа „ПРОИНГАРХ” Зајечар. Подносилац захтева је Српска православна црква -Епархија тимочка, ул. Тимочке буне бр.6, Зајечар.

2. Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, Градске управе града Зајечара, Трг ослобођења бр.1 у Зајечару. 

3. Лице овлашћено од стране надлежног органа за давање обавештења о садржају јавне презентације је Главни урбаниста града Зајечара дипл.инж.арх. Иван Стојановић, контакт: 019-444 600.

4. Јавна презентација Урбанистичког пројекта се одржава у трајању од седам дана, и то од 29.03.2021. до 05.04.2021. године, сваког радног дана од 07.30 до 15.30 часова. Место одржавања јавне презентације су просторије Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, ул. Крфска бр.4 у Зајечару и интернет страница града Зајечара (www.zajecar.info), а обавештења се могу добити на истој адреси у канцеларији бр.2 на 1. спрату.

Документација: