РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

Важи од 16.03.2021. до 30.03.2021.

            На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима ("Сл. гласник РС", бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење), члана 19., 20., 21. и 22. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016 и 8/2017), члана 66. Статута Града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019),  члана. 12. Одлуке о Градском већу Града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 8/2019) и члана 4. Решења о расписивању Јавног позива за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Зајечара у 2021. години ("Сл. лист града Зајечара", бр. 9/2021), Градско веће града Зајечара, на седници одржаној 16.03.2021. године, донело је

РЕШЕЊЕ

о именовању Комисије за разматрање предлога пројеката и утврђивање предлога расподеле средстава по Јавном позиву за суфинансирање проjеката у области јавног информисања на територији Града Зајечара у 2021. години

I

            Именује се Комисија за разматрање предлога пројеката и утврђивање предлога расподеле средстава по Јавном позиву за суфинансирање пројеката у области јавног информисања на територији града Зајечара у 2021. години ( у даљем тексту: Комисија), у следећем саставу:

 

            - Миодраг Миљковић из Ниша, на предлог Друштва новинара Ниша;

            - Гордана Ристић из Врања, на предлог Професионалног удружења новинара Србије;

            - Срђан Цонић из Лесковца, новинар и вишедеценијски дописник РТС-а.

II

           Комисија на првој седници бира председника Комисије.

            Задатак Комисије је:

·      Да на основу Јавног позива за за суфинансирање пројеката у области јавног информисања на територији града Зајечара у 2021. години, изврши стручну оцену пристиглих пројеката и сачини образложени предлог о расподели средстава потписан од стране свих чланова Комисије и исти достави Градском већу града Зајечара ради доношења одлуке о расподели средстава.

·      Оцењивање пројеката врши сваки члан Комисије независно, за сваки пројекaт и по утврђеним критеријумима.

·      Комисија је дужна да на писмени захтев Градског већа града Зајечара о уоченим неправилностима и грешкама, исте у року одређеном у захтеву исправи и тако исправљен предлог достави Градском већу града Зајечара.

·      О раду Конкурсне комисије води се записник.

 

III

            Послове секретара Комисије обављаће Марко Минић, дипл. правник из Зајечара.

            Секретар није члан Комисије.

 

IV

            Чланови Комисије имају право на накнаду за свој рад у износу од 20.000,00 динара по члану.

V

            Решење ступа на снагу даном доношења.

            Решење објавити на званичном ВЕБ сајту Града Зајечара, на интернет адреси www.zajecar.info, и у „Службеном листу Града Зајечара“.

            УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово Решење је коначно. Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у Београду, у року од 30 дана од дана пријема.

            III број: 403-3/2021

            У Зајечару, дана 16.03.2021.

 

 

                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                                            Бошко Ничић

 

Документација: