КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ

Важи од 24.02.2021. до 16.04.2021.

К О Н К У Р С

за доделу новчаних средстава за 2021. годину

за вантелесну оплодњу

 

I

            Расписује се конкурс за доделу новчаних средстава за вантелесну оплодњу, из буџета града Зајечара за 2021. годину, у складу са Програмом за спровођење мера за подстицање рађања деце на територији града Зајечара.

II

            Право на доделу средстава за вантелесну оплодњу која се исплаћује из средстава буџета Града, се може остварити за један покушај биомедицински потпомогнуте оплодње и износи 300.000,00 динара по пару.

III

            Критеријуми за остваривање права на доделу средстава за биомедицински потпомогнуту оплодњу:

            - да жена у моменту подношења захтева/пријаве, није навршила 45 година живота;

            - да пар или бар један партнер има држављанство Републике Србије и да оба партнера имају пребивалиште на територији града Зајечара најмање годину дана пре дана подношења захтева/пријаве;

            - да пар не испуњава услове за укључивање у Програм вантелесне оплодње који финансира Републички фонд за здравствено осигурање, у погледу броја покушаја вантелесне оплодње, година старости женског партнера или пола.  

            Право на финансијску помоћ за поступак БМПО из става 1. овог члана, могу остварити:

            - жене којима је утврђен секундарни стерилитет (које имају деце, али немају услова да природним путем добију друго односно треће дете, без обзира код ког партнера је утврђен стерилитет и да ли су претходне трудноће биле из природне или биомедицински потпомогнуте оплодње);

            - парови у којима мушкарац нема деце, или нема живе деце;

- парови који су првом вишеструком трудноћом добили децу без обзира да ли из природне или биомедицински потпомогнуте оплодње, а до друге трудноће не може да дође без поступка БМПО.

IV

            Захтев/пријава за доделу средстава се подноси Градској управи града Зајечара - Одељењу за привреду и друштвене делатности.

            Захтев/пријава за доделу средстава за БМПО мора бити својеручно потписан од стране оба партнера.          

            Уз захтев/пријаву се прилаже:

            - извод из матичне књиге венчаних или оверена изјава два сведока да пар живи у ванбрачној заједници;

            - уверење о држављанству Републике Србије пара;

            - уверење о пребивалишту пара (потврда МУП-а РС да је место сталног пребивалишта на територији града Зајечара)

            - фотокопије личних карти;

            - предрачун здравствене установе, која ће вршити поступак БМПО о висини средстава потребних за покриће трошкова вантелесне оплодње и решење о упису у регистар код надлежног органа;

            - фотокопије медицинске документације и лабораторијских налаза које захтева и Републичка стручна комисија Министарства здравља, за вантелесну оплодњу и асистирану репродукцију;

            - потврда Републичког фонда за здравствено осигурање - Филијале у Зајечару да пар не испуњава услове за укључивање у Програм БМПО који финансира Републички фонд за здравствено осигурање, у погледу броја покушаја вантелесне оплодње, година старости женског партнера или пола.

V

            Захтев/пријава се подноси на писарници Градске управе града Зајечара, уз пратећу документацију, у затвореној коверти, са обавезном назнаком "Комисија за подстицање рађања деце на територији града Зајечара – Захтев/пријава за доделу средстава за БМПО".

            Рок за пријављивање: 16. април 2021. године.

            Неблаговремено поднети захтеви и непотпуно достављена конкурсна документација, неће бити разматрани.

            Конкурс се објављује на локалној телевизији, на огласној табли Градске управе града Зајечара и на званичном сајту града Зајечара.

 

                                                                                                         

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                   ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЂАЊА ДЕЦЕ

                                                                                              др Мирко Траиловић