ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ТРЕТМАН, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ И ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА - СФПР ''ЕВА'' КЛАДОВО

Важи од 22.02.2021. до 08.03.2021.

Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 63.  и чланом 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.36/09, 88/10, 14/2016 и 95/2018 – др.закон)

 

О б а в е ш т а в а    ј а в н о с т

о  издатој дозволи за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада

 

            Обавештава се јавност да је оператеру постројења за управљање неопасним отпадом СФПР "Ева"  Кладово, ул. 29. новембра бр.20 Кладово, издата дозвола под бројем IV/04-501-91/2020 дана 22.02.2021. године, регистарски број 1/1, за рад постројења за управљање неопасним отпадом и обављање делатности третмана, односно складиштења и поновног искоришћења неопасног отпада на локацији на кп.бр. 6789 КО Звездан, ул. Станоја Гачића бб у Зајечару.

            На предметној локацији се обавља складиштење: папирне и картонске амбалаже, пластичне амбалаже, металног отпада, отпада од дрвета, отпада од стакла, текстилног отпада, отпада од коже и крзна, отпадне гуме, неопасног електричног и електронског отпада и батерија и акумулатора као неопасног отпада. На локацији се обавља само механички третман, односно поновно искоришћење отпада методом сечења, млевења и замене оштећених делова ради пласирања на тржишту и поновне употребе: папирне и картонске амбалаже, пластичне амбалаже, дрвене амбалаже, металне амбалаже, композитне вишеслојне амбалаже, мешане амбалаже и стаклене амбалаже.

            Увид у донето Решење, може се извршити у просторији Канцеларије за заштиту животне средине Градске управе града Зајечара, ул. Крфска бr.4 (изнад Уреда, соба бр. 7),  радним даном од 12 до 15 часова, током 15 дана почев од дана објављивања овог огласа.