ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2021. ГОДИНИ

Важи од 13.02.2021. до 05.03.2021.

           

            На основу члана 17., 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима ("Сл. гласник РС", бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење), чланова 87. и 95. - 97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи ("Сл. гласник РС", бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), члана 4. и 8. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016 и 8/2017), члана 66. Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019), члана 12. Одлуке о Градском већу града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 8/2019), Одлуке о буџету града Зајечара за 2021. годину („Сл. лист града Зајечара'', бр. 69/2019) и Решења Комисије за контролу државне помоћи Републике Србије Број: 401-00-00072/2021-01/2 од 04.02.2021. године, Градско веће града Зајечара, на седници одржаној дана 12.02.2021. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2021. ГОДИНИ

 

I

Суфинансирање пројеката производње медијских садржаја

 Намена средстава  за остваривање јавног интереса

            Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја којим се остварује јавни интерес у области јавног информисања у смислу члана 15. Закона о јавном информисању и медијима, на територији Града Зајечара у 2021. години.

            Циљеви конкурса су: истинито, непристрасно, правовремено и потпуно информисање свих грађана града Зајечара, очување културног идентитета српског народа и националних мањина које живе на територији града Зајечара, информисање особа са инвалидитетом и других мањинских група, подршка производњи медијских садржаја у циљу заштите и развоја људских права и демократије, унапређивања правне и социјалне државе, слободног развоја личности и заштите деце и младих, развоја културног и уметничког стваралаштва, развоја образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система, развоја науке, развоја спорта и физичке културе и заштите животне средине и здравља људи и унапређивање медијског и новинарског професионализма.

            Град Зајечар стара се о остваривању јавног интереса подстичући разноврсност медијских садржаја, слободу изражавања идеја и мишљења, слободан развој независних и професионалних медија, што доприноси задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

 

Износ средстава која су опредељена за конкурс

         Висина средстава предвиђених за остваривањe и унапређење јавног интереса у области јавног информисања у 2021. години, износи 15.000.000,00 динара опредељених Одлуком о буџету града Зајечара за 2021. годину („Сл. лист града Зајечара'', бр. 69/2020) раздео 4 – Градска управа, програм 1201 - Развој културе и информисања, програмска активност 1201-0004 - Остваривање и унапређења јавног интереса у области јавног информисања, функционална класификација 830, економска класификација 423000 - Услуге по уговору и Решењем о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у области јавног информисања на територији Града Зајечара у 2021. години, III број 403-1/2021 од 12.02.2021. године.

         Најмањи износ средстава који се одобрава по пројекту износи 100.000,00 динара, а највећи износ који се одобрава по пројекту је 2.000.000,00 динара.

         Учесник конкурса за суфинсирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са чл. 95. - 97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи ("Сл. гласник РС", бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

         Учесник конкурса за телевизију може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.

         Конкурс се расписује за спровођење пројеката чија реализација траје до 01.12.2021. године.

II

Право учешћа на конкурсу

            Право учешћа на конкурсу има:

         1. издавач медија чији је медиј уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;

           2. правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија.

            Право учешћа на конкурсу немају:

            - издавачи медија који се финансирају из јавних прихода;

            - лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај.

            Под медијем се, у смислу закона, подразумевају дневне и периодичне новине, сервис новинске агенције, радио - програм и телевизијски програм и електронска издања тих медија, као и самостална електронска издања (уређивачки обликоване интернет странице или интернет портали), који су регистровани у Регистру медија, у складу са Законом.

            На конкурсу се може учествовати само са једним пројектом.

            Пројекат, у смислу закона, подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровска и временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса у складу са Законом.

            Ако је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

            Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који уз средства која је већ добио не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију.

III

Критеријуми за учешће на конкурсу

          Пројекти пријављени на конкурс оцењују се према мери у којој су предложене пројектне активности подесне да остваре општи јавни интерес у области јавног информисања, у смислу члана 15. Закона о јавном информисању и медијима и у складу са чланом 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

          Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

            1) мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања;

            2) мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

 

            На основу ових критеријума, посебно ће се оцењивати:

            1. Значај пројекта са становишта:

- остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

- остваривање намене конкурса;

- усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

- идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;

- заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

            2. Утицај и изводљивост са становишта:

- усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;

- степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

- мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

- разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

- степена развојне и финансијске одрживост пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

            3. Капацитети са становишта:

- степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

- неопходних ресурса за реализацију пројекта;

- стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

            4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

- прецизности и разрађеност буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

- економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

            На основу критеријума из Правилника, посебно ће се оцењивати:

            1) да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);

            2) доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

 

Посебни критеријуми за оцењивање пројеката

            Посебни критеријуми који ће се примењивати приликом оцењивања су следећи:

- унапређење информисања у области културе, науке, образовања, привреде и других сегмената друштва на територији Града Зајечара;

- информисање и унапређење положаја и равноправности свих сегмената друштва (информисање и едукација деце и младих, економски и социјално угрожених друштвених група, родна равноправност);

- зона сервиса/опслуживања треба да обезбеди емитовање радио или телевизијског програма, односно дистрибуцију штампаног медија на територији Града Зајечара.

IV

Пријава на конкурс

          Рок за подношење пријава пројеката је 20 дана од дана објављивања Конкурса.

          Јавни позив за учешће на конкурсу биће објављен на веб сајту Града Зајечара, на интернет адреси www.zajecar.info и у листу „Тимок“.

            Проверу документације поднете на конкурс обавља Одељења за привреду и друштвене делатности Градске управе града Зајечара. Провера документације односи се на испуњеност услова за учешће на конкурсу, поштовање рокова и потпуност приспелих пријава. Учесник конкурса који је поднео пријаву са непотпуном или непрецизно попуњеном документацијом, биће обавештен путем електронске поште да недостатак отклони у накнадно одређеном року. Пројекат учесника конкурса који у накнадно одређеном року не достави тражену документацију, неће бити узети у разматрање. О раду Комисије сачињава се записник који ће бити достављен члановима исте.

          Учеснику конкурса који није поднео ниједан прописани документ наведен у јавном позиву за учешће на конкурсу, осим обрасца за пријаву, не доставља се обавештење за отклањање недостатака и његов пројекат се неће разматрати.

          Пројекат који је достављен након прописаног рока за подношење, не разматра се.

          Одлуку о расподели средстава са образложењем, на основу Предлога Комисије доноси председник Градског већа најкасније у року од 90 дана од дана закључења Конкурса. Одлука се објављује на веб сајту Града Зајечара и у електронској форми, доставља свим учесницима Конкурса. У складу са чланом 27. Правилника, учесници конкурса који су добили мање средстава од тражених, дужни су да у најкраћем року доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима, или  писмено обавештење да одустају од средстава која су им одобрена.

          На основу решења са сваким учесником коме су одобрена средства закључује се уговор, који је основ за праћење реализације суфинансираног пројекта. Уколико учесник конкурса не закључи уговор, односно  не достави уредно потписане и оверене примерке уговора, сматраће се да је одустао од додељених средстава.

V

Документација коју прилаже подносилац пројекта

 

            Учесник конкурса обавезан је да пријаву поднесе на уредно попуњеним, потписаним и овереним прописаним обрасцима, и то:

            ПРИЈАВА за пројектно суфинансирање из области јавног информисања (образац 1.) и у електронској верзији,

            БУЏЕТ пројекта (образац 1.) и у електронској верзији,

            РЕШЕЊЕ о регистрацији правног лица у Агенцији за привредне регистре,

            РЕШЕЊЕ о регистрацији из Регистра медија у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима,

            ДОЗВОЛА за емитовање радио и ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије,

            ПОТВРДА Народне банке Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној напалти (да нема блокаде рачуна),

             ИЗЈАВУ о располагању одговарајућим техничким и кадровским капацитетима;

            ОВЕРЕНА ИЗЈАВА / САГЛАСНОСТ јавних гласила да ће наведени програмски садржај бити реализован у складу са пројектом - за правна лица и предузетнике регистроване за продукцију ТВ и радијског програма,

            ВИЗУЕЛНИ приказ предложеног медијског садржаја, трејлер, примерак новина, џингл и сл);

            Пријава (образац 1.) и буџет пројекта (образац 1.) подносе се у 4 примерка, а остала документа у 1 и достављају на адресу: Градска управа Града Зајечара, Трг Ослобођења бр. 1, 19000 Зајечар, са назнаком „конкурс за суфинансирање пројеката у области информисања“, или лично у Информативно услужном центру Градске управе Града Зајечара, Трг Ослобођења бр. 1.

            Конкурсни материјал се не враћа.

VI

Јавни позив за достављање предлога за чланове конкурсне комисије

            Градско веће града Зајечара упућује јавни позив новинарским и медијским удружењима, која су регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса, и медијским стручњацима заинтересованим за рад у комисији да доставе своје предлоге за чланове комисије за реализацију конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса из области јавног информисања. Удружења, уз предлог, подносе и доказ о регистрацији удружења у Регистру удружења.

            За члана  комисије именује се  лице које је независни стручњак за медије, или је медијски радник и не сме бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције. Уз предлог за члана комисије потребно је доставити и кратку биографију.

            Рок за подношење предлога кандидата за чланове Комисије је 20 дана од дана објављивања Конкурса.

            Предлоге доставити у писаној форми на адресу: Градска управа Града Зајечара, Трг Ослобођења бр. 1, 19000 Зајечар, са назнаком: "Конкурс за суфинансирање проjеката у области jавног информисања" (НЕ ОТВАРАТИ) или предати лично у Информативно услужном центру Градске управе Града Зајечара, Трг Ослобођења бр. 1.

            III број: 403-2/2021

            У Зајечару, 12.02.2021. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК     

Бошко Ничић, с.р.     

 

Документација: