ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-23 - НАБАВКА РЕКВИЗИТА ЗА ОПРЕМАЊЕ ДЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА

Важи од 29.01.2021. до 22.02.2021.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

РС223 - Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

Набавка реквизита за опремање дечијих игралишта

Референтни број

404-23

Врста предмета

добра

Врста поступка

Отворени поступак

Рок за подношење

22.02.2021 11:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: