ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА О САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПИПО АСФЛАСТНЕ БАЗЕ МИНИЋЕВО

Важи од 03.12.2020. до 04.01.2021.

Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 25. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09)

 

О б а в е ш т а в а

 

            Донето је Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта изградње привременог објекта - АСФАЛТНЕ БАЗЕ „Минићево“ са пратећим садржајима и привременом трафостаницом, на кп.бр.13264, 13265, 13266, 13267 и 13268 КО Селачка, на територији Града Зајечара, носиоца пројекта „OGRANAK INTEGRAL INŽENJERING NIŠ“ из Ниша, ул. Булевар Немањића 85а Ниш.

            Носилац пројекта је дужан да предузима мере заштите животне средине и спроводи програм праћења утицаја на животну средину прописан Студијом, у циљу спречавања, смањења или отклањања могућих штетних утицаја.

            Заинтересована јавност може извршити увид у донето Решење у просторији Канцеларије за заштиту животне средине Градске управе града Зајечара, ул. Крфска бр.4. (изнад Уреда, канцеларија бр. 7), радним даном од 13 до 15 часова.

            Против овог Решења заинтересована јавност може покренути управни спор, тужбом пред надлежним судом, у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.