РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА ПАРАЋИН – ЗАЈЕЧАР – НЕГОТИН

Важи од 12.10.2020. до 26.10.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС,

132/14, 145/14, 83/18 и 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20)

 

oглашава

Р  А Н И     Ј  А  В Н И     У  В  И Д

п о в о д о м  и з р а д е

ПРОСТОРНОГ  ПЛАНА ПОДРУЧЈА  ПОСЕБНЕ  НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ  КОРИДОРА  ДРЖАВНОГ ПУТА  IБ

РЕДА ПАРАЋИН – ЗАЈЕЧАР – НЕГОТИН

 

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда Параћин–Зајечар–Неготин, објављена је у „Службеном гласнику РС”, број 109/20.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана од 12. до 26. октобра 2020. године, на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалне самоуправе у обухвату планског документа, односно у зградама скупштина градова Бора и Зајечара и општина Параћин, Бољевац и Неготин.

Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно 26. октобра 2020. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног просторног плана могу утицати на планска решења.

Документација: