ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА О НЕПОТРЕБНОСТИ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - БАЗНЕ СТАНИЦЕ ЗА МОБИЛНУ ТЕЛЕФОНИЈУ NI4508_01 ZA_Zajecar_8

Важи од 09.09.2020. до 23.09.2020.

Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 10. и чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09)

 

О б а в е ш т а в а

            o доношењу Решења којим је одлучено да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за Пројекат  постављања Радио базне станице за мобилну телефонију „NI4508_01 ZA_Zajecar_8“ тросекторског антенског система за системе GSM900/UMTS2100/LTE1800/LTE800 са азимутима од 70°/180°/300° респективно по секторима, на кп.бр.10986/3 КО Зајечар, на крову стамбене зграде у ул. 7. септембра бр. 56 Зајечар, носиоца пројекта „VIP Mobile“ д.о.о. Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 1ж, Београд.

            Овим Решењем одређени су услови и мере заштите животне средине, у складу са посебним прописима.

            Заинтересована јавност може остварити увид у Решење, приложену документацију и разлоге за доношење оваквог Решења у просторији Канцеларије за заштиту животне средине Градске управе града Зајечара, ул. Крфска бр.4. (изнад Уреда, соба бр. 7 ), радним даном од 12 до 15 часова.

            Жалбу против овог Решења заинтересована јавност може изјавити Министарству заштите животне средине  Републике Србије у року од 15 дана од дана обавештавања.