ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ОДЛУЦИ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ „ЗАЈЕЧАР 1“

Важи од 03.07.2020. до 17.07.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ЗАЈЕЧАР
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Oдељење за урбанизам, грађевинске и
комунално-стамбене послове
IV/04 број сл/2020
03.07.2020. године
З а ј е ч а р

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ОДЛУЦИ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ „ЗАЈЕЧАР 1“

 

            Чланом 68. ставом 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр.129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), прописано је да је надлежни орган општине дужан да на интернет презентацији општине, односно на други примеран начин обавести јавност да је отпочео рад на припреми прописа које доноси скупштина. Чланом 23. ставом 4. истог закона, прописано је да се одредбе овог закона које се односе на општину примењују и на град, ако овим законом није друкчије одређено. Ова обавеза надлежног органа Града, прописана је и чланом 102. Статута града Зајечара („Сл.лист града Зајечара”, бр. 4/2019).

            У складу са наведеном обавезом, Градска управа града Зајечара и Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, обавештава јавност на интернет презентацији Града Зајечара, да је отпочео рад на припреми Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације за изградњу станице за снабдевање горивом „Зајечар 1“, у циљу обезбеђења услова за изградњу станице за снабдевање горивом „Зајечар 1” на начин максималног уклапања у постојеће стање простора и уз поштовање квалитета основних природних и створених вредности подручја.

                                                                                     

 

                 НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА                                       НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ

              УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И                             УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

         КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

                                                                                                           

                         Срђан Голубовић                                                     Слободан Виденовић

Документација: