ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-248 - НАБАВКА ДОБAРА – НАБАВКА НАМЕШТАЈА ЗА ГИС

Важи од 26.06.2020. до 06.07.2020.

 

 

Назив и адреса наручиоца: Градска управа Зајечар

Адреса наручиоца: Трг ослобођења 1, 19000 Зајечар

Врста наручиоца: градска и општинска управа

Интернет страна наручиоца: www.zajecar.info

 

            На основу члана 60. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” , број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-248/1 од 25.06.2020. године, наручилац објављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

 1. За јавну набавку добара – намештаја за ГИС
 2. Јавна набавка се не обликује по партијама.
 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне услове предвиђене чл. 75.  Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
 4. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
 5. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
 6. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
 7. Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www.zajecar.info и са Портала јавних набавки.
 8. Понуде се могу поднети непосредно:
  • у пословним просторијама наручиоца Градске управе Зајечар;
  • путем поште на адресу Градска управа Зајечар, Трг ослобођења бр. 1, 19000 Зајечар.
 9. Понуде се подносе у затвореној коверти.
 10. Рок за подношење понуда је 06.07.2020. године до 08.00 часова, без обзира на начин доставе.
 11. Отварање понуда ће се обавити дана 06.07.2020. године у 08.30 часова, у просторијама наручиоца у Зајечару, Трг ослобођења бр. 1.
 12. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је достави овлашћење за присуствовању отварању  понуда.
 13. Одлука о додели уговора биће донета у року до 10 дана отварања понуда.
 14. Лице за контакт: Иван Живковић, Одељење за обједињене јавне набавке и локални економски развој, javne.nabavke@zajecar.info.

 

Документација: