ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 20.06.2020. до 05.07.2020.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

 

            На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр. 21/16, 113/17, 113/17-др.закон, 95/18, 95/18-др.закон и 86/19-др.закон), члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр. 95/16) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број: 112-8504/2019 од 28.08.2019. године, оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

 

I  Организациони облик у коме се попуњавају радна места:

           Градска управа града Зајечара, са седиштем у Зајечару, Трг ослобођења бр 1.

 

II  Радна места која се попуњавају:

          

           1. Радно место: Нормативно правни и стамбени послови, у звању млађи саветник - приправник, у Одељењу за урбанизам, грађевинске и комунално -стамбене послове, у Одсеку за имовинско - правне и урбанистичке послове.

           Општи опис послова: Обавља средњи ниво сложености стручних послова из надлежности Одсека; Води поступак и припрема решења о експропријацији земљишта и административном преносу непокретности и припрема споразуме о накнади; обавља управне послове у поступку деекспропријације и поништаја правноснажних решења о изузимању земљишта и утврђивања престанка права коришћења грађевинског земљишта и одређивања новог корисника; води поступак и доноси решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта и формирању грађевинских парцела у поступку парцелације, препарцелације и исправке граница парцела и израђује уговоре у овом поступку; води поступак и доноси решења о претварању права коришћења у право својине; прати законе и друге прописе из области имовинско-правних, стамбених и послова вођења регистра стамбених заједница и предузимања других радњи у складу са Законом о становању и одржавању зграда; обавља послове израде нацрта општих и појединачних аката из надлежности Одељења за потребе органа Града; води поступак и доноси одговарајућа акта из области стамбених послова; сачињава уговоре о закупу и откупу станова; води поступак и припрема решења о исељењу бесправно усељених лица, као и друге акте предвиђене Законом о становању и одржавању зграда; прати законе и друге прописе из области комунално стамбених послова и урбанизма; припрема информацију за израду финансијског плана у поступку доношења одлуке о буџету за одређену буџетску годину у области за коју је надлежан, прати његово извршење и извештава о циљевима и индикаторима планираним програмским буџетом; припрема и доставља одговоре по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја; обавља административне послове у складу са прописима о канцеларијском пословању; учествује у изради програма рада Одељења; обавља и друге послове које му одреди шеф Одсека, заменик начелника Одељења, начелник Одељења, заменик начелника Градске управе и начелник Градске управе.

           Услови: VII степен стручне спреме, Правни факултет, односно стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету

           -Број извршилаца: 1

           Знања и вештине кандидата које се проверавају у изборном поступку:

           Знање се вреднује тако што се проверава познавање области из делокруга органа и стручно знање из области рада на радном месту, постављањем питања из законских прописа који се примењују у раду на радном месту које се попуњава и то познавање прописа из Закона о становању и одржавању зграда, Закона о јавној својини, Закона о комуналним делатностима и Закона о општем управном поступку  - усмено.

            Вештине кандидата вреднују се тако што се проверавају аналитичко резоновање и логично размишљање, вештина комуникације и способност за рад са људима, кроз симулацију типичног проблема који се јавља на радном месту, а који кандидат треба да реши - усмено.

          

           2. Радно место: Порески контролор, у звању млађи саветник – приправник, у Одељењу за локалну пореску администрацију, у Одсеку за утврђивање локалних јавних прихода.      

            Општи опис послова: Обавља средњи ниво сложености стручних послова из надлежности Одељења; Врши пријем, завођење, уношење, архивирање пореских пријава и повратница о уручењу решења о утврђивању пореске обавезе; утврђивање пореске обавезе на основу података из евиденције других органа; Врши проверу поднетих пријава и обраћа се обвезницима за исправку грешака и доставу свих потребних података за њихово комплетирање; даје сва потребна обавештења обвезницима о стању њиховог дуга; иницира покретање прекршајних поступака; спроводи поступак и припрема нацрте решења по захтевима за отпис и сторнирање пореског дуга; врши све исправке учињених грешака; врши исправке погрешно унетих јединствених матичних бројева грађана, имена и презимена, адресе и свих других података у електронску базу података и књиговодствених задужења; учествује у поступцима о расправљању спорних питања; припрема све врсте извештаја; спроводи поступак преноса пореског дуга са покојног лица на наследнике и припрема нацрте решења; по потреби, учествује у поступцима по жалбама које спроводи Одељење; води управни поступак из делокруга Одељења; обавља административне послове у складу са прописима о канцеларијском пословању; обавља и друге послове које му одреди шеф Одсека, заменик начелника Одељења, начелник Одељења, заменик начелника Градске управе и начелник Градске управе.

            Услови: VII степен стручне спреме, Правни факултет, односно стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.

-Број извршилаца: 1

           -Знања и вештине кандидата које се проверавају у изборном поступку:

           Знање се вреднује тако што се проверава познавање области из делокруга органа и стручно знање из области рада на радном месту, постављањем питања из законских прописа који се примењују у раду на радном месту које се попуњава и то познавање прописа из Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Закона о порезима на имовину и Закона о општем управном поступку - усмено.

           Вештине кандидата вреднују се тако што се проверавају аналитичко резоновање и логично размишљање, вештина комуникације и способност за рад са људима, кроз симулацију типичног проблема који се јавља на радном месту, а који кандидат треба да реши - усмено.

 

III Услови за запослење за сва радна места: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да има прописано образовање за рад на оглашеном радном месту, да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине, или органу јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

 

IV Место рада за радна места:

За радно место под редним бројем 1 - Зајечар, Градска управа града Зајечара, ул. Крфска бр. бб.

            За радно место под редним бројем 2 - Зајечар, Градска управа града Зајечара, ул. Светозара Марковића бр. 6.

 

V Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама Вечерње новости.

 

VI Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

           За радно место под редним бројем 1 - Нада Јовановић, телефон 019/444-715,  

е-mail nada.jovanovic@zajecar.info

            За радно место под редним бројем 2 - Жељко Николић, телефон 019/31-555-47,

е-mail zeljko.nikolic@zajecar.info

VII Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс за сва радна места:  Градска управа града Зајечара, Комисија за спровођење јавног конкурса за пријем приправника, Трг ослобођења бр 1, 19000 Зајечар, са назнаком ''За јавни конкурс за пријем приправника'' и навођењем назива радног места за које се пријава подноси.

 

 

 

 

 

           -Заједничко за сва радна места:

 

VIII Докази који се прилажу на јавни конкурс:

           1.Потписана пријава са биографијом, бројем телефона за контакт, адресом становања, а по могућности и е-mail (интернет) адресом-за сва радна места;

           2.Копирана или очитана лична карта - за сва радна места;

           3.Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема - за сва радна места;

           4.Уверење о подацима о осигурању (стажу осигурања) које издаје Републички фонд пензијског и инвалидског осигурања - за сва радна места;

5.Кандидати који у горе наведеном Уверењу (под редним бројем 4.) имају евидентиран стаж осигурања неопходно је да доставе све доказе односно потврде, решења и друге акте из којих се види са којим степеном стручне спреме и у ком периоду су стекли радни стаж, односно стаж осигурања - за сва радна места и само за оне кандидате који имају евидентиран стаж осигурања;

            6. Оригинал или фотокопија извода из матичне књиге рођених - за сва радна места;

            7. Оригинал или фотокопија уверења о држављанству - за сва радна места;

            8. Потврда/уверење из казнене евиденције, да лице није правоснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци - за сва радна места;

           9. Потврда да лицу раније није престао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине, односно јединици локалне самоуправе због теже повреде дужности из радних односа - за сва радна места и само за лица која су била у радном односу у државном органу, органу аутономне покрајине, односно јединици локалне самоуправе. Лица која нису била у радном односу у државном органу, органу аутономне покрајине, односно јединици локалне самоуправе наводе у својој пријави да нису били у радном односу у наведеним органима.

 

Законом о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3.); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција кад је то неопходно за одлучивање (члан 103. став 3).

           Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: Извод из матичне књиге рођених и Уверење о држављанству.

           Кандидат у својој пријави уколико тако жели, мора изричито да наведе да је орган дужан да по службеној дужности прибави податке о чињеницама о којима се води службена евиденција (Извод из матичне књиге рођених и Уверење о држављанству).

           У циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка, кандидат може и сам, уз своју пријаву да достави и податке о чињеницама о којима се води службена евиденција (Извод из матичне књиге рођених и Уверење о држављанству).

 

IX Провера знања и вештина кандидата у изборном поступку:

           Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, биће правовремено обавештени телефонским путем на контакт бројеве телефона које су навели у својим пријавама или путем мејла на е-mail адресе о тачном месту, дану и времену када ће се обавити провера знања и вештина.

 

X  Напомена:

           За наведена радна места радни однос се заснива на одређено време у својству приправника у трајању од годину дана.

           Сходно Закону о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, приправник је лице које послодавац прима у радни однос на одређено време ради оспособљавања за самосталан рад у струци, односно самостално обављање посла.

           Својство приправника може стећи лице које није било у радном односу, као и лице које је провело на раду време краће од времена утврђеног за приправнички стаж с тим степеном образовања. Време проведено у радном односу, односно на раду ван радног односа, не урачунава се у приправнички стаж уколико послови које је то лице обављало не одговарају степену и врсти стручне спреме за који се приправнички стаж спроводи.

           Приправнички стаж за приправнике са високим образовањем стеченим на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, траје једну годину.

           За време приправничког стажа приправник се налази на стручној обуци која се изводи по програму који утврђује послодавац.

           Приправник је дужан да положи државни стручни испит до окончања приправничког стажа. Приправнику који не положи државни стручни испит, престаје радни однос.

           Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органима аутономне покрајине, органу јединице локалне самоуправе, или градској општини, подлежу пробном раду у трајању од 2 месеца.

          

           Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају  услове јавног конкурса, односно нису доставили све потребне доказе, биће одбачене.

           Јавни конкурс спроводе Комисије за спровођење јавног конкурса за пријем приправника, образоване од стране начелника Градске управе града Зајечара.

           Овај конкурс објављује се на званичној интернет презентацији града Зајечара www.zajecar.info, a обавештењe о јавном конкурсу у дневним новинама Вечерње новости.

          

           Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом Јавном конкурсу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

 

           IV број: 111-5/2020

           У Зајечару, 17.06.2020. године

 

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

 

 

 

                                                                                                           Н А Ч Е Л Н И К

                                                                                                     Слободан Виденoвић

Документација: