ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА О НЕПОТРЕБНОСТИ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ УЛО ХЛАДЊАЧЕ

Важи од 16.06.2020. до 30.06.2020.

            Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 10. и чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09)

О б а в е ш т а в а

            o доношењу Решења којим је одлучено да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта изградње УЛО хладњаче Зајечар без погона за прераду сировине, на кп.бр.11535/1 КО Вражогрнац, на територији Града Зајечара, носиоца пројекта ДЕЛТА АГРАР ДОО Нови Београд, Аутопут за Загреб 35.

            Овим Решењем одређени су услови и мере заштите животне средине, у складу са посебним прописима.

            Заинтересована јавност може остварити увид у Решење, документацију и податке у просторији Канцеларије за заштиту животне средине Градске управе града Зајечара, ул. Крфска бр.4. (изнад Уреда, соба бр. 7 ), радним даном од 12 до 15 часова.

            Жалбу против овог Решења заинтересована јавност може изјавити Министарству заштите животне средине  Републике Србије у року од 15 дана од дана обавештавања.