Обавештење о јавном увиду, јавној презентацији и расправи Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта заштите Града Зајечара од великих вода

Важи од 15.05.2020. до 28.05.2020.

На основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину (Службени гласник РС“, бр.135/04 и 36/09) и члана 3. став 2. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.69/05), Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове Градске управе града Зајечара, Канцеларија за заштиту животне средине, издаје

ОБАВЕШТЕЊЕ

о јавном увиду, јавној презентацији и расправи Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта заштите Града Зајечара од великих вода Белог, Црног и Великог Тимока - I фаза, на катастарским парцелама у КО Велики Извор, КО Зајечар и КО Грљан

            Министарство заштите животне средине Републике Србије организује јавни увид, јавну презентацију и расправу поводом поднетог захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта заштите Града Зајечара од великих вода Белог, Црног и Великог Тимока - I фаза, на катастарским парцелама у КО Велики Извор, КО Зајечар и КО Грљан. Носилац пројекта је ЈВП „Србијаводе“ Београд.

            Увид у Студију може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине Републике Србије, Омладинских бригада бр.1. Нови Београд, канцеларија 428, сваког радног дана од 11 до 14 часова, почев од дана објављивања овог обавештења, на сајту Министарства http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/ и у просторији Канцеларије за заштиту животне средине Градске управе града Зајечара, ул. Крфска 4 (изнад уреда, соба бр.7), најкасније до 27.05.2020. године, радним даном од 11 до 14 часова.

            Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине Републике Србије, Омладинских бригада бр.1, Нови Београд.

            Јавна презентација и расправа одржаће се 28.05.2020. године са почетком у 11,30 часова, у просторијама Градске управе града Зајечара - сала Градског већа.