ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ „ЗАЈЕЧАР 1”

Важи од 15.05.2020. до 15.06.2020.

РЕПУБЛИК А  СРБИЈА

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

 

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/2014, 83/2018, 31/19, 37/19 – др.закон и 9/20), чл.55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС”, бр.32/19)

 

о г л а ш а в а

Ј А В Н И   У В И Д

ПОВОДОМ ИЗРАДЕ

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ

СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ ЗАЈЕЧАР 1”

              1. Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу станице за снабдевање горивом „Зајечар 1” обавиће се у трајању од 30 дана, од 15.05.2020. до 15.06.2020. године.

                       Материјал се може погледати сваког радног дана од 07,30 до 15,30 часова у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, ул. Крфска бр.4 у Зајечару, а обавештења се могу добити на истој адреси 1. спрат, канцеларија бр. 2 од 07,30 до 15,30 часова.

                           Нацрт плана је доступан и у дигиталном облику на званичној интернет страни Града Зајечара (www.zajecar.info).

             Примедбе на Нацрт Плана детаљне регулације физичка и правна лица могу доставити у писаној форми Одељењу за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, Градске управе Града Зајечара, Трг ослобођења бр.1 у Зајечару, у току трајања Јавног увида закључно са 15.06.2020. године.

              2. Јавна седница Комисије за планове на којој ће бити разматране достављене примедбе током Јавног увида биће одржана дана 24.06.2020. године, са почетком у 12:30 часова у сали Скупштине града, Трг ослобођења бр.1 у Зајечару.

               Јавној седници могу да присуствују и усмено образложе поднете примедбе физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања Јавног увида.

              3. Лице овлашћено од стране надлежног органа за давање обавештења је Главни урбаниста града Зајечара дипл.инж.арх. Иван Стојановић,  контакт: 019 444-600

Документација: