ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-159 - НАБАВКА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОСВЕТЉЕЊА „СУНЧАНЕ СТАЗЕ“

Важи од 30.04.2020. до 08.05.2020.

Назив и адреса наручиоца: Градска управа Зајечар

Врста наручиоца: градска и општинска управа

Интернет страна наручиоца: www.zajecar.info

            На основу члана 60. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” , број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-159/1 од  30.04.2020. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 1. За јавну набавку радовa на изградњи осветљења „Сунчане стазе“.
 2. Јавна набавка се не обликује по партијама.
 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
 4. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
 5. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
 6. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
 7. Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www.zajecar.info и са Портала јавних набавки.
 8. Понуде се могу поднети непосредно:

◦       у пословним просторијама наручиоца Градске управе Зајечар;

◦       путем поште на адресу Градска управа Зајечар, Трг ослобођења бр.1, 19000 Зајечар.

 1. Понуде се подносе у затвореној коверти.
 2. Рок за подношење понуда је 08.05.2020. године до 14.00 часова, без обзира на начин доставе.
 3. Отварање понуда ће се обавити дана 08.05.2020. године у 14.30 часова, у просторијама наручиоца у Зајечару, Трг ослобођења бр.1.
 4. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је достави овлашћење за присуствовању отварању  понуда.
 5. Одлука о додели уговора биће донета у року до 10 дана отварања понуда.
 6. Лице за контакт: Иван Живковић, javne.nabavke@zajecar.info.

 

Документација: