ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ - КРЕДИТА

Важи од 16.04.2020. до 24.04.2020.

На основу члана 7. став 1. тачка 13. Закона о јавним набавкама („ Сл.гласник РС“, број 68/2015), Мишљења Министарства финансија бр. 401-00-01671/2020-03 од 03.04.2020. године и члана 38. Одлуке о буџету Града Зајечара за 2020. годину од 29.11.2019. године, Град Зајечар објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање понуда за набавку финансијске услуге - кредита

1.Предмет набавке је: финансијска услуга - динарски кредит за финансирање текуће ликвидности, ОРН 66113000  - услуге одобравања кредита.

2. Висина кредитног задужења износи: 72.000.000,00 динара, а рок за враћање средстава је крај буџетске године, тј. 31.12.2020.године.

3. Наручилац: Град Зајечар, ул. Трг ослобођења 1, 19000 Зајечар, ПИБ 101757838.

4. Валутна клаузула: у понуди није дозвољена.

5. Рок за доступност средстава: 3 дана од дана потписивања Уговора са најповољнијим понуђачем.

6. Рок за достављање понуда: петак 24.04.2020. године до 10 часова.

7. Рок важења понуде: не може бити краћи од 30 дана.

8. Понуде се подносе: скенирано у .пдф формату путем електронске поште на адресу javne.nabavke@zajecar.info са назнаком „Понуда за набавку финансијске услуге кредита“. Непотпуна и неблаговремена понуда неће се разматрати.

10. Критеријум за избор најповољније понуде: је најнижа понуђена цена кредита. Цена кредита је ефективна каматна стопа, која је обрачуната сагласно Одлуци НБС-а о њеном обрачуну. У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом кредита, наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио најниже трошкове кредита (провизије/накнаде). У ситуацији  када постоје две или више понуда са истим трошковима крдита наручилац ће  избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио краћи рок за одобравање кредита.

11. На основу услова из овог Позива, у делу кредитни захтев наручиоца понуђач доставља предлог, односно нацрт Уговора о кредиту који мора да садржи све основане захтеве наручиоца формиране у кредитном захтеву.

12. Динамика отплате кредита: у четири једнаке рате/ануитета, с тим да прва рата/ануитет доспева 26.09.2020.године, друга рата/ануитет доспева 26.10.2020.године, трећа рата/ануитет доспева 26.11.2020.године, четврта рата/ануитет доспева 26.12.2020.године.

13. Рок за потписивање уговора: 8 дана од дана прихватања понуде.

14. Уз образац понуде, понуђач је обавезан да достави план отплате кредита са свим припадајућим трошковима и обрачуном ефективне каматне стопе.

15. Наручилац задржава право да по потреби тражи додатна објашњења од понуђача која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању.

16. Рок за доношење одлуке: 3 дана од отварања понуда.

17. Право учешћа по овом јавном позиву имају све банке :

  • које су регистроване за обављање банкарских послова на територији Републике Србије (доставити извод из АПР-а);
  • које доставе понуду у складу са овим јавним позивом.

18. Додатне информације у вези са достављањем понуда могу се добити путем електронске поште на адресу javne.nabavke@zajecar.info, Одељење за обједињене јавне набавке и локални економски развој.

 

IV/02 бр. 404-150/2

У Зајечару, 16.04.2020. године

Документација: