ИНФОРМАЦИЈА О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДОБИЈАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЈКП ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР НА ЕЛАБОРАТ О ЦЕНИ ТЕХНИЧКЕ ВОДЕ

Важи од 13.03.2020. до 20.03.2020.

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А

            У складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), најмање 15 дана пре одлучивања надлежног органа локалне самоуправе, локална самоуправа је у обавези да на огласној табли и у електронској форми на сајту, објави Захтев за давање сагласности на Одлуку о промени цене комуналних услуга, заједно са образложењем.

            Захтев за добијање сагласности ЈКП „Водовод“ Зајечар на елаборат и ценовник техничке воде са Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ и образложењем, можете видети у наставку или их погледати на огласној табли Градске управе Града Зајечара.

            У Зајечару, ________ 2020. год.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

Документација: