ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-98 - ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА О ГЕОТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА СА ИЗВОЂЕЊЕМ НЕОПХОДНИХ ИСТРАЖНИХ РАДОВА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БАЊСКО-Т

Важи од 13.03.2020. до 23.03.2020.

Назив наручиоца: Градска управа града Зајечара

Адреса наручиоца: Трг Ослобођења 1, 19000 Зајечар

Врста наручиоца: градска и општинска управа

Интернет страна наручиоца: www.zajecar.info

На основу члана 60. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” , број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-98/1 од 12.03.2020. године, наручилац објављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 1. За јавну набавку услуге израде елабората о геотехничким условима за извођење неопходних истражних радова за потребе израде ПДР бањско туристичког комплекса Николичево.
 2. Јавна набавка се не обликује по партијама.
 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
 4. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
 5. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
 6. Критеријум за доделу уговора је најниже понуђена цена.
 7. Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www.zajecar.info и са Портала јавних набавки.
 8. Понуде се могу поднети непосредно:
  1. у пословним просторијама наручиоца Градске управе Зајечар;
  2. путем поште на адресу Градска управа Зајечар, Трг ослобођења бр. 1, 19000 Зајечар.
 9. Понуде се подносе у затвореној коверти.
 10.  Рок за подношење понуде је 23.03.2020. године, до 8:30 часова, без обзира на начин доставе.
 11. Отварање понуда ће се обавити дана 23.03.2020 године у 09:00 часова, у просторијама наручиоца у Зајечару, Трг Ослобођења бр. 1.
 12. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је достави овлашћење за присуствовању отварању  понуда.
 13. Одлука о додели уговора биће донета у року до 10 дана отварања понуда.
 14. Лице за контакт: Иван Живковић, javne.nabavke@zajecar.info.
Документација: