ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ОДЛУЦИ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УКИДАЊУ УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ „ЗАЈЕЧАР“ У ЗАЈЕЧАРУ И ОДЛУЦИ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЛИКВИДАЦИОНОГ УПРАВНИКА УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ „ЗАЈЕЧАР“ У ЗАЈЕЧАРУ

Важи од 06.03.2020. до 13.03.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ЗАЈЕЧАР

ГРАДСКА УПРАВА

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

IV/03 бр. сл./2020

06.03.2020. год.

З а ј е ч а р

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА

НА ОДЛУЦИ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УКИДАЊУ УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ „ЗАЈЕЧАР“ У ЗАЈЕЧАРУ И ОДЛУЦИ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЛИКВИДАЦИОНОГ УПРАВНИКА УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ „ЗАЈЕЧАР“ У ЗАЈЕЧАРУ

            Чланом 68. ставом 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), прописано је да је надлежни орган општине дужан да на интернет презентацији општине, односно на други примерен начин обавести јавност да је отпочео рад на припреми прописа које доноси скупштина. Чланом 23. ставом 4. истог закона, прописано је да се одредбе овог закона које се односе на општину примењују и на град, ако овим законом није друкчије одређено. Ова обавеза надлежног органа Града, прописана је и чланом 102. Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 4/2019).

            У складу са  наведеном обавезом, Градска управа града Зајечара и Одељење за привреду и друштвене делатности, обавештава јавност на интернет презентацији Града Зајечара, да је отпочео рад на припреми Одлуке о измени Одлуке о укидању Установе за спорт „Зајечар“ у Зајечару и Одлуке о разрешењу и именовању ликвидационог управника Установе за спорт „Зајечар“ у Зајечару.

                    НАЧЕЛНИК                                                                          НАЧЕЛНИК

ОДЕЉЕЊА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ                                        ГРАДСКЕ УПРАВЕ

                 ДЕЛАТНОСТИ                                                                       ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

 

             Драган Вукашиновић                                                        Слободан Виденовић

Документација: