ОБАВЕШТЕЊЕ О СЕЧИ РАСТИЊА У ЗАШТИТНОМ ПОЈАСУ ДАЛЕКОВОДА

Важи од 31.01.2020. до 15.02.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О СЕЧИ РАСТИЊА У ЗАШТИТНОМ ПОЈАСУ ДАЛЕКОВОДА

На основу члана 109. 216, и 218. Закона о енергетици ( .. Сл. гласник РС'. бр. 145/2014 и 95/2() 18) оператор преносног систеЈ\1а (ЕМС АД Београд). надлежан 1а енергетски објекат. дужан је да осво:-.1 трошк: редовно уклања дрвеће или гране и друго растиње које у грожава рад енергетског објекта.

Документација: