ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛ-КАБЛ ДОО ЗАЈЕЧАР

Важи од 29.01.2020. до 09.02.2020.

            Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 10. и чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09)

О б а в е ш т а в а

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

            Обавештава се јавност да је носилац пројекта „ТЕЛ-КАБЛ“ ДОО Зајечар, ул. Станоја Гачића 121 А, поднео Захтев за одлучивање о потреби израде Студије процене утицаја на животну средину за изградњу   производно-пословног објекта за производњу каблова са административним делом и портирницом на кп.бр. 7372/1 КО Звездан на територији Града Зајечара.

            Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторији Градске управе града Зајечара, Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларије за заштиту животне средине, ул. Крфска 4. (изнад Уреда, соба бр. 7), током десет дана почев од дана објављивања овог обавештења, радним даном од 12 до 15 часова.

            У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења  заинтересована јавност може писмено доставити мишљење о поднетом захтеву овом надлежном органу.