ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА О НЕПОТРЕБНОСТИ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - БАЗНЕ СТАНИЦЕ ЗА МОБИЛНУ ТЕЛЕФОНИЈУ КО ЗВЕЗДАН

Важи од 23.01.2020. до 06.02.2020.

Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 10. и чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09)

О б а в е ш т а в а

o доношењу Решења којим је одлучено да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за проширену базну станицу „ZA-Zvezdan“-ZA61/ZAU61/ZAО61 на кп.бр. 6353 КО Звездан на територији Града Зајечара, на брду изнад села Звездан, на постојећем цевастом антенском стубу, носиоца пројекта “Телеком Србија“ а.д. Београд, Таковска 2.

Овим Решењем одређени су услови и мере заштите животне средине, у складу са посебним прописима.

Заинтересована јавност може остварити увид у Решење, документацију и податке у просторији Канцеларије за заштиту животне средине Градске управе града Зајечара, ул. Крфска бр.4. (изнад Уреда, соба бр. 7 ), радним даном од 12 до 15 часова.

Жалбу против овог Решења заинтересована јавност може изјавити Министарству заштите животне средине  Републике Србије у року од 15 дана од дана обавештавања.