ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ОДЛУЦИ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ РЕГИОНАЛНЕ САНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ „ХАЛОВО 2“

Важи од 15.01.2020. до 30.01.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ЗАЈЕЧАР
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Oдељење за урбанизам, грађевинске и
комунално-стамбене послове
IV/04 број сл/2020
15.01.2020. године
З а ј е ч а р

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ОДЛУЦИ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ РЕГИОНАЛНЕ САНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ ХАЛОВО 2“

            Чланом 68. ставом 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр.129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), прописано је да је надлежни орган општине дужан да на интернет презентацији општине, односно на други примеран начин обавести јавност да је отпочео рад на припреми прописа које доноси скупштина. Чланом 23. ставом 4. истог закона, прописано је да се одредбе овог закона које се односе на општину примењују и на град, ако овим законом није друкчије одређено. Ова обавеза надлежног органа Града, прописана је и чланом 102. Статута града Зајечара („Сл.лист града Зајечара”, бр. 4/2019).

            У складу са наведеном обавезом, Градска управа града Зајечара и Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, обавештава јавност на интернет презентацији Града Зајечара, да је отпочео рад на припреми Одлуке о приступању изради измена и допуна Плана детаљне регулације за изградњу регионалне санитарне депоније „Халово 2“, у циљу урбанистичко планског уређења простора и одређивања смерница развоја делатности, намена површина и услова за одрживи и равномерни развој. Изменом и допуном Плана потребно је предвидети све проверене технологије третмана, односно поновног искоришћења и одлагања отпада, као и споредних производа животињског порекла, у складу са посебним прописом, имплементиране у региону и/или Европској Унији са којима се достижу циљеви ЕУ оквирне директиве.

                                                                                       

                НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА                                       НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ

              УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И                             УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

         КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

                                                                                                           

                         Срђан Голубовић                                                     Слободан Виденовић

Документација: