ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ТРГОВИНСКОГ КОМПЛЕКСА („RETAIL PARK”) НА КП.БР.9182/15 КО ЗАЈЕЧАР, НА УГЛУ УЛИЦА ЧУПИЋЕВЕ И ЂУРЕ САЛАЈА, У ЗАЈЕЧАРУ

Важи од 16.01.2020. до 29.01.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС и 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019 и 37/19 –

др.закон) и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС”, бр.32/19)

oглашава

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ТРГОВИНСКОГ КОМПЛЕКСА („RETAIL PARK”) НА КП.БР.9182/15 КО ЗАЈЕЧАР, НА УГЛУ УЛИЦА ЧУПИЋЕВЕ И ЂУРЕ САЛАЈА, У ЗАЈЕЧАРУ

 

1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за уређење и изградњу трговинског комплекса („Retail park”) на кп.бр.9182/15 КО Зајечар, на углу Улица Чупићеве и Ђуре Салаја, у Зајечару, који је урађен од стране „PC ART” д.o.o. Предузећа за пројектовање грађевинских објеката и производњу софтвера, Ул. Страхињића Бана бр.66а, Београд. Подносилац захтева је „ZCP Projekt” д.о.о., Јужни булевар бр.1а, Београд.

2. Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, Градске управе града Зајечара, Трг ослобођења бр.1 у Зајечару.

3. Лице овлашћено од стране надлежног органа за давање обавештења о садржају јавне презентације је Главни урбаниста града Зајечара дипл.инж.арх. Иван Стојановић, контакт: 066-5430 285, ivan.stojanovic@zajecar.info

4. Јавна презентација Урбанистичког пројекта се одржава у трајању од седам дана, и то од 23.01.2020. до 29.01.2020. године, сваког радног дана од 07.30 до 15.30 часова. Место одржавања јавне презентације су просторије Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, ул. Крфска бр.4 у Зајечару и интернет страница града Зајечара (www.zajecar.info), а обавештења се могу добити на истој адреси у канцеларији бр.2 на 1. спрату.