ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 10.01.2020. до 25.01.2020.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

            На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр. 21/16, 113/17, 113/17-др.закон, 95/18, 95/18-др.закон и 86/19-др.закон), члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр. 95/16) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број: 112-12629/2018 од 25.12.2018. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

I  Организациони облик у коме се попуњавају радна места:

            Градска управа града Зајечара, са седиштем у Зајечару, Трг ослобођења бр 1.

II  Радно место која се попуњава:

            Радно место:  Послови обједињених јавних набавки, у звању млађи саветник, у Одељењу за обједињене јавне набавке и локални економски развој, у Одсеку за обједињене јавне набавке.     

Опис послова: Обавља средњи ниво сложености стручних послова из надлежности Одсека; ради на планирању, спровођењу и извршењу јавних набавки; спроводи поступке централизованих јавних набавки ради закључења уговора и оквирних споразума за потребе директних и индиректних корисника буџетских средстава града Зајечара и других правних субјеката чији је оснивач град Зајечар, односно корисника буџетских средстава Града, у складу са Одлуком о буџету за текућу годину и актима органа Града; припрема годишњи план централизованих јавних набавки, израђује план јавних набавки за Градску управу и координира на доношењу планова јавних набавки директних и индиректних корисника буџетских средстава града Зајечара и других правних субјеката чији је оснивач град Зајечар; израђује нацрте аката везане за планирање и спровођење јавних набавки; израђује нацрте методолошких упутстава, интерног акта и правилника; учествује у избору критеријума за избор најповољније понуде; припрема јавни позив за прикупљање понуда; учествује у Комисији за јавне набавке када је прописано да је члан службеник за јавне набавке; сачињава годишњи извештај о додељеним уговорима сваке јавне набавке и у складу са Законом доставља га Управи за јавне набавке и припрема и друге извештаје о потреби и захтеву шефа Одсека,  начелника Одељења и начелника Градске управе; прати законску регулативу и све прописе у овој области; припрема и доставља одговоре по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја; обавља административне послове у складу са прописима о канцеларијском пословању; обавља и друге послове  које му одреди заменик начелника Одељења, начелник Одељења, заменик начелника Градске управе и начелник Градске управе.

            Услови: VII степен стручне спреме, факултет за мемаџмент, Правни факултет, односно стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.

            Положен државни стручни испит. Завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца.

            -Број извршилаца: 1

III Услови за запослење: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да има прописано образовање за рад на оглашеном радном месту, да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине, или органу јединице локалне самоуправе, због теже повреде  дужности из радног односа.

IV Место рада: Зајечар,  Градска управа града Зајечара, ул. Трг ослобођења бр. 1.  

            V Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама Вечерње новости.

            VI  Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

            Иван Живковић, телефон 019/444-600, е-mail  ivan.zivkovic@zajecar.info

            VII Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс:  Градска управа града Зајечара, Комисија за спровођење јавног конкурса, Трг ослобођења бр 1, 19000 Зајечар, са назнаком ''За јавни конкурс'' и навођењем назива радног места за које се пријава подноси.

            VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

-Потписана пријава са биографијом, бројем телефона за контакт, адресом становања, а по могућности и е-mail (интернет) адресом;

-Копирана или очитана лична карта;

-Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;

-Оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима;

-Оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном правосудном испиту (овај доказ подносе само лица која имају положен правосудни испит и та лица не подносе доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима);

-Оригинал или оверена фотокопија доказа о потребним годинама радног искуства у струци-уговори, решења, потврде и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду, са којом стручном спремом и у ком органу, установи или другом правном лицу, предузетничкој делатности или фирми је стечено радно искуство;

-Оригинал или фотокопија извода из матичне књиге рођених;

-Оригинал или фотокопија уверења о држављанству;

-Оригинал или оверена фотокопија Потврде/уверења из казнене евиденције да лице није правоснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци;

-Оригинал или оверена фотокопија потврде/уверења да лицу раније није престао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине, односно јединици локалне самоуправе због теже повреде дужности из радних односа (за лица која су била у радном односу у државном органу, органу аутономне покрајине, односно јединици локалне самоуправе).     

Законом о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3.); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција кад је то неопходно за одлучивање (члан 103. став 3).

            Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: Извод из матичне књиге рођених и Уверење о држављанству.

            Кандидат у својој пријави, уколико жели мора изричито да наведе да је орган дужан да по службеној дужности прибави податке о чињеницама о којима се води службена евиденција (Извод из матичне књиге рођених и Уверење о држављанству).

            У циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка, кандидат може  сам, уз своју пријаву да достави и податке о чињеницама о којима се води службена евиденција (Извод из матичне књиге рођених и Уверење о држављанству).

            IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

            Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, биће правовремено обавештени телефонским путем на контакт бројеве телефона које су навели у својим пријавама или путем мејла на е-mail адресе о тачном месту, дану и времену када ће се обавити провера стручних оспособљености, знања и вештина.

            Стручне оспособљености вреднују се тако што се проверавају способности кандидата за успешан рад на оглашеном радном месту. Стручне оспособљености проверавају се увидом у податке из пријаве и питањима која се усмено постављају кандидатима кроз разговор – усмено      

Знање се вреднује тако што се проверава познавање области из делокруга органа и стручно знање из области рада на радном месту, постављањем питања из законских прописа који се примењују у раду на радном месту које се попуњава и то познавање прописа из Закона о јавним набавкама, Закона о локалној самоуправи, Закона о општем управном поступку и Статута града Зајечара - усмено.

            Вештине кандидата вреднују се тако што се проверавају аналитичко резоновање и логично размишљање, вештина комуникације и способност за рад са људима, кроз симулацију типичног проблема који се јавља на радном месту, а који кандидат треба да реши – усмено.

            X  Напомена:

            За наведено радно место радни однос се заснива на неодређено време.

            У радни однос, као службеник на извршилачком радном месту, може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит.

            Кандидати који немају положен државни стручни испит, дужни су да га положе у року од 6 месеци од заснивања радног односа.

            Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органима аутономне покрајине, органу јединице локалне самоуправе, или градској општини, подлежу пробном раду од 6 месеци.

            Службеник на пробном раду који је радни однос засновао на неодређено време полаже државни стручни испит до окончања пробног рада

           Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају  услове јавног конкурса, односно нису доставили све потребне доказе, биће одбачене.

            Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење јавног конкурса, образована од стране начелника Градске управе града Зајечара.

            Овај конкурс објављује се на званичној интернет презентацији града Зајечара www.zajecar.info, a обавештењe о јавном конкурсу у дневним новинама Вечерње новости.

           Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом Јавном конкурсу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

            IV број: 111-3/2020

            У Зајечару, 09.01.2020. године

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

 

                                                                                                            Н А Ч Е Л Н И К

                                                                                                      Слободан Виденовић

Документација: