ОБАВЕШТЕЊЕ О НЕПОТРЕБНОСТИ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ УТИЦИЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЗАМЕНЕ РЕЗЕРВОАРА ХАЈНЕКЕН СРБИЈА

Важи од 31.12.2019. до 15.01.2020.

Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 10. и чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09)

О б а в е ш т а в а

 

            o доношењу Решења којим је одлучено да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за Пројекат реконструкције - замене резервоара већег капацитета за складиштење течног угљен диоксида у оквиру пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару, ул. Железничка бр. 2,  на кп. бр. 8571 КО Зајечар на територији Града Зајечара.

             Увид у Решење, приложену документацију и разлоге за доношење оваквог Решења, може се извршити у просторији Градске управе града Зајечара, Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларије за заштиту животне средине, ул. Крфска 4. (изнад Уреда, канцеларија бр. 7), радним даном од 12 до 15 часова.

            Жалбу против овог Решења заинтересована јавност може изјавити Министарству заштите животне средине  Републике Србије у року од 15 дана од дана обавештавања.