ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗРАДИ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА ЗА ИНТЕНЗИВНИ УЗГОЈ СВИЊА ''ФАРМА СВИЊА ДЕЛТА АГРАР ЗАЈЕЧАР'' ХАЛОВО

Важи од 31.12.2019. до 15.01.2020.

Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 12. став 2., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 25/15)

 

О б а в е ш т а в а

о израђеном нацрту интегрисане дозволе

            Обавештава се заинтересована јавност да je ово Одељење као надлежни орган израдило нацрт интегрисане дозволе за рад Постројења за интензивни узгој свиња „Фарма свиња Делта аграр Зајечар“, Халово, на локацији Зајечар, на кп.бр. 2121, 2160, 2165, 2194, 2363/4, 2364, 2368 КО Халово, оператера "Делта аграр" д.о.о. Београд, Аутопут за Загреб бр. 35 Београд.

            Увид у нацрт интегрисане дозволе може се извршити у просторији Канцеларије за заштиту животне средине Градске управе града Зајечара, ул. Крфска бр.4 (изнад Уреда, канцеларија бр.7), у року од 15 дана почев од дана објављивања овог обавештења, радним даном од 12 до 15 часова, као и на сајту града Зајечара www.zajecar.info.

            Током трајања јавног увида, заинтересована јавност може писменим путем доставити мишљење на нацрт интегрисане дозволе овом Одељењу као надлежном органу.