ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД ДЕЛТА АГРАР

Важи од 29.11.2019. до 30.12.2019.

            Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 11. став 1., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 25/15)

О б а в е ш т а в а

о пријему захтева за издавање интегрисане дозволе

           Обавештава се заинтересована јавност да je оператер "Делта аграр" д.о.о. Београд, Аутопут за Загреб бр. 35 Београд, поднео захтев за издавање интегрисане дозволе за рад целокупног Постројења за интензивни узгој свиња „Фарма свиња Делта аграр Зајечар“, Халово, на локацији Зајечар, на кп.бр. 2121, 2160, 2165, 2194, 2363/4, 2364, 2368 КО Халово.

            Увид у поднети захтев и пратећу документацију може се извршити у просторији Канцеларије за заштиту животне средине Градске управе града Зајечара, ул. Крфска бр.4 (изнад Уреда, канцеларија бр.7), у року од 15 дана почев од дана објављивања овог обавештења, радним даном од 12 до 15 часова.

            Током трајања јавног увида, заинтересована јавност може писменим путем доставити мишљење о поднетом захтеву овом Одељењу као надлежном органу.